USLOVI KORIŠĆENJA

I. Opšti uslovi

1. član

Sadržaj Opštih uslova korišćenja veb-stranice DaiBau.rs odnosi se na sve oblike korišćenja sadržaja i usluga na veb-stranice DaiBau.rs i predstavlja pravno valjan obvezujuć sporazum između nosioca i korisnika veb-stranice DaiBau.rs

Vlasnik veb-stranice Daibau sistem DOO zadržava pravo promene opštih uslova korišćenja DaiBau.rs bez prethodnog upozorenja korisnika.

2. član

Korišćeni pojmovi

Sistem sa informacijama o gradnji DaiBau.rs u vlasništvu preduzeća Daibau sistem DOO je u nastavku VEB-STRANICA.

Vlasnik, razvojni akter i rukovalac veb-stranice DaiBau.rs je preduzeće Daibau sistem DOO, u nastavku RUKOVALAC.

Rukovalac je takođe i rukovalac LIČNIH PODATAKA.

Veb-stranica je namenjena za korišćenje posetiocima – investitorima. To su pojedinci, preduzeća ili institucije koje žele da grade ili renoviraju i traže izvođača ili samo informacije o gradnji, u nastavku KORISNICI.

Lični i tehnički podaci, koje korisnik šalje u elektronskoj formi sa u svrhu traženja izvođača za svoj građevinski, zanatlijski ili projektantski projekat su u nastavku: POTRAŽNJE.

Veb-stranica je namenjena za korišćenje izvođačima. To su građevinska, zanatlijska ili inženjersko--projektantska preduzeća, u nastavku IZVOĐAČI.

Kriterijumi, koje veb-stranica koristi pri izboru izvođača za prosleđivanje potražnji se odnose na veličinu ekipe izvođača, njegovu lokaciju, zauzetost, odazivnost, koje čine ocenu, u nastavku: KRITERIJUMI.

Veb stranica u odnosu na vrstu usluge e-mailom ili na veb stranici obaveštava izvođače, koji zadovoljavaju kriterijume. Ti izvođači su: PRIMERENI IZVOĐAČI.

Veb-stranica je namenjena za korišćenje preduzećima koja se oglašavaju; uslove korišćenja određuju individualni ugovori o saradnji, u nastavku su to OGLAŠIVAČI.

Izvođači i oglašivači su nekad i obrađivači ličnih podataka, u nastavku; OBRAĐIVAČI.

3. član

Korišćenje i zlonamerna upotreba

Bilo kakva upotreba veb-stranice www.DaiBau.rs koja bi mogla naštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili ugroziti veb-stranicu, tehničku opremu ili preduzeće DAIBAU International d.o.o. nije dozvoljena. rukovalac zadržava pravo da sa stranice odmah ukloni one koji bi kršili ta pravila ili na neki drugi način štetili veb-stranici DaiBau.rs, drugim korisnicima, izvođačima ili oglašivačima.

U slučaju ponavljajućeg kršenja iste pravne ili fizičke osobe koja bi preduzeću DAIBAU International d.o.o. prouzročila poslovnu štetu, DAIBAU International d.o.o. zadržava pravo pokretanja pravnog spora.

4. član

Zalaganje za tačnost informacija

Rukovalac se zalaže za tačnost i ažurnost informacija na svim delovima veb-stranice. Ako dođe do utvrđivanja netačnosti informacija, rukovalac iskazuje spremnost uklanjanja grešaka nakon utemeljenog upozorenja korisnika ili izvođača. rukovalac će se odazvati u roku od 7 radnih dana od primanja pisanog upozorenja. Rukovalac ne odgovara za tačnost podataka.

5. član

Ograničenje odgovornosti

Veb stranica garantuje da će osigurati nesmetano i učinkovito delovanje sistema, ažurnost i tačnost sadržaja i uspostaviti funkcionisanje veb stranice u slučaju prekida rada.

Korisnici sadržaj veb stranice koriste na ličnu odgovornost. Korisnik se obavezuje, da veb stranicu neće koristiti za nezakonite radnje, uk ontradikciji sa zakonskim pravilima ili etičkim i moralnim standardima.

Sve informacije koje su objavljene ili prosleđene korisnicima ili izvođačima su informativne prirode. Za njihovu tačnost rukovalac ne garantuje ni ne odgovara. rukovalac takođe ne odgovara za eventualnu štetu pravnim ili fizičkim osobama koja je bila prouzročena zbog upotreba informacija na veb-stranici.

Ni rukovalac ni izvođač građevinsko-zanatlijskih radova ili prodavač građevinsko-zanatlijskog materijala ili materijala za opremanje prostora ne odgovaraju za greške ili štetu koju su prouzročili radnici ili prodavači preduzeća koja su registrovana na veb-stranici. rukovalac nije dužan rešavati reklamacije ili druge sporove.

Korisnik i izvođač sklapaju međusobni odnos izvan veb-stranice stoga rukovalac s tim nije povezan odnosno ne ulazi u taj odnos.

Veb stranica ne odgovara za moguće netačnosti i neaktualnost objavljenih sadržaja odnosno nedostupnost veb stranice, za probleme pri pristupu do veb stranice ili za probleme pri upotrebi veb stranice, za slabiji kvalitet iste ili bilo kakvu drugu grešku na i u vezi sa veb stranicom.

Veb stranica takođe ne odgovara za štetu, koja može nastati na mašinskoj opremi, programskoj ili drugoj opremi korisnika zbog upotrebe veb stranice. Korisnik mora osigurati odgovarajuću zaštitu opreme (antivirus, itd.) pre pristupa do veb stranice i korišćenja iste.

Veb stranica u sistemu može koristiti poveznice do drugih veb stranica, koje nisu pod nadzorom rukovalaca veb stranice. Za informacije, gradiva i druge sadržaje, koji su na raspolaganju na veb stranicama trećih lica, veb stranica ne odgovara i ne preuzima odgovornosti. Korisnicima savetujemo, da pažljivo pročitaju uslove korišćenja i izjave o privatnosti na svim veb stranicama trećih lica pred korišćenjem takve internet stranice odnosno pre nego što preko njih objave ili proslede svoje lične ili druge podatke.

6. član

Autorska prava

Autorska prava za sve sadržaje i potražnje su vlasništvo rukovalaca, zato je njihovo razmnožavanje ili upotreba na drugim veb stranicama zabranjena u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima, osim za sadržaje, koje su stvorili izvođači ili oglašivači, pri čemu važe iste odluke Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Sadržaj i informacije na veb stranici su za korisnikovu ličnu, nekomercijalnu uptrebu i ne mogu biti prenesene, kopirane, obrađivane ili podeljene za komercijalnu upotrebu, izuzev sadržaja namenjenog posebno za prenos i isključivo određenog za tu namenu. Korisnik može štampati ili objaviti na društvenim mrežama samo delove veb stranica, koji su namenjeni za ličnu upotrebu.

Sadržaj veb stranice t.j. reči, slike, grafike, podešavanja su autorska prava preduzeća i nije ih dozvoljeno reprodukovati, obrađivati, distribuirati, bez obzira na medijum i teritoriju. Veb stranica i proizvodi u njenom portfoliu su zaštićeni pravima intelektualne svojine, upotreba tih prava bez prethodno dobijene dozvole preduzeća, nije dozvoljena.

Za sadržaje koji se nalaze na profilima ne odgovara administrator web-profila. Sav sadržaj web-profila izvođača i sva intelektualna svojina izvođača je vlasništvo izvođača. Sadržaj i intelektualna svojina izvođača je objavljena isključivo uz usmenu ili pisanu saglasnost izvođača. Na zahtev izvođača, koji može biti pisani ili usmeni, administrator pravovremeno uklanja intelektualnu svojinu ili briše profil izvođača. Sav sadržaj na autorskom profilu, izvođač može uređivati sam.

II. Zaštita ličnih podataka

7. član

Uopćeno o politici privatnosti veb stranice

Sa tom Politikom privatnosti veb stranica određuje prava i obaveze korisnika sustava, pri čemu je važno to, da veb stranica poštuje i štiti sve dobijene osobne podatke korisnika skladno sa važećim zakonima i obavezuje se, da su svi lični podaci, dobijeni preko ili sa uporabom veb stranice, dobro zaštićeni te korišćeni isključivo za namjenu, za koju su bili prosljeđivani. Politika privatnosti je dio Uvjeta uporabe, veb stranica zadržava prava izmjene istih bilo kada. Korisnika obavezuje Politika i Zakon, koji je važeći u trenutku posjete ili uporabe veb stranice.

Podaci o pravnim licima i pristup tim podacima

Ovlašćena osoba prikuplja, obrađuje i čuva podatke o pravnim licima i to one koje su javno dostupni, odnosno, mogu se preuzeti iz javno dostupnih izvora, kakvi su pre svega:

 • Naziv preduzeća,
 • Delatnost/i za koje je registrovano,
 • Telefonski broj,
 • Adresa preduzeća,
 • Zastupnik,
 • Opšti opis delatnosti preduzeća.

Neki podaci se mogu naći na internetski stranici ovlašćene osobe, a neki su dostupni preko oglašivača na posebnim internetskim stranicama njihovih korisničkih naloga.
Oglašivači ustupaju informacije kakve su nazivi i telefonski brojevi preduzeća, preduzećima koja za takvim podacima izraze interes.

8. član

Prilagođavanje sa zakonima i odredbama

Rukovalac veb stranice se obavezuje, da će delovati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, koje određuje Opšta uredba (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Veća od 25. maja 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u nastavku Opšta uredba o zaštiti podataka) i svaki važeći zakon, koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka.

9. član

Obrada ličnih podataka od strane veb stranice

Veb stranica, koja obaveštava obrađivače o potražnjama, pre obaveštavanja sprovodi sledeće usluge obrade ličnih podataka:

 • obrada i dopunjavanje potražnji sa dodatnim tehničkim informacijama o upitima,
 • telefonski razgovori sa korisnikom,
 • provera ozbiljnosti stranke,
 • objava potražnji primerenim izvođačima,
 • prosleđivanje informacija o projektima obrađivaču podataka.

Osoba za obrade je Martin Pelcl, isidora@DaiBau.rs

10. član

Svrha obrade ličnih podataka za obrađivače

Obrađivač lične podatke može obraditi samo u svrhu izvođenja projekata u potražnji ili u svrhu savetovanja za pojedinačnu potražnju, koja bi kasnije mogla dovesti do izvođenja projekta. Dozvoljena obrada i upotreba ličnih podataka obuhvata sledeće usluge:

 • obrada i dopunjavanje potražnji potrebnim tehničkim informacijama,
 • telefonski razgovori sa korisnikom,
 • provera ozbiljnosti stranke,
 • prodajne i komercijalne aktivnosti samo u svrhu izvođenja ili savetovanja za pojedinačnu potražnju.

Obrađivač ličnih podataka će primiti i obraditi u gorenavedene svrhe pružanja usluga iz prvog dela ovog člana. Sa ličnim podacima ćemo pažljivo rukovati i obezbediti njihovu zaštitu skladno sa pravilima Opštee uredbe o zaštiti podataka i važećeg zakona, koji uređuje zaštitu ličnih podataka.

11. član

Prenos podataka i obaveštavanje o potražnjama

Rukovalac će obrađivaču u svrhu navedenu u prethodnom članu, na internetnoj stranici i po e-mailu posredovati sledeće podatke:

 • Ime, prezime,
 • broj telefona
 • e-mail adresa,
 • lokacija projekta,
 • tehnični podaci o projektu, koji nisu lični i mogu sadržati datoteke koje je korisnik dodao u potražnju.

12. član

Obaveze obrađivača

Obrađivač se za izvođenje obaveza po ovom ugovoru obavezuje:

(1) da lične podatke neće koristiti u druge svrhe, osim izvođenja usluga na osnovi ugovora između rukovaoca i obrađivača i za izvođenje obaveza na osnovu drugih zakona ili uredbi EU;

(2) da će na zahtev rukovaoca sarađivati i posredovati sve informacije za osiguravanje prava određenog lica, čiji se lični podaci obrađuju;

(3) da će osigurati rukovaocu sve informacije i potporu tokom obrade zahteva pojedinca ili u svrhu izvođenja nadzora nadzornih organa svo vreme važenja ugovora i nakon isteka ugovora o izvođenju usluga za rukovaoca;

(4) da će obavestiti rukovaoca o statusnim i drugim promenama kod obrađivača koje mogu uticati na izvođenje obaveza;

(5) da će rukovaocu obezbediti sve potrebne informacije koje dokazuju ispunjavanje svih njegovih obaveza i omogućiti proveru, uključujući i kontrole koje izvodi rukovalac ili osoba koju je on ovlastio, i sarađivati u njihovom izvođenju;

(6) da će uvek na vrijeme obavestiti rukovalaca, ako misli, da je određena stavka iz ugovora ili dogovora ili na osnovi tih, suprotna sa nekim uredbama zakona koji uređuje čuvanje ličnih podataka.

13. član

Obaveze rukovaoca

(1) Rukovalac je odgovoran za odgovarajuću pravnu podlogu za pridobijanje i obradu ličnih podataka koje posreduje obrađivaču.

(2) Rukovalac se takođe obavezuje da će obaveštavati obrađivača o posebnim karakteristikama i obavezama obraživača u svrhu obezbeđivanja ugovornih obaveza i o mogućim rizicima vezanim za garanciju prava fizičkih lica, čiji podaci se obrađuju.

14. član

Čuvanje podataka

(1) Ugovorne stranke se obavezuju da će sarađivati u obezbeđivanju odgovarajućih organizacijskih i tehničkih uslova za čuvanje ličnih podataka i otklanjanju ili smanjivanju rizika vezanih za sigurnost ličnih podataka.

Obrađivač se obavezuje da će pri tome poštovati uredbe iz područja čuvanja ličnih podataka.

(2) rukovalac se dodatno obavezuje da će:

1. ličnim podacima upravljati u skladu sa odredbama Uredbe i Zakona o zaštiti podataka ličnosti koji određuju standarde čuvanja ličnih podataka tako, da obezbede odgovarajuće organizacione i tehničke sigurnosne uslove za bezbedno pridobijanje, obradu i slanje ličnih podataka.

2. osigurati da osobe, koje su ovlašćene za obradu ličnih podataka, koji su predmet tog ugovora, tokom obrade podataka i po završetku obrade podataka, poštuju politiku poverljivosti podataka.

3. osigurati praćenje poverljivosti ličnih podataka, i u primeru pronađenih razloga za povećan rizik za sigurnost ličnih podataka ili u primeru kršenja, o tome odmah obavestiti rukovaoca i preduzeti sve potrebne mere za otklanjanje i smanjenje nastalih rizika na najmanju moguću meru.

4.u slučaju nastanka kršenja sigurnosti ličnih podataka (npr. uništenje podataka, upad u informacijski sistem ili prostore obrađivača, neovlašćeno dostupanje, idt.) o tome odmah odnosno u najkraćem mogućem vremenskom roku i ne kasnije od 2 dana, obavestiti rukovaoca i osigurati sve moguće uslove za prekidanje kršenja i otklanjanja štetnih posledica. Obrađivač podataka mora kontinuirano sarađivati sa rukovaocem u svrhu otklanjanja ili smanjivanja posledica kršenja, procene moguće štete i izvođenja zakonskih obaveza vezanih za obaveštavanje nadzornih organa i lica, kao i izvršenja uputstava nadzornog organa.

Kako bismo sprečili neovlašćeno dostupanje do dobijenih podataka ili njihovo otkrivanje, sačuvali tačnost ličnih podataka i osigurali njihovu odgovarajuću upotrebu, internet stranica koristi odgovarajuće tehničke i organizacijske postupke za čuvanje podataka koje sakuplja, iako može doći do nenamerne zloupotrebe. Sistem koristi internet stranice i vezuje određene linkove na druge, eksterne internetne stranice koje nisu neposredno vezane za preduzeće, internet stranica ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na tim internetnim stranicama i savetuje korisnika da pročita Politiku privatnosti na ovim stranama.

15. član

Odgovornost za verodostojnost ličnih podataka

Isključivo odgovornost za verodostojnost ličnih podataka i kontaktnih informacija preuzima korisnik. Korisnik bilo kada može otkazati dozvolu za obradu ličnih podataka. Korisnik istovremeno potvrđuje, da je obavešten o tome da svako lice ima pravo na pregled, prepis, kopiranje, dopunu, popravku, blokiranje i brisanje ličnih podataka koje se na to lice odnose (u skladu sa važećim zakonom), osim ako je to pravo ograičeno važećim pravilnicima, internetna stranica će u tom primeru preduzeti sve potrebne mere za neposredno ispunjenje tog zahteva. U koliko korisnik ima bilo kakva pitanja vezana za Politiku privatnosti, može se obratiti na isidora@DaiBau.rs

16. član

Beleženje neličnih podataka i kolačića

Kada korisnik dostupa do veb-stranice, opšti nelični podaci (korisnici veb pretraživača, broj poseta, prosečno vreme posete na veb stranici, posjećene stranice) se automatski beleže (ne kao deo prijave). Te informacije veb stranica koristi za merenje privlačnosti naše veb stranice i poboljšavanje sadržaja i korisnosti. Podaci nisu predmet dalje obrade i nisu posredovani trećoj strani.

17. član

Čuvanje ličnih podataka

Lični podaci se čuvaju onoliko vremena, koliko je potrebno, da korisnik ostvari cilj, zbog kojega je te podatke ostavio. Cilj čuvanja podataka je učinkovita realizacija potražnji i osiguravanje pristupa do informacija o izvođačima i potražnjama, takođe, kada je potražnja već završena, za potrebe revizije ili za potrebe ponovne objave potražnje. Lične podatke, na zahtev stranke rukovalac može anonimizovati ili izbrisati, ali u tom slučaju ne može da garantuje za navedene korisničke usluge.

III. Korišćenje veb-stranice za KORISNIKE

18. član

Predaja i zaključivanje potražnje

Korisnici mogu koristiti veb-stranicu tako da predaju potražnju izabranim izvođačima ili tako da rukovalac izabere primerene izvođače za projekat.

Korisnik se mora posle postavljanja potražnje složiti sa opštm uslovima korišćenja i politikom privatnosti. Kada korisnik ispuni formular za potražnju, na e-mail adresu dobija poruku sa linkom za konačnu potrvrdu potražnje, gdje se ponovo mora složiti sa opštim uslovima i politikom privatnosti.

Ako korisnik ne da potpune podatke u internetskoj formi za potražnju, posebno telefonski broj, rukovalac upita kontaktira korisnika da pošalje podatke. Ako u jednom radnom danu ne dobije podatke, rukovalac ne prikazuje potražnju.

Na primer, ako rukovalac, obzirom na prethodna iskustva na stranici, smatra da za upit neće biti zanimanja od strane izvođača, može odlučiti da neće prikazivati potražnju.

Ako rukovalac, obzirom na prethodna iskustva, uvidi da je korisnik kršio važeće opšte uslove DaiBau, može odlučiti da neće prikazivati potražnju.

Rukovalac ne odgovara za niti garantuje odaziv izvođača ili predate ponude. Korisnik je dužan sam stupiti u kontakt sa predloženim preduzećima.

Ako korisnik želi da potražnja bude još uvek vidljiva odabranim izvođačima, iako više nije vidljiva ostalim izvođačima, može je sakriti sa stranice.

Pri zaključenju projekta korisnik može zaključiti potražnju i dati ocenu izvođaču, na primer, da je bio odabran.

Administrator se obavezuje da će čuvati sve lične podatke, uključujući kontaktne podatke, e-mail adrese i telefonske brojeve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti.

Prosleđivanje kontakata izvođačima, trećim stranama ili prosleđivanje drugim trećim stranama rukovalac izričito ne dozvoljava. Na primer, u sumnji da će korisnik zloupotrebiti potražnju, može bez upozorenja ili opravdanja korisnicima zabraniti korišćenje sistema.

19. član

Ostali sadržaji

Korisnik može koristiti sve delove veb-stranice koje su javno objavljene. Ti sadržaji su:

 • članci i savjeti
 • kalkulator
 • imenk
 • baza cena projekata
 • profili izvođača.

Informacije u ostalom sadržaju su informativne naravi i kreira ih rukovalac ili drugi autori. Za njihovu ispravnost i tačnost rukovalac ili autori ne odgovaraju.

IV. Korišćenje veb stranice za IZVOĐAČA

20. član

Uslovi saradnje

Uslov za učestvovanje u sistemu je internetski profil izvođača koji se napravi pri registraciji. Obavezni uslovi su:

 • da je izvođač pravna osoba, mali preduzetnik, j.d.o.o. ili d.o.o. ,
 • da pokazuje pozitivno poslovanje preduzeća,
 • da je pravna osoba registrovana za delatnost koju nudi korisnicima na veb-stranici,
 • da ima valjanu e-mail adresu i ispravan mobilni telefonski broj.

21. član

Primanje potražnji

Izvođači koji su registrovani na veb-stranici mogu primati potražnje i slati ponude. Na veb-stranici imaju mogućnost pristupa svim informacijama koje su ključne za izvođenje projekta, uključujući i kontakt-podatke. Rukovalac sve podatke prethodno proverava ili ih proverava na poziv izvođača. Na primer, ako je korisnik zaključio potražnju, pristup podacima je onemogućen. Rukovalac ne može uticati na odluku korisnika o izvođenju projekta.

Na primer, ako rukovalac utvrdi da je korisnik i pre kršio uslove korišćenja ili na bilo koji drugi način zloupotrebljavao veb-stranicu, manipulisao izvođačima ili im drugačije štetio, o tome obaveštava izvođače.

Rukovalac ne garantuje za nameru o izvođenju projekta od strane korisnika koji je predao potražnju. Takođe, rukovalac ne garantuje za korisnikov odaziv na telefonske pozive ili na poruke.

Rukovalac garantuje da su podaci o korisnicima takvi kakve su korisnici uneli u online formular za predaju potražnje i da u njih ne ulazi i ne menja ih, osim ako utvrdi da su manjkavi ili nerazumljivi.

Rukovalac se zauzima za prosleđivanje potražnji korisnicima koji su izrazili ozbiljnu nameru o izvođenju projekta. Ozbiljnost namere rukovalac utvrđuje na temelju internih parametara.

22. član

Ograničenja, broj potražnji i paketi

Broj potražnji zavisi od toga koji je paket izvođač aktivirao, tj. u kakvom je odnosu sa rukovaocem. Paketi i podrobna ponuda paketa definisani su na stranici “za izvođače”.

Sadržaj i ponuda paketa može se promeniti bez prehodnog upozorenja.

Izvođač ima na početku određeni broj besplatnih potražnji. Broj besplatnih potražnji se može promeniti.

Po isteku razdoblja besplatnih potražnji, mogućnost primanja potražnji može se onemogućiti sve dok se ne odabere jedan od paketa koji se plaćaju.

Rukovalac može izvođačima ponuditi samo toliko upita koliko ih je zaista bilo poslato od strane korisnika.

23. član

Kategorije usluga za potražnje

Izvođači mogu primati potražnje samo za kategorije usluga za koje su registrovani odnosno za kategorije koje obavljaju u preduzeću. Korišćenje veb-stranice za preduzeća koja posreduju radnom snagom odnosno projektima i preduzećima za inženjering nije dozvoljeno, osim u posebnim slučajevima o kojima odlučuje rukovalac. Odnosi sa takvim izvođačima dogovaraju se individualno.

U posebnim slučajevima izvođači mogu prosleđivati potražnje stalnim saradnicima, na primer, da su za izvođenje projekta potrebne kategorije usluga koje izvođač ne izvodi.

24. član

Vrednost potražnje

Rukovalac unapred ocenjuje vrednost svake potražnje. Potražnje razvrstavaju na one male, srednje ili velike vrednosti. Kriterijume za potražnje manje i veće vrednosti rukovalac može promeniti bez prethodne najave. Rukovalac može da, u određenim slučajevima, potražnju premesti u drugu ili višu kategoriju vrednosti. Broj potražnji male, srednje i velike vrednosti koje izvođač može da dobije, zavisi od ugovorenog paketa. Paketi koji su trenutno aktuelni nalaze se na veb-stranici https://www.daibau.rs/paketi

25. član

Veb profil izvođača

Veb profil izvođača je internetska stranica izvođača na veb-stranici. Veb profil može postaviti rukovalac ili sam izvođač. Veb profil se pravi pri registraciji izvođača.

U slučaju da registraciju izvrši rukovalac, on određuje osnovni sadržaj i opis preduzeća. U slučaju da izvođač svoje preduzeće registruje sam, unosi obavezne podatke u formular koji postaju deo sadržaja veb stranice.

Sav sadržaj izvođač može uređivati sam osim u iznimnim slučajevima kada može moliti rukovalaca za pomoć pri uređivanju sadržaja.

Uobičajen sadržaj na veb profilu čine:

 • slikovne reference s opisima,
 • opisi poduzeća,
 • neograničen broj drugog tekstualnog sadržaja.

Drugi paketi iz tačke 7.3 omogućuju i dodavanje proizvoda, pisanje članaka i drugog sadržaja koje rukovalac može objaviti ili ukloniti.

Za sadržaje koji se nalaze na profilima ne odgovara administrator web-profila. Sav sadržaj web-profila izvođača i sva intelektualna svojina izvođača je vlasništvo izvođača. Sadržaj i intelektualna svojina izvođača je objavljena isključivo uz usmenu ili pisanu saglasnost izvođača. Na zahtev izvođača, koji može biti pisani ili usmeni, administrator pravovremeno uklanja intelektualnu svojinu ili briše profil izvođača. Sav sadržaj na autorskom profilu, izvođač može uređivati sam.

26. član

Ocena izvođača

Ocena izvođača je objektivna ocena sastavljena iz više faktora koje odabira rukovalac ili se određuju na temelju saradnje s izvođačem. Ocenu čine sljedeći faktori:

 • broj godina na tržištu od osnivanja preduzeća,
 • stručne preporuke i preporuke klijenata,
 • broj referenci i uređenje veb profila izvođača,
 • odaziv izvođača.

Rukovalac zadržava pravo promene kriterijuma za ocj+enu, to jest promene ili dodavanja faktora bez prethodnog upozorenja.

27. član

Isključenje izvođača

Isključenje izvođača iz sistema događa se:

 • ako više nisu ispunjeni osnovni uslovi za saradnju iz člana 20.,
 • na temelju argumentovane reklamacije izvođenja, s pisanim i slikovnim dokaznim materijalom koji korisnik priloži,
 • na temelju negativne ocene sudskog izvršitelja za obavljeni posao,
 • na temelju negativne ocene rukovaoca o obavljenom poslu,
 • u slučaju neplaćanja nepodmirenih obveza.

Rukovalac e-poštom obaveštava izvođača o isključenju u roku od tri dana od isključenja. Rukovalac zadržava pravo promene kriterijuma za isključenje.

28. član

Izmena opštih uslova

Ponuđač zadržava pravo bilo kakvih izmena, delimično ili u celini, bilo kog dela opštih uslova, o čemu mora na uobičajen način unapred obavestiti korisnike na veb-stranici. Izmene važe od trenutka objave na veb-stranici. Ponuđač se obvezuje da će važeći uslovi uvek biti jednostavno dostupni na veb-stranici.

29. član

Nadležnost za sporove

Sporazum o prihvatanju ovih opštih uslova sklopljen je u Beogradu. Za sporove nastale iz korišćenja usluga veb-stranice opštih uslova, koristi se isključivo pravo Republike Srbije.

Eventualne sporove nastale iz ovog ugovora uključene strane će rešavati sporazumno. U suprotnom, svaka od ugovornih strana može pokrenuti spor pri nadležnom sudu u Beogradu.

U Beogradu, 31.3.2019

Opšti uslovi važe do prekida ili do sledeće izmene sadržaja.

Martin Pelcl, direktor

Daibau sistem DOO
Slovačka 20
21000 Novi Sad
VAT: 111158884

Serbia
DAIBAU.RS

Slovačka 20
21000 Novi Sad

00381 114 300 340

KONTAKTI

Potražnje: 00381 114 300 340
Preduzeća: 00381 114 300 340

GLOBALNE STRANICE

www.daibau.com
www.daibau.at
www.mojmojster.net
www.emajstor.hr
www.daibau.rs
www.daibau.sk
www.daibau.ro
© 2021 DaiBau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana