PRIVACY

Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti donosi se sa ciljem da korisnicima našeg veb-sajta http://www.daibau.rs (u daljem tekstu: „veb-sajt“) pruže informacije o obradi ličnih podataka koja se vrši prilikom i/ili u vezi sa Vašim korišćenjem našeg veb-sajta. Lični podaci prikupljaju se isključivo i samo u svrhu izvođenja projekata u potražnji ili u svrhu savetovanja za pojedinačnu potražnju, koja bi kasnije mogla dovesti do izvođenja projekta.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojom odredbom ove Politike privatnosti, molimo Vas da ne nastavite sa daljim korišćenjem našeg veb-sajta. Vaše dalje korišćenje ovog veb-sajta, odnosno pristupanje njegovim sadržajima i/ili korišćenje usluga s tim u vezi koje dodatno pružamo, smatraće se prihvatanjem ove Politike privatnosti.

U slučaju da veb-sajt sadrži veze ka drugim veb lokacijama ili usliugama, molimo Vas da se upoznate sa odvojenim politikama privatnosti takvih veb lokacija ili usluga.

1.1. Obrada ličnih podataka

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - u daljem tekstu: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti), podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Pravni osnov obrade Vaših ličnih podataka može da bude Vaša saglasnost ili okolnost da je konkretna obrada neophodna za ostvarivanje našeg legitimnog interesa (ili legitimnog interesa trećeg lica) ili je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa nama ili za ispunjenje naših pravnih obaveza. Svrha konkretne obrade može da bude omogućavanje funkcionisanja našeg vebsajta i/ili analiza i dalje poboljšavanje njegovih performansi i/ili ponuda personalizovanih sadržaja i/ili pružanje usluga čije ste pružanje od nas zatražili i/ili komunikacija u vezi sa prethodno navedenim i/ili komunikacija sa Vama iz marketinških razloga.

1.2. Rukovalac podataka

Svrhu i način obrade ličnih podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, određuje rukovalac podataka. Svojstvo rukovaoca podataka ima:

 • DAIBAU SISTEM DOO NOVI SAD
 • Petra Drapšina 27, 21000 Novi Sad
 • Matični broj: 21434027
 • E-mail: info@daibau.rs

1.3. Prava lica na koja se podaci odnose

Kao lice na koje se odnose lični podaci koje obrađujemo, imate određena prava u vezi sa tom obradom, pod uslovima i u slučajevima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti:

 • pravo da zatražite informacije o obradi Vaših ličnih podataka;
 • pravo da pristupite Vašim ličnim podacima i pravo da tražite njihovu kopiju – saglasno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i sledeće informacije:
  • o svrsi obrade;
  • o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju;
  • o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
  • o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;
  • o postojanju prava da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu;
  • o pravu da se podnese pritužba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
  • dostupne informacije o izvoru podataka o ličnosti, ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose;
 • pravo na ispravku, dopunu i brisanje Vaših ličnih podataka, u kom slučaju smo po prijemu zahteva ove vreste dužni da postupimo bez odlaganja;
 • pravo na ograničenje njihove obrade, u slučaju kada osporavate ispravnost podataka;
 • pravo na prijem i prenos podataka u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu (pravo na prenosivost podataka – pravo lica da podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni ukoliko je obrada zasnovana na pristanku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ili na osnovu ugovora i ukoliko se obrada vrši automatizovano);
 • pravo na podnošenje prigovora protiv obrade Vaših ličnih podataka (ukoliko obradu zasnivamo na legitimnom interesu ili ukoliko obradu vršimo za potrebe direktnog marketinga, uključujući i profilisanje u tim slučajevima) i pravo na prekid njihove obrade;
 • pravo na pravna sredstva predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i pravo na sudsku zaštitu;
 • pravo na povlačenje saglasnosti za obradu ličnih podataka (uz ograničenje da povlačenje saglasnoti ne utiče na zakonitost obrade koja je vršena pre povlačenja).

Da biste ostvarili svoja napred navedena prava (ukoliko su u konkretnom slučaju primenjiva), kao i ukoliko imate bilo koje pitanje u vezi sa ovom Politikom privatnosti, možete da nam se obratite korišćenjem podataka za kontakt koji su napred navedeni.

1.4. Otkrivanje nadležnim organima

U slučaju zakonske obaveze, zadržavamo pravo otkrivanja podataka o Vama nadležnim državnim organima, a sve u skladu sa članom 12 stavom 1 tačkom 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kojim je propisano da je obrada zakonita ako je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca.

2. PRIKUPLJANJE I DALJA OBRADA LIČNIH PODATAKA PRILIKOM POSETE NAŠEM VEBSAJTU

Prilikom posete i korišćenja našeg veb-sajta isključivo u informativne svrhe, odnosno ukoliko se ne registrujete ili nam Vaše lične podatke ne date na neki drugi način, prikupljamo samo one Vaše lične podatke koje prenosi Vaš internet pretraživač, a što je tehnički neophodno kako bismo mogli da Vam prikažemo ispravno sadržaj našeg veb-sajta i da obezbedimo stabilnost i sigurnost.

Na ovaj način automatski se čuvaju sledeći podaci:

 • tip i verzija pregledača;
 • operativni sistem koji se koristi prilikom posete lokaciji;
 • veb lokacija sa koje ste pristupili našem veb-sajtu („upućivači“);
 • vreme i datum pristupa i trajanje Vaše posete;
 • IP adresa;
 • druge slične podatke koje koristimo u slučaju zloupotrebe i napada na naše informacione sisteme.

Ove opšte tehničke podatke čuva provajder veb hostinga, koji se nalazi u Sloveniji, i kojim upravlja privredno društvo DHH.si d.o.o., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, a u okviru zapisnika datoteka (log files).

Server na kojem se nalazi hosting našeg veb-sajta smešten je u Sloveniji i njime upravlja društvo DHH.si d.o.o., Pod hribom 55, SI-1000 Ljubljana (www.domenca.com). Sa navedenim društvom imamo sklopljen ugovor o obradi ličnih podataka. Politiku privatnosti društva koje nam pruža usluge hosting-a možete pronaći na sledećem linku: https://www.domenca.com/izjava-o-varnosti/.

2.1. Kolačići

Prilikom Vaše posete i korišćenja našeg veb-sajta, na Vašem kompjuteru se skladište kolačići ili druge tehnologije poput piksela (u daljem tekstu "Kolačići"). Kolačići su male tekstualne datoteke koje Vaš internet pretraživač pohranjuje na Vašem uređaju kako bi sačuvao određene podatke ili slikovne podatke, poput piksela. Sledeći put kada posetite naš veb-sajt na istom uređaju, informacije sačuvane u Kolačićima kasnije će se preneti ili na naš veb-sajt ("Kolačići prve strane") ili na drugi veb-sajt kojem Kolačić pripada ("Kolačići treće strane").

Kroz sačuvane i vraćene podatke, odgovarajuća internet stranica prepoznaje da ste joj već pristupili i posetili je putem internet pretraživača koji upotrebljavate na tom uređaju. Mi koristimo ove informacije kako bismo mogli da dizajniramo i prikažemo veb-sajt na optimalan način u skladu s Vašim željama. U tom smislu samo je kolačić prepoznat na Vašem uređaju. Osim toga, Vaši će lični podaci biti sačuvani samo uz Vašu izričitu saglasnost ili ako je to nužno neophodno za korišćenje usluge koja Vam je ponuđena i kojoj ste pristupili.

Ovaj veb-sajt koristi sledeće vrste Kolačića, čiji su opseg i funkcionalnost objašnjeni u nastavku:

 • Privremeni kolačići ili kolačići sesije;
 • Trajni kolačići (kolačići za praćenje);
 • Sopstveni kolačići (Kolačići prve strane);
 • Ostali kolačići (Kolačići treće strane).

Dodatne informacije o vrstama Kolačića koje se koriste na ovom veb-sajtu nalaze se u daljem tekstu ove Politike privatnosti.

2.1.1. Privremeni kolačići ili kolačići sesije

Ovo su privremeni kolačići koji se čuvaju u datoteci kolačića korisnikovog pregledača do kraja posete pregledaču (tokom trajanja sesije pregledanja i brišu se kako sesija napreduje). Ovi kolačići su obavezni za pravilan rad određenih aplikacija ili funkcija na veb lokaciji.

2.1.2 Trajni kolačići (kolačići za praćenje)

Trajne kolačiće operater može da koristi za poboljšanje korisničkog iskustva (npr. za čuvanje podataka o registraciji, podešavanja jezika stranice, itd.). Ovi kolačići ostaju u datoteci kolačića u korisnikovom pregledaču duži vremenski period dok se ne izbrišu. Ovaj vremenski period zavisi od izbora koje korisnik napravi u podešavanjima svog Internet pregledača. Trajni kolačići omogućavaju otpremanje informacija na veb server svaki put kada neko poseti veb lokaciju.

2.1.3 Sopstveni kolačići (Kolačići prve strane)

Ostali kolačići potiču od drugih, partnerskih veb lokacija (koje mere saobraćaj, na primer). Na ovaj način, treće strane mogu da prikupljaju korisničke podatke sa različitih veb lokacija i koriste ih u razne svrhe, od oglašavanja i analitike do poboljšanja svojih proizvoda.

2.1.4 Ostali kolačići (Kolačići treće strane)

Ostali kolačići potiču od drugih, partnerskih veb lokacija (koje mere saobraćaj, na primer). Na ovaj način, treće strane mogu da prikupljaju korisničke podatke sa različitih veb lokacija i koriste ih u razne svrhe, od oglašavanja i analitike do poboljšanja svojih proizvoda.

2.1.5 Upravljanje i brisanje svih kolačića

Internet pretraživač možete da podesite tako da se kolačići uglavnom ne mogu uskladištiti u Vašem uređaju i / ili će Vas svaki put pitati jeste li saglasni da kolačići budu omogućeni. Takođe možete da u bilo kom trenutku izbrišete ponovno omogućene kolačiće. Možete da saznate detaljnije kako sve to funkcioniše putem opcije pomoći Vašeg internet pretraživača. Imajte na umu da potpuno deaktiviranje kolačića može dovesti do funkcionalnih ograničenja našeg veb-sajta.

2.1.6 Kolačići koje koristimo

 • kolačić DAIBAU - kolačić za autentifikaciju, podaci o sesiji čuvaju podatke neophodne za pravilan rad i prikaz stranice sistema DAIBAU prilikom posete. Trajanje: 2 meseca;
 • Kolačić PHPSESSID: kolačić sesije se čuva kada se registrovani provajder prijavi i uskladišti slučajni jedinstveni identifikator sesije za vreme trajanja sesije. Svrha kolačića je da obezbedi identifikaciju prijavljenog korisnika u DAIBAU sistemu tokom trajanja sesije. Trajanje: za vreme trajanja sesije;
 • KOLAČIĆI Google analitike: kolačići za praćenje prometa na veb lokaciji:
  • _ga Cookie: Ovaj kolačić se koristi za razlikovanje jedinstvenih korisnika dodeljivanjem nasumično generisanog broja kao identifikatora klijenta. Uključen je u svaki zahtev za stranicu na veb lokaciji i koristi se za izračunavanje podataka o posetiocima, sesijama i kampanjama za izveštaje o analitici veb lokacija. Po defaultu je postavljeno da ističe nakon dve godine, mada ga vlasnici veb stranica mogu prilagoditi;
  • gat kolačić: koristi se za ograničavanje stope zahteva - ograničavajući prikupljanje podataka na lokacijama sa velikim prometom. Ističe nakon 10 minuta;
  • -gid Cookie: Čuva i ažurira jedinstvenu vrednost za svaku posećenu stranicu.

  2.2. Analitika internet stranica (Google Analytics)

  Ovaj veb-sajt koristi Google Analytics, servis kompanije Google („Google“) za analizu internet stranica. Google Analytics upotrebljava specifičnu vrstu kolačića koji se skladišti na Vašem kompjuteru i omogućava analizu Vašeg korišćenja našeg veb-sajta. Informacije o Vašem korišćenju ovih internet stranica, a koje se generišu putem kolačića, obično se šalju na Google-ov server u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo se čuvaju.

  Želeli bismo da naglasimo da je primena Google Analytics proširena na ovom veb-sajtu kako bi uključila i kod „gat._anonymizeIp();“ kako bi se obezbedilo anonimno snimanje IP adresa (takozvano IP maskiranje). Zbog anonimizacije IP adresa na ovom veb-sajtu, Vašu IP adresu Google skraćuje na teritoriji Evropske unije i država članica Evropske ekonomske zone. Samo u izuzetnim slučajevima se cela IP adresa šalje na Google-ov server u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo se skraćuje.

  Google upotrebljava ove informacije u naše ime kako bi analizirao Vašu upotrebu ovog veb-sajta sa svrhom sastavljanja izveštaja o aktivnostima na ovom veb-sajtu i kako bi pružio dodatne usluge u vezi sa korišćenjem internet stranica i Interneta. Radi ostvarenja ove svrhe, Google može takođe da prenese te informacije dole-navedenim trećim licima. IP adresa koju vaš internet pretraživač šalje ne spaja se u kontekstu usluge Google Analytics-a sa ostalim podacima Google-a.

  Ovaj vebsajt koristi Google Analytics za analizu protoka posetilaca nezavisno od vrste uređaja, i to na osnovu korisničkog identifikacionog broja (ID). Možete da onemogućite praćenje Vašeg korišćenja više uređaja na Vašem Google nalogu u delu „Moje informacije“ („My information“), „Lični podaci“ („Personal information“).

  Kao pravni osnov za upotrebu Google Analyticsa koristimo svoj legitimni interes u skladu sa članom 12 stavom 1 tačke 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

  3. METODE OBRADE, PRAVNI OSNOV ZA OBRADU I KATEGORIJE LIČNIH PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU

  Vaši Podaci se obrađuju bez, ali i sa elektronskim sredstvima, zasnovanim na logici i postupcima koji su u skladu sa ciljevima navedenim niže u tekstu i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući i poverljivost i bezbednost Podataka.

  Vaše podatke prikupljamo na osnovu online (internet) obrazaca za upit, putem telefonskog poziva ili e-mail komunikacije. Prilikom slanja e-mail pošte, rukovalac ne garantuje sigurnost Vaših podataka koji se šalju putem Vašeg servera e-pošte.

  3.1. Online (internet) obrazac

  Putem obrasca pružate nam informacije o Vašem projektu (poput opisa projekta, odgovora na standardna dodatna pitanja, priloga (crteži, skice, reference), roka za zvršenje projekta) i kontakt informacije (ime, broj telefona i e-mail adresa). Internet obrazac je prilagođen kategoriji i tipu zahteva koji podnosite. Kada podnosite zahtev, pozivamo vas da se upoznate sa uslovima korišćenja i politikom privatnosti. Prilikom slanja obrasca na našoj veb-stranici, naš pružalac usluge hostinga čuva vreme i datum registracije IP adrese sa koje je registracija izvršena.

  3.2. Potvrda e-mail adrese i broja telefona

  Nakon popunjavanja online obrasca, poslaćemo vam e-poštu sa vezom na kojoj potvrđujete da ste vlasnik navedene adrese e-pošte, nakon čega šaljemo i SMS poruka za potvrdu telefonskog broja. Ukoliko na ovaj način ne potvrdite da ste Vi popunili online obrazac, brišemo Vaše podatke najkasnije u roku od 48 časova od kada smo Vam poslali e-poštu kojom tražimo potvrdu Vašeg zahteva. Zaposleni kod rukovaoca Vas takođe može pozvati da biste pronašli sve nedostajuće informacije.

  3.3. Povezivanje kontakata sa odgovarajućim izvođačima

  Vaši podaci se anonimno prikazuju svim izvođačima koji odgovaraju kategoriji Vašeg projekta i lokaciji implementacije. Tek kada je izvođač zainteresovan za Vaš projekat, on može pristupiti ličnim podacima - broju telefona i Vašem imenu, koje evidentiramo i redovno nadgledamo.

  U bilo kom trenutku možete da sakrijete zahtev iz javnog oglasa, čineći ga više nedostupnim izvođačima. Od zahtev takođe možete da odustanete u bilo kom trenutku. Izvođači kojima je odobren pristup Vašim ličnim podacima zadržaće taj pristup, ukoliko ne zatražite brisanje.

  3.4. Obaveštenja

  Za uspešnu komunikaciju između Vas i izvođača, možemo vam poslati e-poštu i SMS u vezi sa novim porukama izvođača, primljenim novim ponudama ili pozivima da dovršimo upit.

  3.5. Razgovori

  Putem platforme možete razmenjivati poruke sa izvođačima, kojima samo Vi i izvođač imate pristup.

  3.6. Osnov obrade ličnih podataka

  Rukovalac će obrađivati podatke na osnovu sledećih legitimnih osnova:

  • Vaše saglasnosti;
  • postojanja legitimnog interesa za obavljanje komercijalnih aktivnosti;
  • ispunjavanja zakonskih obaveza.

  Vaše podatke prikupljamo isključivo u gore navedene svrhe za koje imamo odgovarajući pravni osnov. Vaše lične podatke ne obrađujemo u bilo koje druge svrhe koje nisu pomenute u ovom dokumentu ili su neophodne za pružanje usluga u skladu sa legitimnim interesom.

  Vaše podatke dostavljamo isključivo verifikovanim poslovnim subjektima čije su aktivnosti u skladu sa Vašim potrebama za uslugom. Privrednim subjektima je zabranjeno da pružaju trećim licima uslove korišćenja, osim ako to nije posebno predviđeno ugovorom o saradnji.

  Posebno navedene osnove obrade ličnih podataka, u zavisnosti od vrste aktivnosti, predstavljamo na sledeći način:

  • stupanje u kontakt – prilikom stupanja u kontakt s nama, npr. samo kako bi od nas zatražili neke informacije, obrada Vaših ličnih podataka nužna je za potrebe našeg legitimnog interesa, a u skladu sa članom 12 stavom 1 tačkom 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
  • Marketing - prilikom iniciranja poslovnog odnosa i poboljšanja poslovnog odnosa s postojećim ili novim klijentima, obrada Vaših osobnih podataka je nužna za potrebe ostvarenja našeg legitimnog interesa a u skladu sa članom 12 stavom 1 tačkom 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
  • Registracija i račun korisnika - prilikom registracije, odnosno izrade i korišćenja računa korisnika, obrada Vaših ličnih podataka nužna je kako bi se izvršio ugovor u kojem ste stranka, a u skladu sa članom 12 stavom 1 tačkom 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
  • Korišćenje fotografija - pravni osnov obrade jeste Vaš pristanak, a u skladu sa članom 12 stavom 1 tačkom 1 GDPR-a Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

  3.7. Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo

  Prikupljamo nekoliko kategorija ličnih podataka, u nekoliko različitih situacija.

  Ukoliko se odlučite da nas kontaktirate putem e-pošte ili putem telefonskog poziva, prikupljamo sledeće lične podatke, koji se i inače prikupljaju i prilikom popunjavanja online obrasca:

  • Vaši podaci za kontakt: ime, broj telefona i e-mail adresa;
  • detalji Vašeg projekta;
  • dodatne fakultativne informacije o projektu koje dobrovoljno dajete.
  • Ne prikupljamo posebne kategorije ličnih podataka, kao što su podaci o Vašoj rasi, etničkoj pripadnosti, političkim mišljenjima, verskim ili filozofskim uverenjima, članstvu u sindikatu, niti prikupljamo Vaše genetske ili biometrijske podatke, podatke o Vašem zdravstvenom stanju, niti podatke o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji .

   4. PRENOŠENJE VAŠIH PODATAKA TREĆIM LICIMA

   Podacima pristupa isključivo naše ovlašćeno osoblje (npr. osoblje prodaje i marketinga, IT) na osnovu potrebe za poznavanjem osnovnih informacija o klijentima, a podaci se prenose trećim licima u sledećim slučajevima:

   • u slučaju legitimnih interesa trećih strana, kao što su nadležne vlasti i javni organi, za njihove zakonske potrebe;
   • kada je to neophodno radi ispunjenja ugovora ili radi obavljanja pregovora u cilju zaključenja ugovora na Vaš zahtev (na primer davanje Podataka našim dilerima ili poslovnim partnerima kako bi Vam pružili informacije, proizvode ili usluge koje ste tražili);
   • u slučaju vanrednih transakcija (npr. statusnih promena, nabavki, prenos poslovanja itd.).

   Vaši lični podaci se prenose našim pružaocima usluga, na primer za usluge tehničke i organizacione prirode koje funkcionišu u skladu sa gore pomenutim svrhama, kao što su nezavisni konsultanti, pružaoci usluga koji pružaju usluge isporuke, marketinga i usluga vezanih za plaćanje. Ovim entitetima pružamo samo podatke potrebne za pružanje dogovorenih usluga.

   5. PRENOS LIČNIH PODATAKA U DRUGE DRŽAVE

   S obzirom da smo deo grupacije privrednih društava koja posluju u više država, može doći do penosa Vaših ličnih podataka ostalim društvima grupacije. DAIBAU SISTEM DOO NOVI SAD preduzima sve neophodne mere kako bi se osigurao legitiman prenos podataka u druge zemlje u skladu sa GDPR-om i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U bilo kom trenutku možete zatražiti informacije o prenosu podataka u druge zemlje, kontaktiranjem nas kroz navedene podatke o kontaktima.

   6. ROK ČUVANJA PODATAKA

   Rukovalac čuva podatke u vremenskom roku koji je neophodan za postizanje ciljeva za koje su prikupljeni podaci i u skladu sa važećim zakonima i propisima.

   Lične podatke koje obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti zadržavamo sve dok imamo Vašu saglasnost da ih čuvamo i obrađujemo i dok god je to potrebno za obavljanje usluge. U slučaju povlačenja sigurnosti, podatke brišemo u najkraćem, razumno mogućem roku. Ako je saglasnost dana na određeni period važenja, podaci se brišu nakon isteka tog perioda važenja u najkraćem, razumno mogućem roku.

   Lični podaci koje obrađujemo na osnovu legitimnog interesa čuvaju se sve dok postoji legitiman interes koji se ceni na osnovu testa legitimnog interesa.

   7. GDE SE ČUVAJU VAŠI PODACI

   Podatke koje prikupimo o Vama čuvamo u bezbednom okruženju. Sprovodimo organizacione, tehničke i kadrovske postupke i mere za zaštitu podataka od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, upotrebe, izmene ili uništavanja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

   8. ZAŠTITA INTEGRITETA VAŠIH PODATAKA

   Rukovalac vodi računa o tome da su Vaši lični podaci bezbedni. Sproveli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo zaštitili Vaše podatke od neovlašćene obrade i pristupa podacima, kao i od slučajnog gubitka, oštećenja ili uništenja, što uključuje šifrovanje, pseudonimizaciju SSL sertifikata i lozinke.

   9. IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

   Može doći do promene i/ili ažuriranja ove Politike privatnosti. Ako se na bilo koji način izmene podaci dostupni u Politici privatnosti, objavićemo ažuriranu verziju na našem vebsajtu. Naša preporuka za sve korisnike jeste da s vremena na vreme provere vebsajt kako bi bili u toku sa eventualnim izmenama. Sve izmene Politike privatnosti stupaju na snagu nakon objavljivanja na vebsajtu. U slučaju da izmene i dopune Politike privatnosti zahtevaju nove načine obrade Vaših ličnih podataka za koje je potrebna Vaša saglasnot, posebno ćemo Vam se obratiti u svrhu pribavljanja takve saglasnoti.

   10. NADLEŽNI ORGAN

   Organ nadležan za zaštitu podataka je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, kome možete podneti pritužbu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

   Kancelariju Poverenika možete kontaktirati putem adrese Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11 000 Beograd, Republika Srbija, ili putem adrese e-pošte: office@poverenik.rs ili putem broja telefona: +381 11 3408 900.

Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
© 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana