Geometar cena

  Koliko koštaju geometarska merenja? Geometar je stručnjak koji može da ponudi usluge različitih merenja: osnovno merenje, označavanje ili uređenje međe, komasaciju, parcelisanje, merenje i evidentiranje objekata i zemljišta ispod njih. Cene geodetskih merenja kreću se između 190 i 320 EUR. Cena uređenja međe zavisi od broja međaša (sinora). Osnovno merenje košta između 95 i 190 EUR, a dodatna se naplaćuju 30 EUR po međašu. Označivanje međe je 40 EUR plus 30 EUR po svakom međašu. Slično se plaća i za komasaciju ili parcelisanje u zavisnosti od veličine i vrednosti, ali uglavnom su ta merenja skuplja od 200 EUR. Za merenje manjeg objekta kao što je porodična kuća naplaćuje se 100 do 190 EUR. Cena postupka razdvajanja vlasništva u etažnom objektu zavisi od veličine i eventualnih specifičnih pravnih zahteva. Cena postupka podele porodične kuće s pripadajućim zemljištem kreće se između 450 i 800 EUR. Da biste dobili tačnu cenu pošaljite upitnašim najiskusnijim geometrima, a oni će uzvratiti mogućim ponudama. Pripremili smo i brojne savete o geometarskim merenjima.

  CENA PORAVNANJA, UREĐENJA MEĐE


  Cena klasičnog merenja i određivanja međe u 5 tačaka. Cena uređenja međe s snimanjem postojećeg stanja, pripreme za poravnanje i izrada predloga za uređenje međe. Svako dodatno merenje se plaća.

  320.00 €/kom

  VEOMA NISKA CENA
  €/kom

  SREDNJA CENA
  540.00 €/kom

  NAJVIŠA CENA
  ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
  Geometar cena

  DRUGE CENE ZA GEOMETAR, GEODETA

  vaša količina

  jedinica

  okvirna cena

  vaša cena

  Obeležavanje i osiguranje geodetskih tačaka

  Cena obeležavanja i osiguranja građevinskih mernih tačaka i postavljanje građevinskih profila.  €/kpl

  kpl
  potražnja>

  Jednostavan geodetski podnesak i elaborat geodetskog plana sa sertifikatom, koji je potreban za građevinsku dozvolu  €/kom

  kom
  potražnja>

  Kolčenje komunalnih vodova

  Cena kolčenja komunalnih vodova. Označavanje i zaštita svih komunalnih vodova na mestu iskopa i na mestima izvođenja radova na komunalnim vodovima. Označavanje prisustva izvođača zemljanih, građevinskih i zanatskih radova preduzimaju nadzornici pre početka radova. Obračun troškova po fakturi – troškovi rada plus 3% za troškove poslovanja.  €/kpl

  kpl
  potražnja>

  Kolčenje objekta

  Kompletno geometarsko obeležavanje objekta: obeležavanje/kolčenje ose objekta, temelja te kasnije, zidova na profilima; prenos visinskih kota na objekat na terenu; sve zajedno s osiguranjem visine, geodetskih tačaka i ose objekta. Kolčenje objekta mora biti izvedeno prema uputstvima iz geodetskog plana a u skladu sa stanjem projekta.  €/kpl

  kpl
  potražnja>
  POŠALJI POTRAŽNJU >
  ZAJEDNO:

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Geodete - sve što treba da znate

  1. Geodezija i geodete – šta sve treba da znate?

  Geodete su stručnjaci koji vrše merenja na terenu na osnovu kojih se prave geodetski elaborati, planovi i nacrti. Toga radi, nezamenljivi su u građevinarstvu, agronomiji, šumarstvu, rudarstvu i drugim privrednim delatnostima. Geodetski su nacrti osnova za rad projektanata bez kojih ne bi bilo zgrada, naselja, puteva, železnice ni svih drugih inžinjerskih objekata. Pri određivanju ključnih tačaka u prostoru geodete se služe mernim instrumentima – tradicionalnim i najsavremenijim - kao što su GNSS uređaji, optički uređaji (automatske i mehaničke totalne stanice, digitalni niveliri), laserski merni i nivelacioni sistemi, 3D skeneri i LIDAR tehnologijom te drugom srodnom opremom i priborom radi izrade 3D prostornih modela.

  geodetski-snimak.jpg
  Geodeta radi geodetski nacrt na osnovu terenskog snimanja

   

  Geodetske usluge, stoga, obuhvataju vrlo širok spektar poslova kakvi su: izrada geodetskog podneska, upis u zemljišni katastar, uređenje, označavanje i ravnanje međa, parcelaciju, komasaciju, evidentiranje zemljišta pod objektima, upis u katastar nepokretnosti i vodova, uređenje etažnog vlasništva, snimanje dronom i sve slične zadatke. Geodetske usluge su određene Zakonom o državnom premeru i katastru i Zakonom o upisu u katastar nepokretnosti i vodova.

  1.1. Geodetska služba

  Geodetska služba je zadužena za prikupljanje, evidentiranje, upravljanje i održavanje geodetskih evidencija nastalih geodetskim snimanjima širom Srbije. Podaci obuhvataju informacije o nekretninama, državnoj granici, prostornim jedinicama, kućnim brojevima kao i kartografskim i topografskim odrednicama.

  1.2. Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

  Ova Uprava priprema propise iz svog domena delatnosti kao i smernice za izvršenje naloga, prikuplja, sređuje i vodi baze geodetskih podataka, stara se o obrazovanju i osposobljavanju stručnjaka, vodi izvesne upravne poslove, izdaje dozvole i rešenja u vezi s građevinskim dozvolama i vodi evidenciju svih licenciranih geometara u Srbiji.

  1.3. Republički geodetski zavod

  Geodetski zavod Republike Srbije izvršava naloge državne geodetske službe. Na nivou opština te naloge izvršavaju ovlašćeni organi i organizacije koji vode i lokalne katastre nepokretnosti i vodova i topografske premere.

  1.4. Geodetska preduzeća

  Geodetske usluge može pružati samo agencija, preduzeće ili organizacija koja ima licencu, odnosno, odobrenje Republičkog geodetskog zavoda i upisana je u njihovu evidenciju. Ta firma mora imati najmanje jednog zaposlenog stručnjaka – geodetu koji ima sve odgovarajuće stručne licence, dozvole i potvrde za obavljanje ovakve delatnosti. Osim toga, mora se sklopiti ugovor o radu i imati sva neophodna tehnička i druga oprema, alat i sredstva. Geodesko preduzeće za svaku uslugu određuje jednog odgovornog geodetu.

  2. Kako izabrati geodetu?

  Dobar geodeta pre svega mora da je odgovarajuće školovan i osposobljen, da poznaje i profesionalno rukuje geodetskom opremom i instrumentima te da odlično poznaje zakonodavstvo. Na portalu Daibau.rs možete naći ovakve stručnjake. Na njihovim profilima pogledajte šta su sve radili, gde rade, razne fotografije i, ne manje važno, mišljenja prethodnih klijenata. Ako vam trebaju usluge geodete možete u nekoliko koraka popuniti formular i poslati upit. Zainteresovana geodetska preduzeća će vam odgovoriti svojim ponudama koje možete uporediti, proceniti i izabrati ono za koje cenite da je najbolje, i koje želite da angažujete. 

  3. Geodetske usluge

  Geodetske usluge obuhvataju brojne poslove od kojih ćemo nabrojati i ukratko predstaviti najvažnije:

  3.1. Geodetski elaborat

  Ovo je zapravo plan ili nacrt do kog se dolazi snimanjem na terenu, a on pokazuje šta se sve nalazi na nekom zemljištu: kuće, putevi, saobraćani znaci, dalekovodi, kanali itd. Na osnovu tog plana se očitavaju podaci o terenu (reljefu), zgradama, tlu, vodi, udaljenim objektima, rastinju i sličnom. Geodetski elaborat je kombinacija podataka iz službenih evidencija i informacija iz geodetskog merenja na terenu. Uobičajeno je da je plan u određenoj razmeri, pa su tako zgrade 1:1000 dok su veći inžinjerski objekti u razmeri 1:5000. Uz plan se prilaže i potvrda o usklađenosti sa zakonskim odredbama. Na osnovu ovakvog geodetskog elaborata kasnije se radi projektna dokumentacija za izgradnju objekata.

  3.2. Uređenje međe

  Kada međa vašeg poseda nije jednoznačno i nedvosmisleno određena, geodeta je taj kome se obraćate za tzv. uređenje međe. Postupak uređenja međe može da zatraži sam vlasnik, državni organ ili lokalna uprava. Kada se prikupe neophodni podaci, obavlja se i merenje na terenu, a onda i očitavanje međe u prisustvu svih vlasnika kojih se ta međa tiče. Ako se svi vlasnici usaglase oko određenja međe to se evidentira u elaboratu, a ako se ne usaglase, u elaborat se unose sve verzije koje vlasnici traže. Spor oko međe se prvo rešava na usmenoj raspravi, odnosno, medijacijom, a ako to ne uspe, predmet ide na rešavanje nadležnom organu. Ukoliko se ni na jednom nivou ne dođe do zadovoljavajućeg rešenja, poslednja mera je sudski spor. 

  3.3. Označavanje međe

  Kolčenje međe (obeležavanje kolčevima) je njeno tačno određenje, geometrijski i računski, na osnovu geodetskih očitavanja i podataka iz zemljišnog katastra. Kolčenje se vrši prema međusobno usaglašenom dogovoru svih susednih vlasnika. Kada se kolčenje završi, geodeta radi tehnički izveštaj za sve vlasnike i geodetski upravni organ.

  3.4. Komasacija

  S protokom vremena, zbog podela naslednika ili promena u prostoru, dogodi se da se parcele toliko usitne da se više ne mogu koristiti. Komasacija je, tako, proces ukrupnjivanja parcela pri čemu geodeta ima zadatak da ih prvo sve spoji, a onda ponovo podeli. Međutim, nova podela treba da bude smislena koliko prostorno toliko i po vrednosti da bi svi vlasnici bili zadovoljni. Na kraju se uradi elaborat komasacije, ugovor o komasaciji za sve vlasnike i njihove izjave o saglasnosti te unos novih parcela u katastar.

  3.5. Parcelacija

  Parcelacija je takođe proces promena međa, odnosno, spajanja ili deljenja parcela. Pre samog procesa moraju biti tačno određene međe s ostalim, graničnim parcelama. Nove međe i novonastale parcele se upisuju u zemljišni karastar.

  3.6. Kolčenje objekta

  Pre početka izgradnje svakog objekta, njegove spoljne mere moraju se tačno i precizno preneti u prostor, odnosno, obeležiti na zemljištu, na mestu gradnje, čime se osigurava i usklađenost s određenjima u građevinskoj dozvoli i planovima. Geodeta o kolčenju obaveštava i nadležni organ uprave. Kolčenje objekta se prvo radi ugrubo, da bi se odredile dimenzije građevinske jame, a onda se precizno obeležavanje radi u samoj jami. Kolčevi se moraju zaštiti tako da se ne oštete niti pomere. Kolčenje se vrši i za infrastrukturu u blizini građevinskih radova.

  3.7. Ravnanje međe

  Vlasnici susednih parcela mogu da se dogovore o ravnanju međe koja ih deli da bi, recimo, lakše mogli da koriste oba imanja. U procesu ravnanja međa, manja površina ne sme da se promeni za više od 500 m2.

  3.8. Evidentiranje zemljišta pod objektom

  Pri upisu objekata u katastar, odnosno, evidentiranju objekata, mora se upisati i deo zemljišta na kome je objekt izgrađen. Geodetsko preduzeće može da snimi stanje i napravi elaborat. Evidentiranje parcele pod objektom može da naruči sam vlasnik, investitor, nosilac stanarskog prava ili korisnik u viševlasničkom objektu.

  3.9. Upis u katastar nepokretnosti/katastar zemljišta

  Bez upisa u Katastar nepokretnosti ili Katastar zemljišta nije moguća prodaja, izdavanje, poklon, zajam, hipoteka ni prijava stalnog boravišta. Upis u Katastar nepokretnosti je po zakonu obavezan u roku od 30 dana po završetku gradnje i to je preduslov za dobijanje kućnog broja. Za ovaj upis potrebni su geodetski elaborat i upotrebna dozvola prema kojima geodeta priprema elaborat za upis u katastar i podelu zemljišta pod objektom. Ovaj upis može da traži vlasnik, investitor, vlasnik parcele, vlasnik objekta, nosilac stanarskog prava ili upravnik.

  3.10. Etažno vlasništvo

  U viševlasničkim objektima može da se izvrši podela etažnog vlasništva. Na taj se način tačno utvrđuje vlasništvo, prava i obaveze pojedinaca nad određenim delom objekta i to se unosi u Katastar nepokretnosti i zemljišne knjige. Geodeta u tom postupku radi geodetski snimak, pa na osnovu njega nacrt etaža i druge potrebne elaborate. Pojedini delovi objekta tako dobijaju svoje identifikacione brojeve, a nakon toga sledi sporazum suvlasnika o ustanovljenju etažnog vlasništva. Sporazum se overava kod notara koji ga onda uloži u zemljišne knjige. 

  3.11. Upis u katastar vodova

  U katastru vodova vodi se evidencija o nadzemnim i podzemnim vodovima s pripadajućim postrojenjima i uređajima za koje postoji zakonska obaveza pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole i to za: vodovodnu, kanalizacionu, toplovodnu, parovodnu, elektroenergetsku, telekomunikacionu, naftovodnu, gasovodnu i drenažnu mrežu. Katastar vodova radi se na osnovu podataka dobijenih snimanjem na terenu koje vrše geodete i dokumentacije kojom raspolažu državni organi i druge organizacije.

  3.12. Snimanje dronom

  Jedna od najnovijih geodetskih usluga je snimanje dronom. Slikama iz vazduha se lakše prikupljaju informacije o teže dostupnim područjima; na osnovu njih se prave 3D modeli i kasnije, planovi i nacrti.

  DAIBAU.RS, POMAŽEMO PRI OCENI INVESTICIJE I IZBORU IZVOĐAČA ZA VAŠ DOM  GEOMETAR

  Poštovani,

  potrebna mi je parcelacija građevinskog zemljišta, da se napravi projekat parcele u tri primerka i podnese urbanizmu u tri primerka radi uknjižbe 1/1.


  Hvala 450 € do 750 €


  ........

  GEODETSKI SNIMAK

  Poštovani ,


  potreban mi je geodetski snimak kuće koja je izgrađena 1969. god uz gradjevinsku dozvolu , ali nema upotrebnu, imam i projekat, Pošto je odstupljeno od projekta treba da se legalizuje , te je potreban geodetski snimak.


  Hvala 450 € do 750 €


  ........

  GEOMETAR

  Poštovani,

  potrebno da se ogranične granice parcele kako bi što pre krenuli sa sređivanjem placa.


  Hvala 450 € do 750 €


  ........

  ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA

  CENA, GEOMETAR,
  Geometar, geodeta, Barajevo

  450 € do 750 €

  CENA, GEOMETAR,
  Geometar, geodeta, Velika Moštanica

  450 € do 750 €

  CENA, OMEĐAVANJE PARCELE ,
  Geometar, geodeta, Sremski Karlovci

  405 € do 675 €

  CENA, GEOMETAR,
  Geometar, geodeta, Beograd

  630 € do 1050 €

  CENA, GEOMETAR, PROVERA MEĐE,
  Geometar, geodeta, Barajevo

  405 € do 675 €

  CENA, GEOMETAR,
  Geometar, geodeta, Jagodina

  405 € do 675 €

  CENA, PREPARCELACIJA,
  Geometar, geodeta, Kragujevac

  495 € do 825 €

  CENA, GEOMETAR, PARCELACIJA PLACA,
  Geometar, geodeta, Novi Sad

  495 € do 825 €

  CENA, GEOMETAR,
  Geometar, geodeta, Kosjerić

  405 € do 675 €

  CENA, GEOMETAR,
  Geometar, geodeta, Mionica

  405 € do 675 €

  CENA, GEODETSKA PODLOGA ZA PROJEKAT PARTERA,
  Geometar, geodeta, Beograd

  1350 € do 2250 €

  CENA, GEOMEHANIČAR, PARCELACIJA PLACA,
  Geometar, geodeta, Barajevo

  495 € do 825 €

  CENA, GEOMETAR,
  Geometar, geodeta, Ledinci

  585 € do 975 €

  CENA, GEOMETAR,
  Geometar, geodeta, Pančevo

  450 € do 750 €

  CENA, GEOMETAR,
  Geometar, geodeta, Krnješevci

  450 € do 750 €

  CENA, GEOMETAR,
  Geometar, geodeta, Boljevac

  540 € do 900 €

  CENA, ORIGINAL GEODETSKI SNIMAK,
  Geometar, geodeta, Ugrinovci (Zemun)

  180 € do 300 €

  CENA, OMEĐAVANJE KATASTARSKE PARCELE,
  Geometar, geodeta, Kruševac

  90 € do 150 €

  CENA, GEOMETAR,
  Geometar, geodeta, Umka

  540 € do 900 €

  CENA, GEOMETAR,
  Geometar, geodeta, Ledinci

  450 € do 750 €

  CENA, GEOMETAR,
  Geometar, geodeta, Lučani

  450 € do 750 €

  CENA, GEOMETAR,
  Geometar, geodeta, Novi Sad

  450 € do 750 €

  CENA, GEOMETAR,
  Geometar, geodeta, Mali Požarevac

  450 € do 750 €

  CENA, DEOBA PARCELE,
  Geometar, geodeta, Dobanovci

  675 € do 1125 €

  CENA, GEOMETAR,
  Geometar, geodeta, Donje Međurovo

  450 € do 750 €

  CENA, GEOMETAR,
  Geometar, geodeta, Čerević

  450 € do 750 €

  CENA, OMEĐAVANJE PARCELE,
  Geometar, geodeta, Bačko gradište

  450 € do 750 €

  CENA, GEOMETAR,
  Geometar, geodeta, Pančevo

  450 € do 750 €

  CENA, OMĐJAVANJE,
  Geometar, geodeta, Vranić

  360 € do 600 €

  CENA, PREPARCELIZACIJA,
  Geometar, geodeta, Slanci

  540 € do 900 €

  CENA, TOPOGRAFSKI PLAN,
  Geometar, geodeta, Grocka

  540 € do 900 €

  CENA, GEOMETAR,
  Geometar, geodeta, Debeljača

  360 € do 600 €

  CENA, GEOMETAR,
  Geometar, geodeta, Rogačica

  360 € do 600 €

  CENA, GEOMETAR,
  Geometar, geodeta, Beograd

  450 € do 750 €

  CENA, PREPARCELIZACIJA,
  Geometar, geodeta, Nova Pazova

  540 € do 900 €

  CENA, OMEĐAVANJE PARCELE ,
  Geometar, geodeta, Ljig

  405 € do 675 €  Pogledaj druge završene projekte i cene

  GEOMETAR, GEODETA CENOVNIK

  SARAĐUJEMO SA VIŠE OD 85 PREDUZEĆA ZA GEOMETAR, GEODETA


  BESPLATNA PRETRAGA
  TRAŽIMO LOKALNO
  BEZ PROVIZIJE
  PRIDOBIJ PONUDU

  TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE RADOVA ZA PODRUČJE GEOMETAR, GEODETA?

 • Geometar, geodeta Aleksinac
 • Geometar, geodeta Apatin
 • Geometar, geodeta Aranđelovac
 • Geometar, geodeta Bačka Palanka
 • Geometar, geodeta Bačka Topola
 • Geometar, geodeta Bečej
 • Geometar, geodeta Beograd
 • Geometar, geodeta Bor
 • Geometar, geodeta Bujanovac
 • Geometar, geodeta Čačak
 • Geometar, geodeta Ćuprija
 • Geometar, geodeta Gornji Milanovac
 • Geometar, geodeta Inđija
 • Geometar, geodeta Ivanjica
 • Geometar, geodeta Jagodina
 • Geometar, geodeta Kikinda
 • Geometar, geodeta Knjaževac
 • Geometar, geodeta Kovin
 • Geometar, geodeta Kragujevac
 • Geometar, geodeta Kraljevo
 • Geometar, geodeta Kruševac
 • Geometar, geodeta Kula
 • Geometar, geodeta Kuršumlija
 • Geometar, geodeta Leskovac
 • Geometar, geodeta Loznica
 • Geometar, geodeta Negotin
 • Geometar, geodeta Niš
 • Geometar, geodeta Novi Pazar
 • Geometar, geodeta Novi Sad
 • Geometar, geodeta Pančevo
 • Geometar, geodeta Paraćin
 • Geometar, geodeta Pirot
 • Geometar, geodeta Požarevac
 • Geometar, geodeta Preševo
 • Geometar, geodeta Prijepolje
 • Geometar, geodeta Prokuplje
 • Geometar, geodeta Ruma
 • Geometar, geodeta Šabac
 • Geometar, geodeta Senta
 • Geometar, geodeta Šid
 • Geometar, geodeta Sjenica
 • Geometar, geodeta Smederevo
 • Geometar, geodeta Smederevska Palanka
 • Geometar, geodeta Sombor
 • Geometar, geodeta Sremska Mitrovica
 • Geometar, geodeta Stara Pazova
 • Geometar, geodeta Subotica
 • Geometar, geodeta Temerin
 • Geometar, geodeta Trstenik
 • Geometar, geodeta Užice
 • Geometar, geodeta Valjevo
 • Geometar, geodeta Velika Plana
 • Geometar, geodeta Vranje
 • Geometar, geodeta Vrbas
 • Geometar, geodeta Vršac
 • Geometar, geodeta Zaječar
 • Geometar, geodeta Zrenjanin
 • © 2021 DaiBau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana