TERMS

I. Uopšteno

Član 1.

O opštim uslovima

Sadržaj opštih uslova korišćenja internetskog portala DAIBAU sistem d.o.o. se odnosi na sve oblike upotrebe sadržaja i usluga na portalu DAIBAU sistem d.o.o. te predstavlja pravno važeći i obavezujući sporazum između portala DAIBAU i korisnika portala DAIBAU sistem d.o.o.

Vlasnik internetskog portala DAIBAU sistem d.o.o. zadržava pravo promene opštih uslova korišćenja portala DAIBAU sistem d.o.o. bez prethodnih obaveštenja korisnicima.

Član 2.

Značenje termina

Portal s informacijama o gradnji, DAIBAU sistem d.o.o. vlasništvo je kompanije DAIBAU sistem d.o.o. – u nastavku PORTAL.

Vlasnik, odgovoran za razvoj i upravljanje DAIBAU sistem d.o.o. je kompanija DAIBAU sistem d.o.o. – u nastavku: DAIBAU.

Portal je namenjen tražiocima – investitorima. To su pojedinci, preduzeća ili institucije koje žele da grade ili renoviraju te traže izvođače radova i pružaoce usluga ili samo žele informacije o gradnji; u nastavku - oni su KORISNICI.

Lični ili tehnički podaci koje korisnici ostavljaju u onlajn formularu kako bi pronašli izvođače radova i pružaoce usluga za svoj građevinski, zanatski ili projektantski projekt, u nastavku je UPIT.

Portal je namenjen izvođačima radova i pružaocima usluga. To su građevinska, zanatska ili inženjersko-projektantska preduzeća, a u nastavku su PONUĐAČI.

Kriterijumi koji se koriste na portalu pri izboru ponuđača za prosleđivanje upita, odnose se na veličinu preduzeća, odnosno, broj radnika, njihovo mesto rada, odnosno, lokaciju, zauzetost, mogućnost odziva i sastavljanje ocene; u nastavku su to KRITERIJUMI.

Portal prema vrsti usluga, putem imejla ili direktno na veb-sajt izvođača radova/pružaoca usluga, šalje obaveštenje onima koji odgovaraju kriterijumima. Ti izvođači radova i pružaoci usluga su POGODNI PONUĐAČI.

Veb-stranice na portalu su namenjene preduzećima koja se preko nas reklamiraju; uslove korišćenja tih veb-stranica određuju pojedinačni ugovori o saradnji, a oni su u nastavku OGLAŠIVAČI.

Veb-stranice namenjene pojedinačnom predstavljanju ponuđača, u sklopu portala DAIBAU sistem d.o.o. u nastavku su PROFIL PONUĐAČA.

Član 3.

Upotreba i zloupotreba

Bilo kakva upotreba portala, odnosno, veb-stranica koja može oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili oštetiti veb-lokaciju, tehničku opremu ili kompaniju, nije dozvoljena. DAIBAU zadržava pravo da sa liste korisnika odmah izbriše one koji prekrše ova pravila ili na neki drugi način oštete veb-stranice, druge korisnike, ponuđače ili oglašivače.

U slučaju da isto fizičko ili pravno lice ponovi prekršaj/e koji bi prouzrokovao/li poslovnu štetu na veb-stranici, portal zadržava pravo pokretanja pravnog postupka.

Član 4.

Tačnost informacija i ograničenja odgovornosti

DAIBAU teži tačnosti i ažurnosti informacija u svim delovima portala. U slučaju da utvrdi netačnost podataka, DAIBAU je spreman da greške ispravi uz opravdano razjašnjenje koje dobije od korisnika ili ponuđača. DAIBAU će odgovoriti u roku od 7 radnih dana od prijema pismenog upozorenja. DAIBAU nije odgovoran za tačnost podataka.

Sve informacije objavljene ili pružene korisnicima ili ponuđačima su informativne prirode. DAIBAU ne garantuje niti je odgovoran za njihovu tačnost. DAIBAU, takođe, nije odgovoran za bilo kakvu štetu nanetu pravnim ili fizičkim licima, a nastalu korišćenjem informacija sa portala.

Član 5.

Ograničenje odgovornosti

Portal će nastojati da obezbedi nesmetan i besprekoran rad, blagovremenost i tačnost sadržaja te ponovno uspostavljanje rada portala u slučaju kvara.

DAIBAU nije odgovoran za bilo kakvu štetu nanetu korisnicima ili ponuđačima tokom nedostupnosti portala.

Korisnici upotrebljavaju sadržaj portala na sopstvenu odgovornost. Korisnik se obavezuje da neće koristiti portal u nezakonite svrhe, suprotno odredbama zakona ili etičkim i moralnim standardima.

Sve informacije objavljene ili pružene korisnicima ili ponuđačima su informativne prirode. DAIBAU ne garantuje niti je odgovoran za njihovu tačnost. DAIBAU, takođe, nije odgovoran za bilo kakvu štetu nanetu pravnim ili fizičkim licima, a nastalu korišćenjem informacija sa portala.

DAIBAU nije izvođač građevinskih radova niti pružalac zanatskih usluga, prodavac građevinskog i zanatskog materijala ili unutrašnje opreme, stoga nije odgovoran za greške niti štetu nastalu zbog preduzeća registrovanih na portalu. DAIBAU nije dužan da rešava reklamacije niti druge sporove, ali može pomoći korisniku u rešavanju reklamacije.

Korisnik i ponuđač stupaju u međusobne odnose izvan portala, tako da DAIBAU nije ni na koji način povezan s tim niti se meša u taj odnos.

DAIBAU nije odgovoran za bilo kakvu netačnost, zastareli sadržaj ili nedostupnost veb-stranica, za prekide u pristupu ili za prekide u korišćenju veb-stranica, za loš kvalitet ni bilo koju drugu grešku na veb-lokaciji niti u vezi s njom.

DAIBAU takođe nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati na korisnikovom hardveru, softveru ili drugoj opremi zbog upotrebe veb-stranica. Korisnik mora da obezbedi odgovarajuću zaštitu opreme (antivirusnu, itd.) od pristupa portalu i njegove upotrebe.

Portal može da koristi linkove na veb-stranicama do drugih veb-stranica koje nisu pod kontrolom DAIBAU. Portal nije odgovoran niti preuzima odgovornost za informacije i materijale isto kao ni za druge sadržaje dostupne na veb-sajtovima trećih lica.

Korisnicima se savetuje da pažljivo pročitaju uslove korišćenja i izjave o privatnosti na svim nezavisnim veb-sajtovima trećih lica pre nego što ih koriste ili pre nego što preko njih objave ili pruže svoje lične ili druge podatke.

Član 6.

Autorska prava

Sav sadržaj i upiti vlasništvo su DAIBAU, a njihovo umnožavanje ili korišćenje na drugim veb-sajtovima je zabranjeno Zakonom o autorskim i srodnim pravima (ZASP), osim sadržaja koji kreiraju ponuđači ili oglašivači, podležući istim odredbama ZASP-a.

Sadržaj i informacije na portalu namenjeni su ličnoj, nekomercijalnoj upotrebi korisnika i ne smeju se preuzimati, kopirati, obrađivati niti distribuirati za komercijalnu upotrebu, s izuzetkom sadržaja koji je dostupan posebno za preuzimanje i naročito namenjen takvoj svrsi. Korisnik može da štampa ili objavljuje na društvenim mrežama samo delove portala koji su namenjeni ličnoj upotrebi.

Sadržaj portala, osim profila preduzeća, tj. tekstovi članaka i drugi prilozi, slike, grafike i drugo, zaštićeni su autorskim pravima i vlasništvo su portala. Navedeni sadržaj može se citirati, rezimirati, reprodukovati, obrađivati ili distribuirati u komercijalne svrhe pri objavljivanju časopisa, publikacija ili drugih medijskih objava samo ako je portal DAIBAU sistem d.o.o. naveden kao izvor s aktivnim linkom do određene veb-stranice.

Član 7.

Autorska prava za profile ponuđača

Sadržaj veb-stranica pojedinačnih ponuđača i sva intelektualna svojina ponuđača je vlasništvo ponuđača. Sadržaj i intelektualno vlasništvo ponuđača objavljuju se isključivo uz usmenu ili pisanu saglasnost. Na zahtev ponuđača, koji može biti pismeni ili usmeni, DAIBAU će odmah povući intelektualnu svojinu ili izbrisati profil ponuđača.

Celokupan sadržaj autorskog profila može da uređuje sam ponuđač ili uz pomoć DAIBAU portala.

II. Korišćenje portala – za Korisnike

Član 8.

Slanje upita

Korisnici mogu da upotrebljavaju portal radi pretraživanja i traženja ponuđača, i to tako što će poslati upit izabranim ponuđačima ili tako što će DAIBAU odabrati pogodne ponuđače za projekt.

Koje specifične informacije DAIBAU prikuplja i obrađuje, određeno je Politikom privatnosti.

Korisnik garantuje da su informacije tačne i da su kontakt-podaci koji su dostavljeni u onlajn formularu podaci osobe koja će ujedno biti i klijent, u slučaju da do realizacije i dođe.

Prilikom podnošenja zahteva, odnosno, slanja upita, korisnik se mora saglasiti s Opštim uslovima korišćenja i Politikom privatnosti.

Kada korisnik popuni onlajn formular za upit, dobija imejl sa linkom za konačnu potvrdu zahteva, gde ponovo treba da prihvati Opšte uslove korišćenja i Politiku privatnosti.

Za potvrdu telefonskog broja korisniku se može poslati i SMS sa kodom za potvrdu.

Član 9.

Procena potvrde upita

DAIBAU može dati prioritet rešavanju upita korisnika koji su ranije koristili portal, posebno ako su dali ocene rada ponuđača i realizovali svoje upite.

DAIBAU prima upit, pa na osnovu dostupnih podataka poziva korisnika, takođe, po ličnoj proceni, u slučaju da su potrebne dodatne informacije.

DAIBAU ne potvrđuje upit u sledećim slučajevima:

 • ako korisnik ne upiše potpune podatke u onlajn formular, naročito broj/eve telefona - DAIBAU će zatražiti od korisnika da te podatke navede; ako ih ne dobije u roku od jednog radnog dana, DAIBAU neće potvrditi upit;
 • u slučaju da DAIBAU na osnovu prethodnog iskustva zaključi da među ponuđačima neće biti zainteresovanih, može odlučiti da ne potvrdi upit;
 • ako DAIBAU utvrdi da za odgovor na upit nema nijednog dostupnog ponuđača, neće potvrditi upit;
 • ako DAIBAU, na osnovu prethodnog iskustva, a na osnovu informacija dobijenih od ponuđača ili na drugi način, utvrdi da je korisnik prekršio važeće opšte uslove DAIBAU sistema d.o.o, može odlučiti da ne potvrdi upit.

Član 10.

Potvrđivanje upita

U slučaju da DAIBAU smatra da ima dovoljno podataka za potvrdu upita, onda ga i potvrđuje. To znači da je upit vidljiv svim ponuđačima koji su pogodni za realizaciju projekta, a anonimni sadržaj upita dostupan je u određenom delu veb-stranice. Nakon potvrde, takođe, može obavestiti ponuđače koje je korisnik odabrao.

DAIBAU će obavestiti ponuđače o upitu putem svojih kanala informisanja, i to one za koje iz svoje evidencije i prethodnog iskustva može zaključiti da bi bili pogodni za obavljanje radova ili pružanje usluga koje korisnik traži.

Ako korisnik želi da upit bude vidljiv izabranim ponuđačima, ali ne i svim ponuđačima, može ga učiniti nevidljivim.

DAIBAU ne može da garantuje odgovor ponuđača koje je korisnik odabrao. Takođe, DAIBAU ne može da garantuje da će obavestiti ponuđače koje je korisnik odabrao.

DAIBAU ne garantuje za primljene ponude niti za ugovor o realizaciji.

DAIBAU nije odgovoran niti garantuje za odgovor ponuđača.

Korisnik je dužan da kontaktira predložene ponuđače.

Član 11.

Zaključivanje upita i ocena ponuđača

Po završetku izvođenja radova, odnosno, pružanja usluge, korisnik je dužan da zaključi upit, ukoliko se on ne zaključi automatski, nakon više poziva korisniku putem imejla.

Korisnik treba da oceni izvođača radova, odnosno, pružaoca usluge kog je izabrao nakon završenog posla.

Negativne ocene DAIBAU će objaviti samo u slučaju kada korisnik može da dokaže da posao nije urađen kako treba, a ponuđač ne pruži nikakvo objašnjenje za svoj postupak.

Član 12.

Zloupotreba slanja upita

Podnošenje zahteva, odnosno, slanje upita dozvoljeno je samo fizičkim licima i preduzećima kojima su potrebne usluge u oblasti planiranja, izgradnje i renoviranja.

Slanje upita radi istraživanja tržišta ili radi pristupa spisku ponuđača u komercijalne svrhe, nije dozvoljeno.

Slanje upita radi traženja podugovarača radova takođe nije dozvoljeno. Ako DAIBAU utvrdi da je korisnik poslao upit radi pronalaženja sopstvenih kooperanata ili radi obezbeđenja radne snage, može naplatiti uslugu objavljivanja komercijalne potražnje prema važećem cenovniku.

Član 13.

Rešavanje reklamacija

DAIBAU nije odgovoran za kvalitet poslova koje obavljaju ponuđači niti za bilo kakvu štetu, ali je voljan da korisniku pruži podršku u rešavanju eventualnih reklamacija, davanjem smernica i komunikacijom sa ponuđačem.

DAIBAU može pomoći korisniku u rešavanju reklamacije isključivo u slučaju:

 • ako je klijent poslao upit za pružene usluge,
 • ako je usluge pružao ponuđač registrovan na portalu.

Portal pruža pomoć u rešavanju reklamacija onda kada:

 • klijent ima dokaz o uplati usluge, račun ili potpisanu profakturu ponuđača,
 • klijent ima dokaze za ulaganje reklamacije, kao što su fotografije, mišljenje sudskog procenitelja i slično,
 • klijent ima tačan datum početka rada,
 • klijent ima pisanu prepisku u kojoj se navodi da je pozvao ponuđača da otkloni nedostatke, a ponuđač nije nedostatke otklonio u razumnom roku ili je odbio da otkloni nedostatke

Član 14.

Jemstvo za ovlašćenog ponuđača

Ovlašćeni ponuđači su izvođači radova i pružaoci usluga koji su sa DAIBAU zaključili odgovarajući ugovor o poslovnoj saradnji za ovlašćene ponuđače i na osnovu tog ugovora nude svoje usluge preko platforme DAIBAU sistem d.o.o. kao ovlašćeni ponuđači, a DAIBAU ih na platformi označava kao ovlašćene ponuđače, označene prema vrsti izdatog sertifikata (A +, AA ili AAA).

DAIBAU korisniku koji je ovlašćenom ponuđaču uplatio avans, avansni račun ili na drugi način platio uslugu unapred (u daljem tekstu: avansno plaćanje), a sa kojim je stupio u kontakt putem platforme DAIBAU sistem d.o.o, biće pomoćni jemac za povraćaj iznosa do 500 EUR za A + sertifikat, 1.500,00 EUR za AA sertifikat i 3.000,00 EUR za AAA sertifikat, ako korisnik dokaže da ovlašćeni ponuđač nije započeo obavljanje naručenog posla u ugovorenom roku niti je vratio uplaćeni iznos u roku od 8 dana. DAIBAU daje korisniku jemstvo prema ovom članu ako je ponuđač naveden na spisku ovlašćenih ponuđača na portalu DAIBAU sistem d.o.o. u trenutku kada korisnik preda nalog i izvrši avansnu uplatu ponuđaču.

DAIBAU ne garantuje ni za bilo koje druge obaveze ovlašćenog ponuđača, koje nisu izričito definisane ovim članom, kao ni za to da će ponuđač kvalitetno i pravovremeno završti pogođen posao.

DAIBAU ne garantuje korisniku ni da su ovlašćeni ponuđači koje nudi korisniku solventni niti da će ispuniti sve zahteve.

Ako u jednoj kalendarskoj godini dođe do više spornih situacija, za koje DAIBAU pruža korisniku jemstvo u skladu s ovim članom, DAIBAU će garantovati korisniku najviše do 4.000,00 EUR u toj kalendarskoj godini.

Korisnik jemstvo prema ovom članu može ostvariti pod sledećim uslovima:

 • u slučaju nastanka sporne situacije, korisnik prvo treba da kontaktira ovlašćenog ponuđača i zatraži od njega povraćaj unapred uplaćenog iznosa,
 • korisnik mora biti uplatilac avansa, avansnog računa ili druge avansne uplate,
 • samo ako ovlašćeni ponuđač ne vrati unapred uplaćeni iznos u roku od 8 dana, korisnik može zatražiti jemstvo od DAIBAU u skladu sa ovim članom, uz podnošenje svih relevantnih dokaza.

Korisnik ima pravo na jemstvo za uplaćeni avansni iznos isključivo ako je:

 • upit za ovlašćenog ponuđača podnet putem platforme DAIBAU sistem d.o.o.,
 • uplatio avans na bankovni račun izabranog ponuđača i dostavio potvrdu o uplati,
 • u datom roku dao na uvid potpisanu ponudu, račun, avansnu fakturu, ugovor, dokaz o uplati ili bilo koji drugi dokument na osnovu kojeg je izvršio avansno plaćanje na propisanom mestu,
 • upisao iznos celokupne ponude i iznos akontacije na propisanom mestu,
 • izabrao ovlašćenog ponuđača na portalu DAIBAU sistem d.o.o.

Korisnik može zatražiti jemstvo po ovom ugovoru od DAIBAU najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je ovlašćeni ponuđač trebalo da počne s izvođenjem radova.

Ako DAIBAU posumnja da korisnik zloupotrebljava jemstvo prema ovom članu ili pokušava da na bilo koji drugi način ošteti DAIBAU, u bilo kom trenutku može odustati od jemstva iz ovog člana, koje stupa na snagu datumom uručenja pismenog obaveštenja, pri čemu se danom uručenja smatra dan slanja elektronskog pisma na elektronsku adresu korisnika.

III. Korišćenje portala – za Ponuđače

Član 15.

Uslovi

Uslov za priključenje portalu jeste registracija kojom DAIBAU evidentira u svojoj elektronskoj bazi podatake o ponuđačima, odnosno, preduzećima sa kojima sarađuje, poslovima kojima se oni bave te njihovim komercijalnim interesima. Uslovi za registraciju su:

 • da je ponuđač pravno lice,
 • da je ponuđač registrovan za delatnost koju nudi korisnicima na portalu,
 • da ponuđač ima sve odgovarajuće dozvole i da je završio sve zakonski obavezne obuke za obavljanje odabranih poslova,
 • da ponuđač nije umešan niti je osuđen u parnici zbog štete nastale prilikom obavljanja poslova za koje je registrovan,
 • da ponuđač ima najmanje jedan tekući račun u periodu od najmanje 3 meseca od datuma pregleda,
 • da ponuđač ima važeću elektronsku adresu i aktivan broj mobilnog telefona,
 • da ponuđač samostalno obavlja delatnost i da sam pruža usluge - nije dozvoljeno posredovanje za treća pravna niti fizička lica,
 • da je ponuđač potpisao Izjavu o istovetnosti kojom kao potpisnik garantuje da je ovlašćen za registraciju preduzeća na portalu.

Ako neki od navedenih uslova ne ispunjava, ponuđač je dužan da u roku od 7 dana dostavi DAIBAU pisanu izjavu o tome.

Ako DAIBAU utvrdi da ponuđač ne ispunjava jedan ili više od nabrojanih uslova, može odmah da prekine saradnju ili ponuđača izbriše sa portala, bez prethodnog upozorenja.

Član 16.

Probni period

DAIBAU može ponuđaču da omogući besplatni probni period pružanja usluga portala DAIBAU sistem d.o.o.

Obim besplatnih usluga i rok njihovog trajanja, DAIBAU može da promeni bez prethodnog upozorenja.

Član 17.

Pretplatnički paketi i broj prosleđenih upita

Portal nudi razne pretplatničke pakete za ponuđače i oglašivače. Izbor pretplatničkog paketa određuje koliko upita ponuđač može da pregleda, kako ga portal predstavlja korisnicima te koliko brzo i koliko puta će biti obavešten o objavljenim upitima.

U slučaju da ponuđač nije izvođač radova ni pružalac usluga nego trgovac, veletrgovac, agent, proizvođač ili reklamna agencija, a posebno kada mu je cilj prosleđivanje upita sopstvenoj mreži ponuđača, onda za tog ponuđača važi posebna pretplatnička ponuda odvojena od pretplatničkih paketa za ponuđače.

Pretplatnički odnos započinje plaćanjem predračuna, a portal omogućava pristup upitima najkasnije 24 sata nakon prijema uplate, ako je sledeći dan radni dan.

U trenutku kada ponuđač pošalje portalu zahtev za prikaz kontakta kupca, portal oduzima ovaj zahtev od ukupnog broja upita koji su mu dostupni u pretplatničkom paketu.

U slučaju da veb-sajt ponuđača odmah predloži korisniku potvrdu upita, taj se upit takođe oduzima od ukupnog broja upita koji su mu dostupni u pretplatničkom paketu, jer je njegov kontakt odmah vidljiv korisniku.

Član 18.

Primanje upita

Informacije o novom upitu DAIBAU ponuđaču šalje putem svojih informacionih kanala. Broj prosleđenih upita i rok za prosleđivanje može da zavisi od toga kakav pretplatnički paket ponuđač ima.

Ponuđač na portalu ima priliku da pristupi svim informacijama koje su ključne za sprovođenje projekta, uključujući i kontakt informacije korisnika. DAIBAU proverava sve podatke unapred ili ih proverava na zahtev ponuđača. U slučaju da je korisnik zaključio upit, pristup podacima je onemogućen.

Ponuđač će imati mogućnost da obavesti DAIBAU kada smatra da upit ne ispunjava uslove za objavljivanje. DAIBAU u tom slučaju oduzima taj upit od kvote koju ponuđač ima.

DAIBAU će obavestiti ponuđača i o slučajevima kada utvrdi da je korisnik prekršio uslove korišćenja ili na drugi način zloupotrebio portal, manipulisao ponuđačima ili ih na bilo koji drugi način oštetio.

Član 19.

Ograničenje odgovornosti

DAIBAU garantuje da su podaci korisnika onakvi kakve su korisnici uneli u onlajn formular na portalu i da ih neće dirati niti menjati, osim kada utvrdi da su manjkavi ili nerazumljivi.

DAIBAU se zalaže za prosleđivanje upita korisnika koji su izrazili ozbiljnu nameru da svoj projekt i realizuju. Ozbiljnost namere utvrđuje DAIBAU prema internim kriterijumima.

DAIBAU ne garantuje da korisnik namerava da realizuje projekt, niti garantuje da će se ponuđač složiti da ga realizuje.

Takođe, DAIBAU ne garantuje odgovor korisnika na telefonske pozive ili poruke.

DAIBAU ne garantuje ispunjenje svih uslova za realizaciju projekta iz upita.

DAIBAU, takođe, ne garantuje da će korisnik platiti za izvršene radove ili uluge.

Član 20.

Broj upita

DAIBAU ponuđaču omogućava pristup do samo onoliko upita koliko ih zaista ima za određenu kategoriju i region – one koje je ponuđač definisao i koji su mu dodeljeni.

Član 21.

Kategorije poslova za upite

Ponuđači mogu dobiti upite samo za kategorije radova i/ili usluga za koje su registrovani, odnosno, za one kategorije kojima se bave. Preduzećima koja se bave posredovanjem pri zapošljavanju ili projektovanjem i inženjeringom nije dozvoljeno korišćenje portala, osim u izuzetnim slučajevima koje odredi DAIBAU. Sa takvim ponuđačima ugovori o saradnji se sklapaju pojedinačno.

U izuzetnim slučajevima, ponuđači mogu proslediti upite svojim stalnim saradnicima, ukoliko relizacija projekta zahteva kategorije usluga koje ponuđač ne pruža.

DAIBAU može ponuđaču oduzeti određene kategorije, naročito u slučaju sumnje na zloupotrebu ili kada ponuđač ne može da dokaže da je adekvatno kvalifikovan za određenu kategoriju.

Član 22.

Vrednost upita

DAIBAU prvo određuje vrednost svakog upita. Klasifikuju se u tri grupe: male, srednje i velike vrednosti. Kriterijume za upite, odnosno, projekte manje i veće vrednosti, DAIBAU može da promeni bez prethodnog obaveštenja. DAIBAU, takođe, može u bilo kom trenutku da promeni klasu vrednosti upita. Broj upita male, srednje i velike vrednosti koje ponuđač može primiti zavisi od pretplatničkog paketa koji ima.

Član 23.

Profil ponuđača

Profil ponuđača je njegova veb-stranica na portalu DAIBAU sistem d.o.o. Profil, ponuđač može da uredi i postavi sam ili to za njega može da učini DAIBAU. Profil se postavlja po registraciji ponuđača.

U slučaju da DAIBAU registruje ponuđača, on određuje izgled i sadržaj profila. Ako se ponuđač registruje sam, popunjava formular s obaveznim podacima koji postaju deo njegovog profila.

Sadržaj svog profila ponuđač može da uređuje sam ili da, u nekim situacijama, zamoli DAIBAU za pomoć.

Uobičajen sadržaj profila čine:

 • slikovne reference s opisima,
 • opis preduzeća,
 • neograničen broj ostalih tekstualnih sadržaja.

DAIBAU ne odgovara za sadržaj profila ponuđača, odnosno, njegovu veb-stranicu. Sav sadržaj i intelektualna svojina na profilu su vlasništvo ponuđača. Sadržaj i intelektualna svojina na profilu ponuđača objavljene su isključivo uz njegovu usmenu ili pisanu saglasnost. Na zahtev ponuđača, takođe, usmeni ili pisani, DAIBAU će ukloniti intelektualnu svojinu ili izbrisati njegov profil.

Član 24.

Ocena ponuđača

Ocena ponuđača je objektivna procena sastavljena od više elemenata koje utvrđuje i sastavlja DAIBAU ili se određuje na osnovu saradnje s tim ponuđačem. Ocenu čine sledeći kriterijumi:

 • broj godina na tržištu od osnivanja preduzeća,
 • preporuke stručnjaka i klijenata,
 • broj referenci i opremljenost veb-profila ponuđača,
 • odziv ponuđača.

DAIBAU zadržava pravo na izmene kriterijuma ocenjivanja, odnosno, promene i/ili dopune bez prethodnog upozorenja.

Ocena ponuđača se formira isključivo na osnovu datih kriterijuma. Ocena se ne može popraviti plaćanjem.

Član 25.

Zakon o minimalnoj zaradi

Izvođači radova i pružaoci usluga se obavezuju da sebi i svojim zaposlenima isplaćuju minimalnu zaradu, u skladu i onako kako je propisano odgovarajućim zakonom.

U slučaju ugovaranja radnog odnosa koji proizilazi iz ugovora sklopljenog sa podizvođačima, oni se obavezuju da će za izvršene radove i usluge isplatiti najmanje minimalnu satnicu utvrđenu važećim zakonom.

Član 26.

Osiguranje od odgovornosti i osiguranje od nesposobnosti za rad

Administrator izvođačima radova i pružaocima usluga na platformi pruža informacije o mogućnosti zaključenja osiguranja od odgovornosti i osiguranja od nesposobnosti za rad, radi zaštite korisnika i ponuđača kao i neophodnost posedovanja sertifikata o Bezbednosti i Zdravlja na radu

Administrator može da, od izvođača radova i pružaoca usluga, u određenim kategorijama na platformi, zatraži da dostave informacije o postojanju osiguranja i detalje njihove polise osiguranja. U sistemu ocenjivanja ponuđača, administrator može promeniti i dodati kriterijume ocenjivanja na platformi i dodatno vizuelno istaći one ponuđače koji su zaključili odgovarajuće polise osiguranja.

Član 27.

Isključenje ponuđača

Isključenje ponuđača sa platforme može da se dogodi ako:

 • više ne ispunjava osnovne uslove za učešće na portalu,
 • korisnik podnese pisane i slikane dokaze te racionalno obrazloženu reklamaciju na izvedene radove ili pružene usluge,
 • sudski veštak dâ negativnu ocenu obavljenog posla,
 • DAIBAU dâ negativnu ocenu obavljenog posla,
 • dospele obaveze nisu plaćene,
 • se utvrdi neovlašćen prenos ličnih podataka trećim licima.

DAIBAU će ponuđača obavestiti o isključenju elektronskom ili običnom poštom ili telefonski u roku od tri dana a bez obaveze vraćanja uplaćenog novca za kupljene bodove. DAIBAU zadržava pravo promene kriterijuma isključenja.

Član 26.

Prosleđivanje podataka o ponuđačima trećim licima

DAIBAU može oglašivačima pružiti informacije o ponuđačima. Ovi podaci obuhvataju delatnost, komercijalne interese i opšte informacije o uslugama koje pruža ponuđač. DAIBAU pruža ciljane informacije samo onim oglašivačima koji pružaju usluge ili proizvode koji su korisni određenoj kategoriji ponuđača.

VII. Drugo

Član 28.

Promena opštih uslova

DAIBAU zadržava pravo da izvrši izmene, delimično ili u celosti, bilo kog dela opštih uslova, o čemu mora na uobičajeni način unapred obavestiti korisnike portala. Promene važe od trenutka objavljivanja na portalu. DAIBAU se obavezuje da će važeći uslovi uvek biti lako dostupni na portalu.

Član 29.

Nadležnost u slučaju spora

Ugovor o prihvatanju svih navedenih opštih uslova zaključen je u Beogradu. Za sporove koji nastanu zbog korišćenja usluga portala ili opštih uslova korišćenja, važeći su isključivo zakoni Republike Srbije.

Sve sporove koji nastanu zbog ovog ugovora uključene strane treba da reše sporazumno. Ako to nije moguće, svaka ugovorna strana može pokrenuti spor pred nadležnim sudom u Beogradu.

U Beogradu, 31. 3. 2019. godine

Opšti uslovi važe do opoziva ili do sledeće promene sadržaja.

Martin Pelcl, direktor

Daibau sistem d.o.o.
Petra Drapšina 27
21000 Novi Sad
Poreski broj: 111158884; MBS: 21434027

Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
© 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana