Geometar cena

Koliko koštaju geometarska merenja? Geometar je stručnjak koji može da ponudi različite profesionalne usluge: osnovna merenja, označavanje ili uređenje međe, parcelaciju ili komasaciju, merenje i evidentiranje objekata i zemljišta ispod njih. Cene geodetskih merenja kreću se između 190 i 320 EUR. Cena uređenja međe zavisi od broja međaša (sinora). Osnovno merenje može da košta između 95 i 190 EUR, a dodatna se naplaćuju 30 EUR po međašu. Označivanje međe je oko 40 EUR plus 30 EUR po svakom međašu. Slično se plaća i za komasaciju ili parcelisanje u zavisnosti od veličine i vrednosti, ali uglavnom su ta merenja skuplja od 200 EUR. Za merenje manjeg objekta kao što je porodična kuća naplaćuje se oko 100 do 190 EUR. Cena postupka razdvajanja vlasništva u etažnom objektu zavisi od veličine i eventualnih specifičnih pravnih zahteva. Cena postupka podele porodične kuće s pripadajućim zemljištem kreće se između 450 i 800 EUR.

Kome poveriti geometarska merenja? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim geometrima u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

Zatražite ponudu:
POŠALJI UPIT

CENA PORAVNANJA, UREĐENJA MEĐE


Cena klasičnog merenja i određivanja međe u 5 tačaka. Cena uređenja međe s snimanjem postojećeg stanja, pripreme za poravnanje i izrada predloga za uređenje međe. Svako dodatno merenje se plaća.

320.00 €/kom

VEOMA NISKA CENA
€/kom

SREDNJA CENA
540.00 €/kom

NAJVIŠA CENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Geometar cena

DETALJNIJE CENE ZA GEOMETAR, GEODETA

vaša količina

jedinica

okvirna cena

vaša cena

Obeležavanje i osiguranje geodetskih tačaka

Cena obeležavanja i osiguranja građevinskih mernih tačaka i postavljanje građevinskih profila.€/kpl

kpl
potražnja>

Jednostavan geodetski podnesak i elaborat geodetskog plana sa sertifikatom, koji je potreban za građevinsku dozvolu€/kom

kom
potražnja>

Kolčenje komunalnih vodova

Cena kolčenja komunalnih vodova. Označavanje i zaštita svih komunalnih vodova na mestu iskopa i na mestima izvođenja radova na komunalnim vodovima. Označavanje prisustva izvođača zemljanih, građevinskih i zanatskih radova preduzimaju nadzornici pre početka radova. Obračun troškova po fakturi – troškovi rada plus 3% za troškove poslovanja.€/kpl

kpl
potražnja>

Kolčenje objekta

Kompletno geometarsko obeležavanje objekta: obeležavanje/kolčenje ose objekta, temelja te kasnije, zidova na profilima; prenos visinskih kota na objekat na terenu; sve zajedno s osiguranjem visine, geodetskih tačaka i ose objekta. Kolčenje objekta mora biti izvedeno prema uputstvima iz geodetskog plana a u skladu sa stanjem projekta.€/kpl

kpl
potražnja>
ZAJEDNO:
POŠALJI POTRAŽNJU >

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uređenje doma

Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

Geodete - sve što treba da znate

1. Geodezija i geodete – šta sve treba da znate?

Geodete su stručnjaci koji vrše merenja na terenu na osnovu kojih se prave geodetski elaborati, planovi i nacrti. Toga radi, nezamenljivi su u građevinarstvu, agronomiji, šumarstvu, rudarstvu i drugim privrednim delatnostima. Geodetski su nacrti osnova za rad projektanata bez kojih ne bi bilo zgrada, naselja, puteva, železnice ni svih drugih inžinjerskih objekata. Pri određivanju ključnih tačaka u prostoru geodete se služe mernim instrumentima – tradicionalnim i najsavremenijim - kao što su GNSS uređaji, optički uređaji (automatske i mehaničke totalne stanice, digitalni niveliri), laserski merni i nivelacioni sistemi, 3D skeneri i LIDAR tehnologijom te drugom srodnom opremom i priborom radi izrade 3D prostornih modela.

geodetski-snimak.jpg
Geodeta radi geodetski nacrt na osnovu terenskog snimanja

 

Geodetske usluge, stoga, obuhvataju vrlo širok spektar poslova kakvi su: izrada geodetskog podneska, upis u zemljišni katastar, uređenje, označavanje i ravnanje međa, parcelaciju, komasaciju, evidentiranje zemljišta pod objektima, upis u katastar nepokretnosti i vodova, uređenje etažnog vlasništva, snimanje dronom i sve slične zadatke. Geodetske usluge su određene Zakonom o državnom premeru i katastru i Zakonom o upisu u katastar nepokretnosti i vodova.

1.1. Geodetska služba

Geodetska služba je zadužena za prikupljanje, evidentiranje, upravljanje i održavanje geodetskih evidencija nastalih geodetskim snimanjima širom Srbije. Podaci obuhvataju informacije o nekretninama, državnoj granici, prostornim jedinicama, kućnim brojevima kao i kartografskim i topografskim odrednicama.

1.2. Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Ova Uprava priprema propise iz svog domena delatnosti kao i smernice za izvršenje naloga, prikuplja, sređuje i vodi baze geodetskih podataka, stara se o obrazovanju i osposobljavanju stručnjaka, vodi izvesne upravne poslove, izdaje dozvole i rešenja u vezi s građevinskim dozvolama i vodi evidenciju svih licenciranih geometara u Srbiji.

1.3. Republički geodetski zavod

Geodetski zavod Republike Srbije izvršava naloge državne geodetske službe. Na nivou opština te naloge izvršavaju ovlašćeni organi i organizacije koji vode i lokalne katastre nepokretnosti i vodova i topografske premere.

1.4. Geodetska preduzeća

Geodetske usluge može pružati samo agencija, preduzeće ili organizacija koja ima licencu, odnosno, odobrenje Republičkog geodetskog zavoda i upisana je u njihovu evidenciju. Ta firma mora imati najmanje jednog zaposlenog stručnjaka – geodetu koji ima sve odgovarajuće stručne licence, dozvole i potvrde za obavljanje ovakve delatnosti. Osim toga, mora se sklopiti ugovor o radu i imati sva neophodna tehnička i druga oprema, alat i sredstva. Geodesko preduzeće za svaku uslugu određuje jednog odgovornog geodetu.

2. Kako izabrati geodetu?

Dobar geodeta pre svega mora da je odgovarajuće školovan i osposobljen, da poznaje i profesionalno rukuje geodetskom opremom i instrumentima te da odlično poznaje zakonodavstvo. Na portalu Daibau.rs možete naći ovakve stručnjake. Na njihovim profilima pogledajte šta su sve radili, gde rade, razne fotografije i, ne manje važno, mišljenja prethodnih klijenata. Ako vam trebaju usluge geodete možete u nekoliko koraka popuniti formular i poslati upit. Zainteresovana geodetska preduzeća će vam odgovoriti svojim ponudama koje možete uporediti, proceniti i izabrati ono za koje cenite da je najbolje, i koje želite da angažujete. 

3. Geodetske usluge

Geodetske usluge obuhvataju brojne poslove od kojih ćemo nabrojati i ukratko predstaviti najvažnije:

3.1. Geodetski elaborat

Ovo je zapravo plan ili nacrt do kog se dolazi snimanjem na terenu, a on pokazuje šta se sve nalazi na nekom zemljištu: kuće, putevi, saobraćani znaci, dalekovodi, kanali itd. Na osnovu tog plana se očitavaju podaci o terenu (reljefu), zgradama, tlu, vodi, udaljenim objektima, rastinju i sličnom. Geodetski elaborat je kombinacija podataka iz službenih evidencija i informacija iz geodetskog merenja na terenu. Uobičajeno je da je plan u određenoj razmeri, pa su tako zgrade 1:1000 dok su veći inžinjerski objekti u razmeri 1:5000. Uz plan se prilaže i potvrda o usklađenosti sa zakonskim odredbama. Na osnovu ovakvog geodetskog elaborata kasnije se radi projektna dokumentacija za izgradnju objekata.

3.2. Uređenje međe

Kada međa vašeg poseda nije jednoznačno i nedvosmisleno određena, geodeta je taj kome se obraćate za tzv. uređenje međe. Postupak uređenja međe može da zatraži sam vlasnik, državni organ ili lokalna uprava. Kada se prikupe neophodni podaci, obavlja se i merenje na terenu, a onda i očitavanje međe u prisustvu svih vlasnika kojih se ta međa tiče. Ako se svi vlasnici usaglase oko određenja međe to se evidentira u elaboratu, a ako se ne usaglase, u elaborat se unose sve verzije koje vlasnici traže. Spor oko međe se prvo rešava na usmenoj raspravi, odnosno, medijacijom, a ako to ne uspe, predmet ide na rešavanje nadležnom organu. Ukoliko se ni na jednom nivou ne dođe do zadovoljavajućeg rešenja, poslednja mera je sudski spor. 

3.3. Označavanje međe

Kolčenje međe (obeležavanje kolčevima) je njeno tačno određenje, geometrijski i računski, na osnovu geodetskih očitavanja i podataka iz zemljišnog katastra. Kolčenje se vrši prema međusobno usaglašenom dogovoru svih susednih vlasnika. Kada se kolčenje završi, geodeta radi tehnički izveštaj za sve vlasnike i geodetski upravni organ.

3.4. Komasacija

S protokom vremena, zbog podela naslednika ili promena u prostoru, dogodi se da se parcele toliko usitne da se više ne mogu koristiti. Komasacija je, tako, proces ukrupnjivanja parcela pri čemu geodeta ima zadatak da ih prvo sve spoji, a onda ponovo podeli. Međutim, nova podela treba da bude smislena koliko prostorno toliko i po vrednosti da bi svi vlasnici bili zadovoljni. Na kraju se uradi elaborat komasacije, ugovor o komasaciji za sve vlasnike i njihove izjave o saglasnosti te unos novih parcela u katastar.

3.5. Parcelacija

Parcelacija je takođe proces promena međa, odnosno, spajanja ili deljenja parcela. Pre samog procesa moraju biti tačno određene međe s ostalim, graničnim parcelama. Nove međe i novonastale parcele se upisuju u zemljišni karastar.

3.6. Kolčenje objekta

Pre početka izgradnje svakog objekta, njegove spoljne mere moraju se tačno i precizno preneti u prostor, odnosno, obeležiti na zemljištu, na mestu gradnje, čime se osigurava i usklađenost s određenjima u građevinskoj dozvoli i planovima. Geodeta o kolčenju obaveštava i nadležni organ uprave. Kolčenje objekta se prvo radi ugrubo, da bi se odredile dimenzije građevinske jame, a onda se precizno obeležavanje radi u samoj jami. Kolčevi se moraju zaštiti tako da se ne oštete niti pomere. Kolčenje se vrši i za infrastrukturu u blizini građevinskih radova.

3.7. Ravnanje međe

Vlasnici susednih parcela mogu da se dogovore o ravnanju međe koja ih deli da bi, recimo, lakše mogli da koriste oba imanja. U procesu ravnanja međa, manja površina ne sme da se promeni za više od 500 m2.

3.8. Evidentiranje zemljišta pod objektom

Pri upisu objekata u katastar, odnosno, evidentiranju objekata, mora se upisati i deo zemljišta na kome je objekt izgrađen. Geodetsko preduzeće može da snimi stanje i napravi elaborat. Evidentiranje parcele pod objektom može da naruči sam vlasnik, investitor, nosilac stanarskog prava ili korisnik u viševlasničkom objektu.

3.9. Upis u katastar nepokretnosti/katastar zemljišta

Bez upisa u Katastar nepokretnosti ili Katastar zemljišta nije moguća prodaja, izdavanje, poklon, zajam, hipoteka ni prijava stalnog boravišta. Upis u Katastar nepokretnosti je po zakonu obavezan u roku od 30 dana po završetku gradnje i to je preduslov za dobijanje kućnog broja. Za ovaj upis potrebni su geodetski elaborat i upotrebna dozvola prema kojima geodeta priprema elaborat za upis u katastar i podelu zemljišta pod objektom. Ovaj upis može da traži vlasnik, investitor, vlasnik parcele, vlasnik objekta, nosilac stanarskog prava ili upravnik.

3.10. Etažno vlasništvo

U viševlasničkim objektima može da se izvrši podela etažnog vlasništva. Na taj se način tačno utvrđuje vlasništvo, prava i obaveze pojedinaca nad određenim delom objekta i to se unosi u Katastar nepokretnosti i zemljišne knjige. Geodeta u tom postupku radi geodetski snimak, pa na osnovu njega nacrt etaža i druge potrebne elaborate. Pojedini delovi objekta tako dobijaju svoje identifikacione brojeve, a nakon toga sledi sporazum suvlasnika o ustanovljenju etažnog vlasništva. Sporazum se overava kod notara koji ga onda uloži u zemljišne knjige. 

3.11. Upis u katastar vodova

U katastru vodova vodi se evidencija o nadzemnim i podzemnim vodovima s pripadajućim postrojenjima i uređajima za koje postoji zakonska obaveza pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole i to za: vodovodnu, kanalizacionu, toplovodnu, parovodnu, elektroenergetsku, telekomunikacionu, naftovodnu, gasovodnu i drenažnu mrežu. Katastar vodova radi se na osnovu podataka dobijenih snimanjem na terenu koje vrše geodete i dokumentacije kojom raspolažu državni organi i druge organizacije.

3.12. Snimanje dronom

Jedna od najnovijih geodetskih usluga je snimanje dronom. Slikama iz vazduha se lakše prikupljaju informacije o teže dostupnim područjima; na osnovu njih se prave 3D modeli i kasnije, planovi i nacrti.

DAIBAU.RS, POMAŽEMO PRI OCENI INVESTICIJE I IZBORU IZVOĐAČA ZA VAŠ DOMSPAJANJE PARCELA

Poštovani,

imam tri parcele, na jednoj se nalazi kuća, treba da od tri parcele napravim dve. Na jednoj će ostati kuća, a na drugoj prazan plac.

Hvala 2250 € do 3750 €


........

PODELA PARCELA

Poštovani,

potrebno svaku parcelu podeliti na dva dela

Hvala 1350 € do 2250 €


........

PARCELIZACIJA

Poštovani,

želim da kupim plac, plac je od 40ari,ja zelim 6 ari, jos 3 kupca po 10ari,treba da se isparcelise.

Hvala 1350 € do 2250 €


........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA

CENA, DEOBA PARCELE I PRENAMENA ZEMLJIŠTA, PARCELA OD 32 ARA SE DELI NA DVE MANJE
Geometar, geodeta, Kruševac

585 € do 975 €

CENA, OKOLČAVANJE PLACA U SLANKAMENAČKIM VINOGRADIMA, 17 ARI I 37 M KVADRATNIH
Geometar, geodeta, Novi Slankamen

450 € do 750 €

CENA, POTREBAN SNIMAK STANJA (MEĐA) I UPIS U KATASTAR, VELIČINA PLACA 20ARI
Geometar, geodeta, Surduk

540 € do 900 €

CENA, PREMERAVANJE PLACA U MEDVEĐI , 6 ARI
Geometar, geodeta, Medvedja

720 € do 1200 €

CENA, OBNOVA GRANICA PARCELE , 2375 M2
Geometar, geodeta, Sremski Karlovci

675 € do 1125 €

CENA, TAČAN PREMER I MEĐE PLACA , 10A
Geometar, geodeta, Kragujevac

405 € do 675 €

CENA, OVERA POSTOJEĆEG KTP-A, SEOSKI PUT DUŽINE 750 M
Geometar, geodeta, Mladenovac

405 € do 675 €

CENA, OBELEŽAVANJE PLACA, 3 TAČKE
Geometar, geodeta, Žiča

675 € do 1125 €

CENA, UTVRĐIVANJE MEĐE, 1SUSED 14A I 15A
Geometar, geodeta, Ripanj

765 € do 1275 €

CENA, KATASTARSKI TOPOGRAFSKI PLAN ŠTAMPANI I ELEKTRONSKI, 975M2
Geometar, geodeta, Bački Petrovac

585 € do 975 €

CENA, OMEĐIVANJE I PODELA PARCELE, 2 PARCELE
Geometar, geodeta, Krajkovac

405 € do 675 €

CENA, ODREĐIVANJE MEĐE I SKICA PARCELE SA DIMENZIJAMA, 2 PARCELE
Geometar, geodeta, Čenta

585 € do 975 €

CENA, PARCELIZACIJA ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA, 56 ARI
Geometar, geodeta, Ljig

2250 € do 3750 €

CENA, OMEĐAVANJE VINOGRADA I VOĆNJAKA, VINOGRAD I VOĆNJAK
Geometar, geodeta, Titel

405 € do 675 €

CENA, KATASTARSKO TOPOGRAGSKI PLAN, 300 M2
Geometar, geodeta, Brus

405 € do 675 €

CENA, OMEĐAVANJE PARCELE, 27A
Geometar, geodeta, Inđija

405 € do 675 €

CENA, KTP PLAN, 10 ARI
Geometar, geodeta, Dobanovci

225 € do 375 €

CENA, MERENJE PARCELE, 11 ARI
Geometar, geodeta, Mala Moštanica

405 € do 675 €

CENA, PODELA PARCELA, 1H.50AR.40AR.17AR.
Geometar, geodeta, Kraljevo

1350 € do 2250 €

CENA, IZRADA KTP SNIMKA , 10 ARI
Geometar, geodeta, Ugrinovci (Zemun)

405 € do 675 €

CENA, OMEĐIVANJE ŠUME, 23AR
Geometar, geodeta, Raška

405 € do 675 €

CENA, PARCELACIJA ZEMLJIŠTA, 5,02A
Geometar, geodeta, Pančevo

585 € do 975 €

CENA, LEGALIZACIJA OBJEKTA, 47 M2
Geometar, geodeta, Pirot

1800 € do 3000 €

CENA, GEODETSKI SNIMAK, 10AR
Geometar, geodeta, Kragujevac

405 € do 675 €

CENA, UVOĐENJE U POSED POLJ. ZEMLJIŠTA - RESTITUCIJA - IDEALNI DEO PARCELE, 2 I VIŠE KO KONAK PARC.BR. 2632 IDEALNI DEO 30230/507241 (NADELI)
Geometar, geodeta, Sečanj

405 € do 675 €

CENA, SNIMAK KATASTARSKE PARCELE ZA POTREBE RENOVIRANJA KUĆE I DOZVOLE, 3.5 ARA , ZAJEDNIČKO DVORIŠTE SA 5 VLASNIKA I 4 KOMŠIJE
Geometar, geodeta, Beograd

315 € do 525 €

CENA, PARCELIZACIJA, URBANISTICKI PLAN, PROJEKTOVANJE, 2HA ZEMLJIŠTA
Geometar, geodeta, Vrčin

9000 € do 15000 €

CENA, BRISANJE OBJEKATA IZ REGISTRA, 18ARI
Geometar, geodeta, Alibunar

630 € do 1050 €

CENA, POTREBNO OMEDJAVANJE VOĆNJAKA U PROGARU GO SURČIN, 1750M/2
Geometar, geodeta, Boljevci

450 € do 750 €

CENA, OZNAČAVANJE PARCELE, 2ARA
Geometar, geodeta, Krupanj

360 € do 600 €

CENA, OMEĐAVANJE PARCELE, 360M²
Geometar, geodeta, Futog

540 € do 900 €

CENA, GEOMETAR, 65M2
Geometar, geodeta, Požarevac

360 € do 600 €

CENA, MERENJE PLACA, SKORO 10 ARI
Geometar, geodeta, Sopot

540 € do 900 €

CENA, PARCELACIJA PLACA I SPAJANJE PARCELE U JEDNU, 0.05,18 HA
Geometar, geodeta, Čačak

900 € do 1500 €

CENA, OBNOVA GRANICA KATASTARSKE PARCELE (OMEĐAVANJE), 1 KOMŠIJA, 330 M2
Geometar, geodeta, Novi Sad

405 € do 675 €

CENA, PARCELIZACIJA, 10 ARI
Geometar, geodeta, Ovča

225 € do 375 €Pogledajte druge završene projekte i cene

GEOMETAR, GEODETA CENOVNIK

Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

158+ PREDUZEĆA ZA GEOMETAR, GEODETA
BESPLATNA PRETRAGA
BEZ PROVIZIJE
ZATRAŽI PONUDU

TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE RADOVA ZA PODRUČJE GEOMETAR, GEODETA?

 • Geometar, geodeta Aleksinac
 • Geometar, geodeta Apatin
 • Geometar, geodeta Aranđelovac
 • Geometar, geodeta Bačka Palanka
 • Geometar, geodeta Bačka Topola
 • Geometar, geodeta Bečej
 • Geometar, geodeta Beograd
 • Geometar, geodeta Bor
 • Geometar, geodeta Bujanovac
 • Geometar, geodeta Čačak
 • Geometar, geodeta Ćuprija
 • Geometar, geodeta Gornji Milanovac
 • Geometar, geodeta Inđija
 • Geometar, geodeta Ivanjica
 • Geometar, geodeta Jagodina
 • Geometar, geodeta Kikinda
 • Geometar, geodeta Knjaževac
 • Geometar, geodeta Kovin
 • Geometar, geodeta Kragujevac
 • Geometar, geodeta Kraljevo
 • Geometar, geodeta Kruševac
 • Geometar, geodeta Kula
 • Geometar, geodeta Kuršumlija
 • Geometar, geodeta Leskovac
 • Geometar, geodeta Loznica
 • Geometar, geodeta Negotin
 • Geometar, geodeta Niš
 • Geometar, geodeta Novi Pazar
 • Geometar, geodeta Novi Sad
 • Geometar, geodeta Pančevo
 • Geometar, geodeta Paraćin
 • Geometar, geodeta Pirot
 • Geometar, geodeta Požarevac
 • Geometar, geodeta Preševo
 • Geometar, geodeta Prijepolje
 • Geometar, geodeta Prokuplje
 • Geometar, geodeta Ruma
 • Geometar, geodeta Šabac
 • Geometar, geodeta Senta
 • Geometar, geodeta Šid
 • Geometar, geodeta Sjenica
 • Geometar, geodeta Smederevo
 • Geometar, geodeta Smederevska Palanka
 • Geometar, geodeta Sombor
 • Geometar, geodeta Sremska Mitrovica
 • Geometar, geodeta Stara Pazova
 • Geometar, geodeta Subotica
 • Geometar, geodeta Temerin
 • Geometar, geodeta Trstenik
 • Geometar, geodeta Užice
 • Geometar, geodeta Valjevo
 • Geometar, geodeta Velika Plana
 • Geometar, geodeta Vranje
 • Geometar, geodeta Vrbas
 • Geometar, geodeta Vršac
 • Geometar, geodeta Zaječar
 • Geometar, geodeta Zrenjanin
 • Serbia
  DAIBAU.RS

  Svetozara Miletića 28
  21000 Novi Sad

  00381 114 300 340

  © 2022 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana