Za područje

  Objekti za koje NIJE potrebna građevinska dozvola

  Članak je pregledalo čak 45854+ korisnika
  Uz Zakon o planiranju i izgradnji koji je stupio na snagu 1.3.2018. godine ide i uredba koja se naziva Pravilnikom o klasifikaciji objekata, a sačinjena je u odnosu na to koliko je izgradnja složena, pa su svi objekti podeljeni u 4 grupe. Iz ove podele proizilazi da su nezahtevni objekti (grupa A), s gledišta konstrukcije, najjednostavniji, pošto za njih nisu potrebni statički niti građevinsko-tehnički proračuni. Takvi objekti nisu namenjeni stanovanju niti utiču na prirodnu sredinu. Gradnju ovakvog objekta možete započeti i sami, naknadno, ako će vam služiti za vlastite potrebe; on se može izgraditi i tokom novogradnje, s tim što izvođač radova treba da dobije lokacijsku informaciju iz koje se vidi da takva gradnja nije u suprotnosti s izvođačkim prostornim aktom. Uopšteno govoreći, preporučujemo da se uvek dobro raspitate o važećim propisima ili u svojoj opštini ili u nadležnoj inspekciji da biste imali prave informacije i izbegli bilo kakve neprijatnosti.
  Stručni članak 45854
  omiljen
  nastresnica
  Imamo čak 2312 izvođača radova za područje Građevinska dozvola:

  1. Pravilnik o klasifikaciji objekata

  Po našem Zakonu o izgradnji i pratećem Pravilniku („Službeni glasnik RS“, br. 22/2015.), svi su građevinski objekti podeljeni na nezahtevne, manje zahtevne, zahtevne i inženjerske. Tačnije, razvrstani su u 4 grupe: A – nezahtevni objekti, B – manje zahtevni objekti, C – zahtevni objekti i G – inženjerski objekti. Dakle, objekti za koje nije potrebna građevinska dozvola spadaju u grupu A; takvi, jednostavni i nezahtevni objekti mogu biti podignuti na parceli za koju su već dobijene sve ostale dozvole, rešenja i saglasnosti, ali tako da ni na koji način ne narušavaju ni susedne ni okolne objekte i nisu u suprotnosti sa namenom određenom prostornim aktom. Isto tako, s obzirom na dozvoljene izgled, materijale i veličinu, smatra se da nezahtevni objekti svojim karakteristikama ne smeju da ni po bilo čemu odskaču niti kvare opšti izgled okoline.

  2. Za koje objekte građevinska dozvola nije potrebna?

  2.1. Zakon o planiranju i izgradnji

  Ako i kada počnete da razmišljate o izgradnji novog objekta, renoviranju, adaptaciji, sanaciji ili prenameni postojećeg, morate računati sa tim da će sama gradnja, u administrativnom smislu, biti lakši deo posla. Ono što prvo dolazi na red je izrada planova, projekata i prikupljanje neophodne dokumentacije za dobijanje građevinske dozvole. Od 1.3.2015. godine cela je procedura objedinjena i skraćena na svega 28 dana, zahvaljujući novom Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020.). Međutim, što se same procedure tiče, možda je još važnije to što je sada u elektronskoj formi i što lokalna samouprava po službenoj dužnosti nabavlja i objedinjuje potrebna dokumenta, a ne investitor, čime je ceo proces gradnje znatno olakšan, pojednostavljen i ubrzan.  

  U svakom slučaju, kada se nakon gradnje ili obnove postojećeg objekta sve završi, nije isključeno da će se u nekom trenutku javiti potreba i za izvesnim poboljšanjima ili preuređenjem. Budući da ste građevinsku dozvolu za glavni objekt već dobili i da je ceo projekt realizovan u skladu s tim, sledeća rešenja i saglasnosti nadležnih organa i službi su najčešće samo formalnosti.

  Imajte na umu da objedinjenom procedurom za izdavanje građevinske dozvole nisu obuhvaćeni:

  • izdavanje informacije o lokaciji;
  • izdavanje uslova za projektovanje i priključenje na distributivni, odnosno prenosni sistem električne energije, kao ni na sistem za transport prirodnog gasa (to je uređeno Zakonom o energetici).

  2.2. Objekti za koje građevinska dozvola NIJE potrebna

  Ako i kada uvidite da su vam neophodni neki pomoćni, nezahtevni objekti, radova ćete moći da se prihvatite i sami. Ipak, u zavisnosti od toga šta ste namerili, imajte u vidu da se za projekte iz različitih oblasti uglavnom moraju pribaviti određene saglasnosti i upotrebna rešenja. U tom smislu, biće dobro da se raspitate pre nego što počnete posao, a informacije vam uvek mogu pružiti arhitekta s kojim ste već sarađivali, advokat ili službenici u lokalnim organima samouprave. U Pravilniku o posebnoj vrsti objekata i radova za koje nisu potrebni akti službenih organa („Sl. glasnik RS", br. 102/2020, 16/2021 i 87/2021.) određeno je sledeće:

  Ovim pravilnikom bliže se uređuje posebna vrsta objekata i posebna vrsta radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsta objekata koji se grade, odnosno vrsta radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju izvođenja radova, kao i obim, sadržaj i kontrola tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupak koji nadležni organ sprovodi.

  Posebne vrste objekata i posebne vrste radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa su:

  1. radovi na tekućem održavanju objekta ili dela objekta (stana ili drugog posebnog dela);
  2. postavljanje žičane ili drvene ograde;
  3. građenje objekata protivgradne odbrane;
  4. građenje jednostavnih pomoćnih objekata koji se grade na istoj katastarskoj parceli na kojoj je sagrađen glavni objekt, a koji se izvode na način kojim se ne ometaju redovno korišćenje susednih objekata (vrtna senila do 20 m2 osnove, staze, platoi, vrtni bazeni i ribnjaci površine do 25 m2 i dubine do 1,2 m, nastrešnice osnove do 20 m2, dečja igrališta, dvorišni kamini površine do 2 m2 i visine do 3 m, kolski prilazi objektima širine 2,5-3 m, solarni kolektori koji se ne priključuju na elektrodistributivnu mrežu);
  5. postrojenja instalirane snage do 50 kW za proizvodnju energije iz energije sunca za potrebe krajnjeg kupca koji stiče status kupca - proizvođača u skladu sa propisima kojima se uređuje korišćenje obnovljivih izvora energije;
  6. građenje jednostavnih ekonomskih objekata koji se grade na poljoprivrednom gazdinstvu (objekti iz člana 2. stav 1. tačka 24. Zakona o planiranju i izgradnji) do 50 m2 u osnovi, stočne jame do 20 m2 u osnovi, sistemi za navodnjavanje iz člana 2. stav 1. tačka 26b. Zakona o planiranju i izgradnji, sa pripadajućim bunarima, bunarskim kućicama i pumpama, staklenici i plastenici ukoliko koriste iste priključke na infrastrukturu kao glavni objekt;
  7. grobnice i spomenici na groblju;
  8. pešačke staze, mobilijar (klupe i sl.) i ozelenjavanje;
  9. ploče za obaveštavanje površine do 6 m2 i druga oprema;
  10. nosači antena s antenama na postojećim zgradama, putevima, infrastrukturi i kontejnerima elektronskih komunikacija, kao i tipski kabineti baznih stanica na odgovarajućim nosačima;
  11. sredstva elektronskih komunikacija koja se postavljaju ili instaliraju na kablovima i mrežama elektronskih komunikacija i kablovi elektronskih komunikacija koji se postavljaju ili instaliraju u postojeću linijsku infrastrukturu elektronskih komunikacija - kablovsku kanalizaciju;
  12. kontejneri za smeštaj elektronsko komunikacione i elektroenergetske opreme i uređaja, mikro-rovovi za optičke i druge kablove, tipski ormani za unutrašnju i spoljašnju montažu za smeštaj opreme elektronske komunikacije i sl.;
  13. radovi na redovnom, kao i radovi na vanrednom održavanju železničke infrastrukture (osim radova glavne opravke železničke infrastrukture, koji obuhvataju izvođenje građevinskih i drugih radova u zaštitnom pojasu sa pripadajućim objektima, kojima se može promeniti gabarit, volumen, položaj ili oprema postojećeg objekta), u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje železnička infrastruktura;
  14. radovi na otklanjanju štetnih posledica elementarne nepogode ili drugog nepredviđenog događaja, odnosno okolnosti kojim se ugrožava bezbednost i zdravlje ljudi, objekta i saobraćaja, radi njihovog sprečavanja ili ublažavanja štetnog dejstva, na postojećim linijskim infrastrukturnim objektima;
  15. poletno-sletne staze sa prirodnom podlogom do 1.000 m;
  16. radovi na postavljanju i priključenju na distributivnu mrežu tipskih ormana mernog mesta (OMM) i tipskih kablovskih priključnih kutija (KPK) do 1 kW koji se postavljaju na granici parcele na kojoj se nalazi objekt koji se priključuje ili koji se postavljaju uz/na postojećim elektroenergetskim objektima (TS, podzemni i nadzemni vodovi), a koji mogu biti slobodnostojeći, nadgradni i ugradni;
  17. radovi na održavanju, popravke i zamena opreme na objektima vetroelektrana, koji se izvode bez građevinskih radova (zamena elisa, zamena gondola, zamena određenih uređaja i njihovih delova);
  18. stubići katodne zaštite za čelične cevovode i stanice katodne zaštite;
  19. oznake kilometraže, oznake skretanja i zaštitne lule na ukrštanjima sa putevima i prugama na linijskim infrastrukturnim objektima tipa gasovoda, naftovoda i produktovoda;
  20. skijaške trake;
  21. radovi na postavljanju i priključenju na distributivnu gasnu mrežu tipskih merno-regulacionih setova (MRS), kapaciteta do 10 m3/h za stambene zgrade kategorije A.

  Ukoliko se odlučite za podizanje objekta za koji nije potrebna građevinska dozvola, na našem sajtu ćete naći još saveta vezanih za ovu temu, ali stručnjake sa kojima sarađujemo i koji će na vaš upit uzvratiti odgovarajućom ponudom. Informacije o cenama možete pogledati u našem kalkulatoru.

  Stručni članak 45854
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Tražite dobre izvođače radova za područje Građevinska dozvola?

  Imamo čak 2312 izvođača radova za područje Građevinska dozvola:

  Besplatna pretraga
  Tražimo lokalno
  Bez provizije
  Imamo čak 2312 izvođača radova za područje Građevinska dozvola
  9.5
  0

  JULIJA JOVANOVIĆ PR STUDIO BAZA


  8.6
  0

  Projektovanje i izvođenje građevinskih radova STUDIO A4


  9.7
  0

  DUŠAN MILOŠEVIĆ PR APOKRIFI


  10
  7

  A Projekt Beograd


  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana