Za područje

  Bušenje bunara, cena

  Koliko košta bušenje bunara? Cena metra bušenja i postavljanja cevi zavisi od više faktora, a najviše od namene. Kada je u pitanju bunar cena zavisi od tražene količine dotoka vode, jer se na osnovu toga izračunava prečnik bušenja te postavljanja cevi i potapajuće pumpe određene snage i protoka. Cena probijanja bušotine za navodnjavanje ili geosondu za toplotnu pumpu, na terenu srednje kategorije iznosi između 30 i 60 EUR/m.

  Kome poveriti pravljenje bušotine ili bunara? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim bunardžijama u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

  Zatražite ponudu:
  Nađi majstore

  Cena bušenja za geosondu


  Cena bušenja bunara za navodnjavanje ili geosonde za toplotnu pumpu na terenu srednje kategorije.

  0.00 €/m

  VEOMA NISKA CENA
  150.00 €/m

  SREDNJA CENA
  0.00 €/m

  NAJVIŠA CENA
  Želim ponudu izvođača radova

  Detaljnije cene za Bušenje bunara

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Bušenje bunara i bušotina - sve što treba da znate

  1. Bušenje bunara i bušotina - šta sve treba da znate?

  1.1. Uopšteno o bušenju

  Duboke bušotine se uglavnom izvode onda kada se želi eksploatacija nečeg što je skriveno duboko pod zemljom. Na našem području se, naravno, radi o vodi koja se može koristiti sa sistemima toplotnih pumpi za zagrevanje kuća ili se može zahvatati i koristiti u druge svrhe. Duboko bušenje i pravljenje bušotina neophodno je i za sistem toplotne pumpe zemlja-voda, pri čemu se koristi dubinska geotermalna energija tla.

  Bušenje bušotina
  Za postavljanje toplotne pumpe zemlja-voda potrebna je bušotina dubine 50-150 metara

  2. Dubinsko bušenje za toplotne pumpe

  2.1. Toplotne pumpe

  Poslednjih godina toplotne pumpe su postale vrlo popularne kao deo sistema grejanja, naročito individualnih. Ovo je prvi put da se radi o izuzetno ekološkom načinu grejanja, koji upravo zbog tih karakteristika subvencioniše sve više država. Ukoliko se odlučite za kupovinu toplotne pumpe, možete konkurisati i dobiti finansijsku podršku, pa će vas kupovina koštati mnogo manje. Od prošle godine su na snazi pravilnici za dobijanje bespovratnih sredstava za bušenje bunara, navodnjavanje i toplotne pumpe (i do 80%), pa nemojte da vam bude teško da se raspitate i saznate kakvi su sve uslovi i da li možete da ih ispunite. Drugi veoma važan faktor su dalji troškovi rada i održavanja sistema, pošto su kod grejanja toplotnom pumpom ubedljivo najniži od svih. Takođe je dobrodošlo da imate sopstveni izvor sa zahvatom, što znači da niste vezani za, na primer, snabdevanje gasom zbog kolebanja cena goriva i gasa i slično.

  2.2. Vrste toplotnih pumpi i bušenje

  Postoji više vrsta i tipova toplotnih pumpi: toplotna pumpa zemlja-voda koja koristi geotermalnu energiju zemlje, toplotna pumpa vazduh-voda za energiju vazduha i toplotna pumpa voda-voda, za eksploataciju toplote vode. Za sistem vazduh-voda nije potrebno bušenje, jer se spoljna jedinica pumpe postavlja negde na parceli, bez ikakvih dodatnih radova. Za toplotne pumpe voda-voda i zemlja-voda potrebno je duboko bušenje. U ovom drugom slučaju, možete se opredeliti za površinsku verziju, gde se mreža cevi postavlja preko veće, tačno proračunate površine, na oko metar dubine ispod površine. Međutim, ako se odlučite za toplotnu pumpu zemlja-voda sa geosondom, to će značiti da se za sondu mora napraviti bušotina od više desetina metara dubine.

  2.3. Toplotna pumpa voda-voda

  Pošto je voda metrima ispod površine i retko se izdiže prema površini - samo u slučaju obilnih kiša - do nje se mora doći dubinskim bušenjem. Ovaj sistem grejanja je izuzetno efikasan, jer mu koeficijent toplote dostiže vrednost veću od 5, što, prevedeno na jezik prakse, znači izuzetno niske godišnje troškove grejanja.

  2.4. Toplotna pumpa zemlja-voda

  Toplotna pumpa zemlja-voda se može izvesti na dva načina; prvi je površinski, pošto se postavlja na samo nekoliko metara ispod zemlje, premda na poprilično velikoj površini. Ono što je za ovaj sistem upitno je korišćenje tog dela placa, jer biljke slabo uspevaju, a drveće ne sme da se sadi kako korenje ne bi oštetilo ugrađen sistem. Toga radi većina korisnika radije bira sistem toplotne pumpe zemlja-voda sa geosondom. Kod ovog načina postavljanja izvođač kopa bušotinu duboku više desetina metara, u koju se potom ubacuje geosonda, koja je najsličnija vrlo dugačkoj i uskoj kapsuli. Svojim vrhom seže duboko pod zemlju (čak 100 i više metara), i koristi toplotu koja se tu akumulira.

  2.5. Dubina bušotine za pumpu voda-voda

  Dubina bušenja za pumpu voda-voda nije tolika kao kod one tipa zemlja-voda. Obično kolektorska cev ili sonda doseže više desetina metara ispod površine, ali to varira od lokacije do lokacije, budući da nivo podzemnih voda nije svuda isti. Specijalizovani ponuđači, odnosno, proizvođači pumpi i izvođači radova od kojih se toplotne pumpe naručuju, imaju stručnjake koji znaju da izračunaju koliko duboko bušenje treba da se radi.

  2.6. Dubina bušotine za pumpu zemlja-voda

  Kod ovakvog tipa toplotne pumpe u vašem je interesu da geosonda dopre što dublje - što se dublje ide, više toplote se može iskoristi, pošto se toplota lakše zadržava u dubljim slojevima. Važno je da dubinu bušotine za geosondu odredi stručnjak; on/ona će izračunati optimalnu dubinu prema lokaciji i tipu tla, kako bi geosonda iskoristila što više geotermalne energije, a da pri tom troškovi dubokog bušenja budu racionalni i opravdani. Takođe, treba da znate da ne postoji standard koliko se duboko buši, budući da se svi parametri razlikuju od lokacije do lokacije i da zavise od brojnih faktora. Jedan od njih, među najznačajnijim, zapravo, jeste sastav zemljišta - u stenovitom i izuzetno tvrdom zemljištu mnogo je teže bušiti u poređenju sa mekim i rastresitim tlom. Bušotina za geosondu se stoga kreće između 50 i 150 m, a može dostići i do 300 m, iako je to pre izuzetak nego pravilo za potrebe porodičnih kuća. Mnogo je slučajeva u kojima se izvođač radije opredeli za više geosondi na različitim delovima parcele, s tim što one tada ne moraju da budu toliko duboke.

  3. Bušenje za zahvatanje podzemnih voda

  Još jedna oblast koja zahteva duboko bušenje je zahvatanje podzemnih voda. Vodu u ove svrhe koriste proizvođači mineralne vode, opštine i banje, tako da to nije praksa kod porodičnih kuća. Nekada, kada još nisu postojali sistemi tekuće vode i cevi, svaka kuća je imala bunar dubok od nekoliko do više desetina metara, a koji je služio za vađenje sveže podzemne vode za potrebe domaćinstva, a većina postoji i danas.

  4. Dobijanje dozvola za duboko bušenje

  4.1. Analize i dozvole za bušenje

  Duboko bušenje smatra se velikim posegom u prirodnu sredinu ili teren, pa se pre početka radova moraju pribaviti odgovarajuće saglasnosti. Takođe je potrebno pribaviti geološku i hidrološku stručnu analizu lokacije i svojstava tla na kome će se vršiti bušenje. Potrebna dokumentacija i vrste potrebnih dozvola razlikuju se u zavisnosti od svrhe bušenja i lokalnih organa samouprave. Ako se dubinsko bušenje vrši radi vode za piće, toplotne pumpe, navodnjavanja ili snabdevanja sistema, odnosno, da bi se koristila toplota podzemne vode, obavezno je rešenje koje izdaju opštinski organi nadležni za izdavanje građevinskih i vodnih dozvola. Za samu bušotinu se prvo priprema tehnički plan i prateća dokumentacija. Uz to su neophodne, takozvana, Vodna dozvola ili saglasnost koje izdaje nadležni organ vodoprivrede. Ako se radi bušotina za toplotnu pumpu kao izvor energije za individualno domaćinstvo, za njenu ugradnju se takođe priprema određena dokumentacija i moraju se poštovati standardi dati za vodovodne i elektroinstalacije. U svakom slučaju, preporučili bismo da se najpre posavetujete sa stručnjacima firme koju izaberete pošto su oni najbolje upućeni koliko u situaciju na terenu toliko i u zahteve lokalne samouprave te najbolje znaju šta je činiti da dobijete ono što želite i po ceni koja vam odgovara, a u skladu sa svim propisima. Čim pregledaju teren i određene vrste prostornih planova i snimaka, znaće da procene kako stvari stoje.

  4.2. Kada su potrebne dozvole za bušenje

  Po Zakonu o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) u Članu 2. Stavu 24. bunari su svrstani u pomoćne objekte, pa se dalje, u Pravilniku o posebnoj vrsti objekata i radova za koje nije potreban akt nadležnog organa („Sl. glasnik RS", br. 102/2020, 16/2021 i 87/2021), u Članu 2. i Stavu 5. kaže da za jednostavne ekonomske objekte na istoj parceli s glavnim objektom, a koji se izvode tako da ne remete korišćenje drugih objekata, među koje se ubrajaju bunari, bunarske kućice, pumpe i bušotine za geotermalne sonde, ukoliko koriste iste infrastrukturne priključke kao i glavni objekat. Naravno, zahtev koji sadrži određenu tehničku dokumentaciju se podnosi nadležnom organu i dobija se Rešenje o odobrenju za izvođenje radova. Za sve dozvole i rešenja ovog tipa nadležna su lokalna javna vodoprivredna preduzeća.

  4.3. Trajanje postupka bušenja

  Procedura obično traje 30-60 dana, a cena koju ćete platiti za svu dokumentaciju zavisi uglavnom od toga šta je sve potrebno, odnosno, od složenosti dokumentacije. U slučaju strogo zaštićenih vodnih područja, možda će biti potrebna dalja istraživanja, pa ćete morati da angažujete nekoga da dođe na teren radi geoloških i hidroloških analiza, što opet povlači dodatne troškove.

  5. Performanse bušenja

  Način bušenja zavisi od lokacije na kojoj će se bušenje izvoditi i za šta će se koristiti. Važno je uzeti u obzir nekoliko faktora prilikom lokacije bušenja: sastav tla, jer je mnogo teže bušiti na tvrdim, kamenitim zemljištima nego u mekim, glinovitim ili u blizini susednih objekata.

  5.1. Čvrstina tla

  Bušenje na tvrdom, stenovitom terenu duže traje i zahteva više rada, što će cenu bušenja učiniti relativno višom nego kada se buši na mekšem zemljištu u močvarnim predelima. Prednost kamenih tla je što su vodootporna, što znači da izvođač neće naići na velike količine vode koju treba ispumpavati tokom bušenja, što može predstavljati problem na povodnim terenima.

  5.2. Blizina susednih objekata

  Ako se bušenje vrši u neposrednoj blizini objekata, koristi se postupak kombinovanog bušenja sa preventerom (uređajem koji sprečava eksplozije), a koji istovremeno omogućava da se izbušeni materijal i mulj odvode direktno u kolektor. Ako je bušotina namenjena geosondi, bušenje se izvodi u skladu sa VDI smernicama.

  6. Održavanje i sanacija bušotina

  6.1. Faktori koji ugrožavaju bušotine

  Kao i sve druge stvari, i bunari i bušotine se vremenom prljaju, a mogu i da se zapuše. Najčešći uzrok oštećenja ili prljanja bunara, bušotina i geosondi je agresivna hemijska i biološka struktura podzemnih voda i nepravilno izvedena bušotina te snaga pumpe. Da nešto nije u redu sa bunarom, bušotinom ili geosondom, govori mutna i prljava smeđe-siva voda pomešana sa muljem koja se izliva na površinu. Na to ukazuje i lošiji rad pumpe i manja količina ispumpane vode u slučaju zahvata podzemnih voda. Toplotne pumpe takođe mogu začepiti izmenjivač toplote, što dovodi do kvara celog sistema grejanja. U takvim slučajevima je najbolje da se obratite izvođaču koji je sistem i postavio, naročito ako garantni rok još nije istekao.

  6.2. Kako se vrši čišćenje/popravka

  Ako se nešto dogodi neophodna je hitna akcija. Bunar, odnosno, bušotina mora se propisno očistiti i sanirati, a mora se proveriti da li ima oštećenja na geosondi. U najgorem slučaju treba izbušiti novu bušotinu ako se ispostavi da prvobitna od samog početka nije bila tehnički podesna.

  Firme nude čišćenje bunara i bušotina do 1800 m, što je više nego dovoljno za potrebe svake toplotne pumpe. Osnovno čišćenje se obično vrši mehaničkim alatom, češće takozvanom muljnom pumpom koja podiže talog i tako odgušuje cevi i protok, a po potrebi se koriste i različiti hemijski preparati za uklanjanje bakterija i mikroorganizama. Takođe, po potrebi se mogu zameniti i potisne cevi. Menjaju se prohromskim ili PVC cevima.

  7. Dubinsko bušenje - cena

  Sve u svemu, cena metra bušenja i postavljanja cevi zavisi od više faktora, a najviše od namene. Kada je u pitanju bunar cena zavisi od tražene količine dotoka vode, jer se na osnovu toga izračunava prečnik bušenja te postavljanja cevi i potapajuće pumpe određene snage i protoka. Cena bušenja bunara za navodnjavanje ili geosonde za toplotnu pumpu na terenu srednje kategorije iznosi između 30 i 60 EUR/m.

  Tražite dobre izvođače radova za područje Bušenje bunara?

  Daibau.rs, pomažemo pri prooceni investicije i izboru izvođača za vaš Dom  Želim ponudu izvođača radova
  Poslednji projekti

  Bunar ili cevi

  Potrebno da se pogleda mesto i da predlog i mišljenje mogućnosti Vaše
  Stručno mišljenje i ponuda vezana uz eventualni dogovor. 158760 € do 264600 €

  ........

  Bušenje bunara

  Potrebno bušenje bunara u mestu Trnov Laz kod Prokuplja. Do 15 m dubine. 63504 € do 105840 €

  ........

  Bušenje bunara bašta peskovita zemlja

  Potrebno bušenje bunara u bašti,ili osposobljavanje postojećeg starog (zapuštenog! 158760 € do 264600 €

  ........

  Želim ponudu izvođača radova

  Cena, Bušenje bunara, cca 15 metara
  Bušenje bunara, Maradik

  720 € do 1200 €

  Cena, Busenje bunara sa cevima f40cm, 1 do 6m
  Bušenje bunara, Putinci

  90 € do 150 €

  Cena, Iskop bunara dubine, Jedna rupa, dubina 12/13 metara
  Bušenje bunara, Čačak

  360 € do 600 €

  Cena, Bunar, 1-2 ispitne rupe do 50 metara
  Bušenje bunara, Čačak

  1350 € do 2250 €

  Cena, Pobijanje cevi u njivi, 1 rupa , 9 metara
  Bušenje bunara, Leskovac

  630 € do 1050 €

  Cena, Bušenje bunara, cca 100m
  Bušenje bunara, Surduk

  1350 € do 2250 €

  Cena, Bušenje bunara, 1 rupa na 6m
  Bušenje bunara, Čitluk (Sokobanja)

  1350 € do 2250 €

  Cena, Bušenje bunara za vodosnabdevanje vikendice, jedna do 40 m
  Bušenje bunara, Jagodina

  1350 € do 2250 €

  Cena, Čišćenje postojećeg bunara, 36 m
  Bušenje bunara, Bečej

  540 € do 900 €

  Cena, Bušenje bunara, 1 rupa oko 15 m dubine
  Bušenje bunara, Beli Potok (Beograd)

  1350 € do 2250 €

  Cena, Bušenje bunara, 1 rupa 12-15m
  Bušenje bunara, Veternik

  360 € do 600 €

  Cena, Da se voda pronadje i kopa bunar, 1kom
  Bušenje bunara, Šabac

  1350 € do 2250 €

  Cena, Busenje bunara, 1 rupa, ocekivano 20 m
  Bušenje bunara, Grocka

  1350 € do 2250 €

  Cena, Bunar fi 80, 10 metara dubine, 1 rupa 10 metara dubine
  Bušenje bunara, Valjevo

  900 € do 1500 €

  Cena, Bušenje bunara, cca 40 m
  Bušenje bunara, Šabac

  1440 € do 2400 €

  Cena, Bušenje rupe za bunar, f 100 mm, dubine 10 metara
  Bušenje bunara, VelikaPlana

  630 € do 1050 €

  Cena, Bušenje bunara za domaćinstvo, cca 15 m
  Bušenje bunara, Roćevići

  630 € do 1050 €

  Cena, Bunar sa hidropakom, cca 20 m
  Bušenje bunara, Zrenjanin

  1080 € do 1800 €

  Cena, Bušenje bunara, cca 40m
  Bušenje bunara, Čortanovci

  1350 € do 2250 €

  Cena, Bušenje bunara za bazen, 1 rupa,do vode
  Bušenje bunara, Perlez

  630 € do 1050 €

  Cena, Bušenje bunara za pijaću vodu, cca 12 m
  Bušenje bunara, Valjevo

  630 € do 1050 €

  Cena, Arteški bunar za navodnjavanje manjeg zasada, cca 20-40 m
  Bušenje bunara, Ripanj

  360 € do 600 €

  Cena, Ispiranje bunara Kelebija,
  Bušenje bunara, Subotica

  270 € do 450 €

  Cena, Pronalaženje vode i bušenje bunara za voćnjak, 10 m
  Bušenje bunara, Draževac (Obrenovac)

  360 € do 600 €

  Cena, Čišćenje bunara, 1 kom
  Bušenje bunara, Velika Plana (Prokuplje)

  90 € do 150 €

  Cena, Busenje bunara, 1 kom
  Bušenje bunara, Rekovac

  1350 € do 2250 €

  Cena, Bušenje bunara u voćnjaku za zalivanje, cca 30 m
  Bušenje bunara, Subotica

  900 € do 1500 €

  Cena, Bušenje bunara, ccca 15 m
  Bušenje bunara, Tešica

  450 € do 750 €

  Cena, Kopanje bunara dubine, cca 8m
  Bušenje bunara, Kraljevo

  1350 € do 2250 €

  Cena, Bušenje bunara za pijaću ili tehničku vodu za domaćinstvo, 1 rupa do 25 m
  Bušenje bunara, Leskovac

  225 € do 375 €

  Cena, Bunar na njivi, cca 5 cm, dubina cca 20 m
  Bušenje bunara, Ruma

  1350 € do 2250 €

  Cena, Arteški bunar, do 100m
  Bušenje bunara, Žuč

  1350 € do 2250 €

  Cena, Bušenje bunara, 1 kom
  Bušenje bunara, Čačak

  360 € do 600 €

  Cena, Bušenje bunara, 1 kom, 30-50 m
  Bušenje bunara, Mokra Gora

  450 € do 750 €

  Cena, Bušenje bunara, 1 kom
  Bušenje bunara, Jagodina

  1350 € do 2250 €

  Cena, Bušenje bunara, 1 rupa
  Bušenje bunara, Jagodina

  1350 € do 2250 €  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Bušenje bunara cenovnik

  Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

  95+ Preduzeća za Bušenje bunara
  Besplatna pretraga
  Bez provizije
  Zatraži ponudu
  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana