Za područje

  Građevinska dozvola, cena

  Koliko može da košta građevinska dozvola? Ukupna cena izrade i dobijanja građevinske dozvole zavisi od veličine objekta, složenosti konstrukcije, zahtevnosti terena na kome će se graditi, ali i od samog projektanta-arhitekte. Izrada projekta za dobijanje građevinske dozvole za prosečnu porodičnu kuću uključuje idejni arhitektonski projekt, traženje i dobijanje svih potrebnih saglasnosti i vođenje postupka, izradu elaborata i potrebnih rešenja – rečju, oko 1.800 EUR. Pre početka same gradnje potrebni su još izvođački projekt, odnosno, arhitektonski planovi i detaljni nacrti u razmeri 1:50, nacrti mašinskih i elektroinstalacija, statike i građevinske konstrukcije, detaljan popis građevinskih i zanatskih radova te posete gradilištu u toku izgradnje. Okvirna cena izvođačkog projekta je oko 1.800 EUR. Ceo proces tako može da izađe između 1.200 i 5.000 EUR.

  Kome poveriti izradu dokumentacije za građevinsku dozvolu? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim projektantima u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

  Zatražite ponudu:
  Nađi majstore

  Građevinske dozvole


  Cena projekta za dobijanje građevinske dozvole za prosečnu porodičnu kuću. Cena jedinstvenog idejnog projekta za dobijanje građevinske dozvole u razmeri 1:100; traženje i dobijanje saglasnosti i vođenje postupka, izrada elaborata i potrebnih rešenja.

  1200.00 €/kom

  VEOMA NISKA CENA
  €/kom

  SREDNJA CENA
  2280.00 €/kom

  NAJVIŠA CENA
  Želim ponudu izvođača radova

  Detaljnije cene za Građevinska dozvola

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Zahtev za izdavanje građevinske dozvole - sve što treba da znate

  1. Šta je zahtev za građevinsku dozvolu?

  Građevinska dozvola

  Građevinska dozvola je potrebna kako za novogradnju, tako i za proširenje, nadogradnju, dogradnju, rekonstrukciju, prenamenu objekta ili podizanje garaže. Za izvođenje radova, biće potrebno i odobrenje za gradnju. Odvojeni zahtevi, kako za odobrenje izgradnje, tako i za građevinsku dozvolu, predaju se nadležnim organima lokalne samouprave. Novim Zakonom o planiranju i izgradnji omogućena je Objedinjena procedura izdavanja građevinske dozvole za najviše 28 dana. Svi zahtevi se podnose elektronskim putem.

  Zahtev za izdavanje građevinske dozvole je službeni dokument kojim podnosite zahtev za izgradnju ili rekonstrukciju objekta. Uz prijavu morate dostaviti i priložiti potrebne priloge kako bi vam nadležni opštinski organ izdao građevinsku dozvolu. Zahtev za izdavanje građevinske dozvole mora da sadrži svu projektnu dokumentaciju i izjave ili uverenja kojima se dokazuje da je izgradnja željenog objekta na navedenom mestu usklađena sa svim prostornim planovima i da su pribavljene sve potrebne saglasnosti za početak izgradnje.

  2. Šta mora da sadrži zahtev za izdavanje građevinske dozvole?

  2.1. Podaci koji se uključuju u zahtev za izdavanje građevinske dozvole su sledeći:

  • uslovi zа projektovаnje, odnosno, priključenje objekаtа nа infrаstrukturnu mrežu;
  • izdаvаnje lokаcijskih uslovа;
  • izdаvаnje grаđevinske dozvole;
  • izmene lokacijskih uslova i građevinske dozvole;
  • prijаva rаdovа;
  • pribavljanje saglasnosti na projekt za izvođenje u pogledu mera zaštite od požara;
  • prijava završetka temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu;
  • distribuiranje informacija i akata (o građevinskoj dozvoli, prijavi radova, završetku temelja i sl.);
  • priključenje nа infrаstrukturnu mrežu;
  • izdаvаnje upotrebne dozvole;
  • upis prаvа svojine nа izgrаđenom objektu.

  2.2. Uz Zahtev za izdavanje građevinske dozvole podnose se i:

  • lokacijska dozvola, ne starija od 6 meseci;
  • glavni projekt u tri primerka s izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli;
  • dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu;
  • dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta;
  • drugi dokazi određeni urbanističkim planom i Lokacijskom dozvolom (konzervatorski uslovi i sl.);
  • dokaz o uplati administrativne takse.

  2.3. Broj potrebnih primeraka

  Pravilnikom o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole iz 2011. i 2013. godine, određeno je da su obavezna 3 primerka: jedan za nadležni organ, jedan za nadležnu inspekciju i jedan za vlasnika. Na osnovu svog, originalnog primerka svakog dokumenta imaćete dokaz o vlasništvu nad dokumentacijom te početku i trajanju celog projekta.

  Shematski prikaz procesa izdavanja građevinske dozvole; izvor: http://gradjevinskedozvole.rs/Files/00631/Vodic-kroz-dozvole-za-izgradnju.pdf
  Shematski prikaz procesa izdavanja građevinske dozvole;
  izvor: http://gradjevinskedozvole.rs/Files/00631/Vodic-kroz-dozvole-za-izgradnju.pdf

  3. Rok za izdavanje građevinske dozvole

  Građevinska dozvola je upravni akt koji izdaje nadležni organ lokalne samouprave u roku od 5 dana od dana podnošenja, odnosno, dostavljanja urednog zahteva.

  Ova dozvola se izdaje investitoru koji dostavi izvod iz projekta za građevinsku dozvolu i projekt za građevinsku dozvolu, a koji ima odgovarajuće pravo na zemljištu ili objektu, pri čemu je i odgovarajućoj jedinici lokalne samouprave platio sve propisane administrativne takse i doprinose za uređenje građevinskog zemljišta.

  Nadležni organ je zadužen isključivo za proveru ispunjenosti formalnih uslova za izgradnju. Investitor nema obavezu plaćanja doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta do prijave radova. Po izdavanju građevinske dozvole, investitor može pristupiti izvođenju pripremnih radova i izradi projekta za izvođenje.

  Nadležni ogan uprave građevinsku dozvolu treba da izda u roku od 5 radnih dana , od dana podnošenja zahteva.

  4. Ko izdaje građevinsku dozvolu?

  Ovaj dokument izdaje opština nadležna za izdavanje građevinske dozvole za teritoriju na kojoj je vaša parcela. On se izdaje rešenjem u roku od osam dana od dana podnošenja urednog zahteva, uz naknadu stvarnih troškova njenog izdavanja. Sastavni deo rešenja je Glavni projekt. Građevinska dozvola prestaje da važi ako se ne otpočne sa gradnjom objekta, odnosno, izvođenjem radova u roku od dve godine od dana pravosnažnosti rešenja kojim je izdata građevinska dozvola.

  Za potrebe dobijanja dozvole investitor može da angažuje privredno društvo (arhitektonski biro ili licenciranog projektanta/arhitektu) koje ima odgovarajuću dozvolu i koje je upisano u registar za izradu tehničke dokumentacije na poslovima izrade glavnog projekta. Glavni projekt u tri primerka s izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli prilaže se prilikom podnošenja zahteva za izdavanje građevinske dozvole i mora biti u skladu sa lokacijskom dozvolom.

  4.1. Rok za obradu građevinske dozvole u Odeljenju za urbanizam je 15 radnih dana:

  Zahtev za izdavanje graševinske dozvole Odeljenje za urbanizam
  Glavni projekti A, K, EI, VIK, MI u 3 primerka Projektni biro
  Izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli glavnih projekata Projektni biro
  Dokaz o pravu svojine Katastar
  Saglasnost stanara, suvlasnika ili komšija overava se u nadležnom sudu/kod notara
  Ugovor o radovima sa upravnikom zgrade overava se u nadležnom sudu/kod notara
  Ugovor o uređenju građevinskog zemljišta Direkcija za izgradnju
  Administrativna taksa Odeljenje za urbanizam
  zahtev-za-gradjevinsku-dozvolu.jpg
  Zahtev za izdavanje građevinske dozvole mora imati svu zakonom propisanu dokumentaciju

  5. Ko podnosi zahtev za građevinsku dozvolu?

  Zahtev za izdavanje građevinske dozvole nije dokument koji bi bio vezan za određeno pravno ili fizičko lice. Nije nužno da ga podnese investitor, premda je to uglavnom slučaj. Zahtev za izdavanje građevinske dozvole, budući da se podnosi elektronski, može da uloži i vaš ovlašćeni predstavnik, odnosno, arhitekta koji je izradio dokumentaciju. Elektronski formulari na zvaničnom sajtu nadležnog organa namenjeni su novogradnjama, rekonstrukcijama postojećih objekata, rušenjima, dogradnjama, nadgradnjama, podizanju krova – dakle, tu su odrednice čijim popunjavanjem možete da zatražite dozvolu za sve vrste i tipove građevinskih radova kao i prenamenu objekta.

  Preporučujemo da se upoznate sa svim ovim informacijama i tokom procedure na zvaničnim sajtovima nadležnih lokalnih organa.

  6. Koliko košta dobijanje građevinske dozvole?

  Prvo se plaća iznos doprinosa za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, koji je naveden u građevinskoj dozvoli, pa se onda vrši prijava radova. Trošak doprinosa za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije - ZIG) jeste najveća stavka prilikom gradnje kuće (ne računajući samu izgradnju objekta). Ovaj iznos varira, pošto zavisi od opštine do opštine. U Novom Sadu, na primer, ide i do 100 EUR/neto m2 objekta. Upravo zbog toga što mnogi investitori žele da izbegnu ovo plaćanje, nastaje veliki broj nelegalnih i neuknjiženih objekata.

  Ukupna cena izrade i dobijanja građevinske dozvole zavisi od veličine objekta, složenosti konstrukcije, zahtevnosti terena na kome će se graditi, ali i od samog projektanta-arhitekte. Izrada projekta za dobijanje građevinske dozvole za prosečnu porodičnu kuću uključuje idejni arhitektonski projekt, traženje i dobijanje svih potrebnih saglasnosti i vođenje postupka, izradu elaborata i potrebnih rešenja – rečju, oko 1.800 EUR. Pre početka same gradnje potrebni su još izvođački projekt, odnosno, arhitektonski planovi i detaljni nacrti u razmeri 1:50, nacrti mašinskih i elektroinstalacija, statike i građevinske konstrukcije, detaljan popis građevinskih i zanatskih radova te posete gradilištu u toku izgradnje. Okvirna cena izvođačkog projekta je oko 1.800 EUR. Ceo proces tako može da izađe između 1.200 i 5.000 EUR.

  6.1. Cenovnik administrativnih taksi za izdavanje građevinske dozvole u ​​Srbiji:

  Takse za lokacijske uslove popularno se nazivaju RAT, GAT i CEOP i njihov iznos varira od opštine do opštine. Ipak, pretvoreno u evre, prosek je oko 35 EUR za GAT, oko 20 EUR za RAT i oko 10 EUR za CEOP – pri čemu se ovi iznosi odnose na objekte A kategorije u koje spadaju porodične kuće do 400 m2.
  • kopija vlasničkog lista je 3.000 RSD,
  • informacije o lokaciji su 5.000 RSD,
  • republička administrativna taksa (Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku) je 790 RSD,
  • naknade za usluge koje vrši gradska uprava su 265 RSD + 1.600 RSD + 1.970 RSD + 2.165 RSD,
  • RAT je 2.200 RSD,
  • taksa za podnošenje zahteva po privremenom broju predmeta/zahteva je 1.080 RSD,
  • naknada za CEOP – izdavanje građevinske dozvole (Agenciji za privredne registre) je 500 RSD +3.000 RSD,
  • građevinska dozvola – doprinos za uređenje građevinskog zemljišta – između 20.000 i 50.000 RSD,
  • izdavanje tehničkih uslova za izgradnju stambenog objekta na katastarskoj parceli je 2.030 RSD,
  • IUPP – uslovi za objekt sa jednim brojilom (Elektrodistribuciji Srbije) je 4.893 RSD,
  • troškovi izrade uslova za projektovanje vodovodnog priključka su 6.000 RSD,
  • prijava radova opštini je 1.260 RSD,
  • prijava završetka izrade temelja je 320 RSD +1.410 RSD,
  • prijava završetka objekta u konstruktivnom smislu je 320 RSD +1.410 RSD,
  • upotrebna dozvola je 320 RSD +1.880 RSD. 

  Dakle, prema opštinskom cenovniku koji smo uzeli za ilustraciju našeg primera, ukupan iznos koji treba da platite za sve administrativne takse u Republici Srbiji za izdavanje građevinske dozvole za kuću do 400 m2 je minimalno 62.063 RSD, odnosno, oko 600 EUR - prema podacima za 2022. godinu.

  Napomena: navedene cene su preuzete sa jednog lokalnog opštinskog sajta kao ilustrativni primer. Za tačne iznose morate pogledati cenovnik koji ima opština na čijoj se teritoriji nalazi vaša parcela.

  7. Objedinjena procedura izdavanja građevinske dozvole

  Zakonom o planiranju i izgradnji iz 2018. godine jeste propisana Objedinjena procedura koja nominalno treba da traje 28 dana, međutim, budući da svaka instanca koju dokumentacija treba da prođe ima sopstvene rokove, jasno je da taj vremenski rok može da se produži i na više meseci. 

  7.1. Objedinjena procedura

  Objedinjena procedura, definisana Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure („Službeni glasnik RS", broj 68/2019), zapravo je razmena dokumentacije između organa sa javnim ovlašćenjima bez posredovanja tražilaca, odnosno, podnosilaca zahteva. Ovakav proces je osmišljen upravo zbog toga da bi se izbeglo beskrajno obilaženje šaltera raznih organa lokalne samouprave, a sa druge strane, centralna elektronska evidencija i samim organima obezbeđuje bolji uvid u kretanje i izdavanje tehničkih dokumenata i akata.  

  7.2. Šta je obuhvaćeno objedinjenom procedurom?

  • Pribаvljаnje uslovа zа projektovаnje, odnosno priključenje objekаtа nа infrаstrukturnu mrežu;
  • Izdаvаnje lokаcijskih uslovа;
  • Izdаvаnje grаđevinske dozvole;
  • Izmene lokacijskih uslova i građevinske dozvole;
  • Prijаva rаdovа;
  • Pribavljanje saglasnosti na projekat za izvođenje u pogledu mera zaštite od požara;
  • Prijava završetka temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu;
  • Distribuiranje informacija i akata (o građevinskoj dozvoli, prijavi radova, završetku temelja i sl.);
  • Priključenje nа infrаstrukturnu mrežu;
  • Izdаvаnje upotrebne dozvole;
  • Upis prаvа svojine nа izgrаđenom objektu.

  8. Od ideje do upotrebne dozvole

  Osnovni koraci, odnosno, varijante procedure koja sledi od ideje do upotrebne dozvole, ostvaruju se na sledeći način:

  8.1. Utvrđivanje uslova za izgradnju i izvođenje radova:

  • Informacija o lokaciji
  • Idejno rešenje
  • Lokacijski uslovi

  8.2. Pribavljanje akta kojim se odobrava gradnja i/ili izvođenje radova

  Dobijanje građevinske dozvole:

  • Generalni projekt i prethodna studija opravdanosti (nije obavezna za sve).
  • Idejni projekt i/ili studija opravdanosti.
  • Projekt za građevinsku dozvolu (PGD).
  • Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu.
  • Izvod iz projekta za građevinsku dozvolu.
  • Dokaz o uređenju imovinsko-pravnih odnosa.
  • Projekt izgradnje infrastrukture - gradnja na neopremljenim lokacijama (u slučajevima kada nema određenih trasa infrastrukture).
  • Dokaz o uplati doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta.
  • Izdavanje građevinske dozvole.
  • Izmena građevinske dozvole (u slučajevima pojave odstupanja pre ili u toku izgradnje).
  • Pribavljanje Rešenja o odobrenju izmena građevinske dozvole.
  • Idejni projekt za radove koji se vrše na osnovu Rešenja o odobrenju.

  8.3. Rešenje o odobrenju izmena građevinske dozvole

  Posebni slučajevi

  • Objekti i radovi koji se mogu izvoditi bez izdatih akata.
  • Postavljanje i uklanjanje privremenih montažnih objekata.
  • Izgradnja na osnovu privremene građevinske dozvole.
  • Uklanjanje objekata.

  8. 4. Izvođenje radova počinje se nakon kompletiranja sledeće dokumentacije:

  • Projekt za izvođenje
  • Pribavljanje saglasnosti
  • Prijava radova
  • Izvođenje radova
  • Stručni nadzor

  9. Odobren zahtev za građevinsku dozvolu

  Izgradnju kuće možete započeti tek nakon što dobijete važeću građevinsku dozvolu od nadležne opštine. Broj građevinske dozvole mora biti naveden na građevinskoj tabli uz ostale podatke. Naravno, za stvarnu realizaciju i izgradnju kuće nije dovoljna samo dokumentacija za građevinsku dozvolu (DGD), potreban je i projekt za realizaciju (PZI).

  9.1. Završni delovi procesa

  • Priključenje objekta na infrastruktune sisteme i mreže
  • Projekt izvedenog objekta (u slučaju da je odstupljeno od PGD-a)
  • Tehnički pregled
  • Upotrebna dozvola
  • Uknjiženje objekta

  10. Zaključak

  Iako je Pravilnikom o objedinjenoj proceduri podnošenja zahteva za izdavanje građevinske dozvole ceo proces olakšan i ubrzan, preporučili bismo vam da se obratite nekom stručnjaku koji će vam pomoći da se sve završi što brže i bez problema.

  Daibau.rs, pomažemo pri prooceni investicije i izboru izvođača za vaš Dom  Želim ponudu izvođača radova
  Poslednji projekti

  Projekat optičke mreže

  Želim da ozakonim komunikacionu opticku mrezu. Treba mi projekat. 31752 € do 52920 €

  ........

  Građevinska dozvola za objekat sa poslovnim prostorom

  Potrebna mi je gradjevinska dozvola za objekat sa poslovnim prostorom 150-200 kvadrata, sa dva sprata prizemni deo bi bio poslovni prostor, spart za stanovanje. 31752 € do 52920 €

  ........

  Građevinska dozvola za porodičnu kuću

  Potreban projekat i pripremna dokumentacija za gradjevinsku dozvolu. Izvadio sam iz opstine informaciju o lokaciji i uratio sam katastarsko topografski plan. 127008 € do 211680 €

  ........

  Želim ponudu izvođača radova

  Cena, Građevinska dozvola za brvnaru, cca 50m2
  Građevinska dozvola, Divci

  1710 € do 2850 €

  Cena, Dozvola za gradnju bazena, 32 m2
  Građevinska dozvola, Čortanovci

  270 € do 450 €

  Cena, Projekat za građevinsku dozvolu za porodični objekat, 300 m2
  Građevinska dozvola, Kragujevac

  270 € do 450 €

  Cena, Dozvola, projekat, rekonstrukcija, nadzor, cca 250m2
  Građevinska dozvola, Beograd

  1080 € do 1800 €

  Cena, Gradjevinska dozvola, cca 140m2
  Građevinska dozvola, Jagodina

  270 € do 450 €

  Cena, Projektovanje i dozvola za gradnju, kuća: 1 x 9 m
  Građevinska dozvola, Novi Karlovci

  540 € do 900 €

  Cena, Projekat za nadzidavanje spratnosti stana, cca 30m2
  Građevinska dozvola, Beograd

  270 € do 450 €

  Cena, Građevinska dozvola za montažnu kuću, 100m2
  Građevinska dozvola, Smederevo

  270 € do 450 €

  Cena, Gradjevinska dozvola, cca 4 x 60 +200kv
  Građevinska dozvola, Surduk

  1710 € do 2850 €

  Cena, Dokumenta za gradjevinsku dozvolu, cca 60m2
  Građevinska dozvola, Slanci

  270 € do 450 €

  Cena, Građevinska dozvola za potkrovlje, cca 86m2
  Građevinska dozvola, Nova Pazova

  270 € do 450 €

  Cena, Dozvola za gradnju kotlarnice i garaže, Oko 60 m2
  Građevinska dozvola, Kraljevo

  270 € do 450 €

  Cena, Gradjevinska dokumentacija, 120 m2
  Građevinska dozvola, Beograd

  1080 € do 1800 €

  Cena, Pribavljanje upotrebne dozvole, cca 70 m2
  Građevinska dozvola, Prokuplje

  360 € do 600 €

  Cena, Kompletno projektovanje sa svim potrebnim elementima za GDozvolu, cca 700 m2
  Građevinska dozvola, Novi Sad

  1080 € do 1800 €

  Cena, Lokacijski uslovi i ostala dokumenta, do 200m2
  Građevinska dozvola, Malo Crniće

  270 € do 450 €

  Cena, Izmena građ.dozvole (dogradnja) i upotrebna,
  Građevinska dozvola, Sremski Karlovci

  270 € do 450 €

  Cena, Projekat za izgradnju, cca 70m2
  Građevinska dozvola, Beograd

  900 € do 1500 €

  Cena, Tehnička kontrola projekta, građevinska dozvola, cca 213m2
  Građevinska dozvola, Vranić

  540 € do 900 €

  Cena, Građevinska dozvola za ravan krov, cca 13m2
  Građevinska dozvola, Rača Kragujevačka

  270 € do 450 €

  Cena, Izgradnja objekta (montažni ili zidani), cca 80 m2
  Građevinska dozvola, Krčedin

  270 € do 450 €

  Cena, Projekat za građevinsku dozvolu, cca 80m2
  Građevinska dozvola, Mitrovac

  270 € do 450 €

  Cena, Projekat za građevinsku dozvolu, cca 80m2
  Građevinska dozvola, Kragujevac

  270 € do 450 €

  Cena, Građevinska dozvola pančevo, cca 73m2
  Građevinska dozvola, Pančevo

  270 € do 450 €

  Cena, Građevinska dozvola za proširenje sprata, cca 50 m2
  Građevinska dozvola, Loznica

  720 € do 1200 €

  Cena, Gradjevinska dozvola, cca 125m2
  Građevinska dozvola, Beograd

  1080 € do 1800 €

  Cena, Gradjevinska dozvola, pripajanje 35kvm stanu od 68kvm
  Građevinska dozvola, Beograd

  270 € do 450 €

  Cena, Idejni projekat za građevinsku i izvođački projekat, 100 m2
  Građevinska dozvola, Omoljica

  900 € do 1500 €

  Cena, Plan i građevinska dozvola, 120 m2
  Građevinska dozvola, Novi Banovci

  1710 € do 2850 €

  Cena, Projekat za nadogradnju stana, cca 70m2
  Građevinska dozvola, Beograd

  270 € do 450 €

  Cena, Građevinska dozvola za potkrovlje, 200 m2
  Građevinska dozvola, Borča

  1710 € do 2850 €

  Cena, Gradjevinska dozvola, cca 1250m2
  Građevinska dozvola, Aleksandrovac

  1080 € do 1800 €

  Cena, Ideja, projekat do dozvole, cca 80m2
  Građevinska dozvola, Koraćica

  1080 € do 1800 €

  Cena, Dozvola za gradnju porodične kuce, cca 96m2
  Građevinska dozvola, Beograd

  540 € do 900 €

  Cena, Potrebna mi je dokumentacija za promenu fasade na stambenoj zajednici, cca 9000m2
  Građevinska dozvola, Novi Sad

  540 € do 900 €

  Cena, Projekat porodicne kuce, cca 150m2
  Građevinska dozvola, Kruševac

  1080 € do 1800 €  Tražite dobre izvođače radova za područje Građevinska dozvola?
  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Građevinska dozvola cenovnik

  Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

  2317+ Preduzeća za Građevinska dozvola
  Besplatna pretraga
  Bez provizije
  Zatraži ponudu
  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana