Za područje

  Nezahtevni objekti bez građevinske dozvole

  Članak je pregledalo čak 22916+ korisnika
  Po našem Zakonu o izgradnji i pratećem Pravilniku, svi su građevinski objekti podeljeni na nezahtevne, manje zahtevne, zahtevne i inženjerske. Iz ove podele proizilazi da su nezahtevni objekti, s gledišta konstrukcije, najjednostavniji jer za njih nisu potrebni statički niti građevinsko-tehnički proračuni. Takvi objekti nisu namenjeni stanovanju niti utiču na prirodnu sredinu.
  Stručni članak 22916
  omiljen
  nezahtevni objekti bez gradjevinske dozvole
  Imamo čak 2319 izvođača radova za područje Građevinska dozvola:

  1. Nezahtevni objekti

  Gradnju ovakvog objekta možete započeti i sami, naknadno, ako će služiti za vlastite potrebe; on se može izgraditi i tokom novogradnje, s tim što izvođač radova treba da dobije lokacijsku informaciju iz koje se vidi da takva gradnja nije u suprotnosti s izvođačkim prostornim aktom. Uopšteno govoreći, preporučujemo da se uvek dobro raspitate o važećim propisima ili u svojoj opštini ili u nadležnoj inspekciji da biste imali prave informacije i izbegli bilo kakve neprijatnosti.

  2. Nezahtevni objekti – udaljenost od međe, dimenzije, korišćenje i oblikovanje

  Prema Zakonu o planiranju i izgradnji Republike Srbije i Pravilniku o klasifikaciji, a prema složenosti gradnje, pomoćni, jednostavan objekt mora biti podignut na postojećoj građevinskoj parceli i ne sme prelaziti na susedno zemljište.

  2.1. Nezahtevni objekti – udaljenost od međe

  Najistureniji deo nezahtevnog objekta mora biti udaljen od susedne parcele najmanje za polovinu svoje visine; ako je u pitanju ukopan objekt, onda najmanje 1,5 m, a ako je nezahtevan ili nekategorisan objekt bez određene visine, može biti i do međe.

  Za nezahtevan objekt dimenzija manjih od propisanih, građevinska dozvola nije potrebna
  Za nezahtevan objekt dimenzija manjih od propisanih, građevinska dozvola nije potrebna

  2.2. Nezahtevni objekti – upotreba

  Svi kategorizovani objekti smeju se koristiti isključivo u svrhe u koje su i podignuti, pa to važi i za nezahtevne. Odnosno, ne sme biti u suprotnosti s namenom određenom u prostornom aktu.

  2.3. Nezahtevni objekti – dimenzije

  S obzirom na dozvoljene izgled, materijale i veličinu, smatra se da nezahtevni objekti svojim karakteristikama ne smeju da po bilo čemu odskaču niti kvare opšti izgled okoline. Isto tako, kada se dograđuje postojeća zgrada, taj dograđeni deo ne sme da odstupa od već izgrađenih objekata ni po proporcijama, ni po dimenzijama ili boji niti drugim odlikama dizajna – rečju, mora slediti tipologiju svega postojećeg u neposrednom okruženju.

  Dograđeni deo ne sme da odstupa od već izgrađenih objekata ni po proporcijama, ni po dimenzijama
  Dograđeni deo ne sme da odstupa od već izgrađenih objekata ni po proporcijama, ni po dimenzijama

  3. Primeri nezahtevnih objekata

  Kakve veličine su ovakvi objekti? Uz Zakon o planiranju i izgradnji koji je stupio je na snagu 1.3.2018. godine ide i uredba koja se naziva Pravilnikom o klasifikaciji objekata, a sačinjena je u odnosu na to koliko je izgradnja složena, pa su svi objekti podeljeni u 4 grupe: A – nezahtevni objekti, B – manje zahtevni objekti, C – zahtevni objekti i G – inženjerski objekti.  Za nezahtevne objekte kakvi su: senice čija je osnova do 15 m2, staze, platoi, vrtni bazeni i ribnjaci površine do 12 m2 i dubine do 1 m, nastrešnice čija je osnova do 10 m2, dečja igrališta, dvorišni kamini do 1,2 m2 širine i visine do 3 m, kolski prilazi objektima širine 2,5-3 m i solarni kolektori, nadgrobna obeležja te slično, pod uslovom da ne remete izgled ni funkciju postojećih ni susednih objekata niti pešačkih staza – nije potrebna građevinska dozvola.

  4. Priključivanje na infrastrukturu

  Nezahtevni objekti se mogu priključiti na infrastrukturu. Zavisno od toga kakav je priključak potreban: struja, voda ili kanalizacija - podnosi se zahtev upravljaču te vrste infrastrukture za dobijanje saglasnosti prema propisima koji se na tu oblast odnose.

  5. Posezanje u noseću konstrukciju postojeće kuće

  Prilikom izgradnje nezahtevnog objekta kao ni zbog radova na održavanju, ne sme da se dira noseća konstrukcija nekog već postojećeg objekta. Ako se poseže u noseću konstrukciju objekta iz bilo kog razloga (prezidavanje, nadgradnja i slično), moraju se ponoviti statički i građevinski proračuni i pregledi, jer se to po zakonu ubraja među radove rekonstrukcije. Tada se na osnovu novog projekta mora tražiti i nova građevinska dozvola.  

  Izvori:

  Zakon o planiranju i izgradnji RS

  Službeni glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020.

  Pravilnik o klasifikaciji objekata

  Sužbeni glasnik RS, br. 22/2015.

  Ukoliko se odlučite za podizanje nezahtevnog objekta, na našem sajtu ćete naći još saveta vezanih za ovo temu, ali i ponuđače s kojima sarađujemo i koji će na vaš upit uzvratiti odgovarajućom ponudom. Informacije o cenama možete pogledati u našem kalkulatoru.

  Stručni članak 22916
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Tražite dobre izvođače radova za područje Građevinska dozvola?

  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Imamo čak 2319 izvođača radova za područje Građevinska dozvola:

  Besplatna pretraga
  Tražimo lokalno
  Bez provizije
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana