Za područje

  Upotrebna dozvola

  Članak je pregledalo čak 2343+ korisnika
  Izgradnja porodičnog doma na osnovu projekata i planova, odnosno, dobijene građevinske dozvole, ne znači i kraj vrlo važnog procesa legalizacije. Da bi vaša kuća bila zaista vaša, nakon završetka izgradnje mora proći tehnički pregled te dobiti upotrebnu dozvolu. Tek kao takva postaje sigurna i bezbedna za život i samo vaša, u zakonskom smislu, budući da njome možete raspolagati kao svojim legalnim vlasništvom.
  Stručni članak 2343
  upotrebna dozvola
  Imamo čak 2309 izvođača radova za područje Legalizacija objekata:

  1. Da li je upotrebna dozvola obavezna?

  Upotrebna dozvola jeste obavezna koliko i građevinska, i bez nje ne možete legalno živeti niti koristiti svoju kuću, a sa druge strane ne možete je ni uknjižiti, pa legalno raspolagati njome u smislu imovinsko-pravnih odnosa. 

  Upotrebna dozvola je zvanični dokument, odnosno pisani dokaz da je neki objekt izgrađen i opremljen tačno prema uslovima datim građevinskom dozvolom i shodno svim tehničkim propisima i standardima za datu vrstu gradnje. 

  2. Ko izdaje upotrebnu dozvolu?

  Za ovu vrstu rešenja nadležni su lokalni Sekretarijati za urbanizam i građevinske poslove u svakoj opštini. Po izdavanju, upotrebna dozvola se dostavlja investitoru i nadležnoj građevinskoj komisiji, odnosno, inspektoru. U slučaju potrebe, žalbu valja podneti istom organu u roku od 8 radnih dana, od dana prijema.

  3. Uslovi za dobijanje upotrebne dozvole

  Kada se završi izgradnja, na red dolazi tehnički pregled kojim se utvrđuje da li su svi radovi izvedeni saglasno opisu datom u građevinskom projektu i dozvoli, da li su upotrebljeni navedeni materijali, uređaji, postrojenja i oprema i da li su ugrađeni, postavljeni ili priključeni shodno traženim parametrima. U ovu kontrolu uključene su i provere gabarita i funkcija svih vrsta infrastrukture kao i komunalnih priključaka. Zbog toga u elemente tehničkog pregleda ulaze odobrenja Elektrodistribucije, protivpožarne komisije i eventualno, Voda Srbije. Naposletku, tu su i dati urbanistički uslovi.

  U slučaju da neki od zahteva nisu ispoštovani, tehnička komisija će zahtevati izmene ili dopune ili tražiti promenu građevinske dozvole što znači da će ceo proces morati da se ponovi, počevši od projektovanja. Isto važi i za objekt za koji se utvrdi da nije po zakonu u bilo kom smislu, da nema izjave o završetku temelja i celog objekta u konstruktivnom smislu ili valjanog bilo kog dela dokumentacije.

  4. Koji su dokumenti neophodni za upotrebnu dozvolu?

  Imajte na umu da je izdavanje upotrebne dozvole propisano Pravilnikom o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata („Sl. glasnik RS", br. 27/2015, 29/2016 i 78/2019), ali se i Tehnički pregled objekta, faze ili dela objekta koji predstavlja tehničko-tehnološku celinu i može se kao takav samostalno koristiti, postrojenja, uređaja i opreme koji pripadaju tom objektu ili su u njega ugrađeni, kao i izvedenih građevinskih radova, vrši prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14 i 145/14), ako za određene vrste objekata nisu doneti posebni propisi o tehničkom pregledu.

  Preciznije govoreći, prema Članu 158. i Stavu 3. ZPI, tražena dokumenta su:

  A: Planska i projektna dokumenta:

  • Geodetski elaborat izrađenog objekta po izdatoj građevinskoj dozvoli
  • Geodetski elaborat podzemnih instalacija 
  • Izdata i važeća građevinska dozvola ili rešenje o odobrenju za izgradnju, uz prijavu radova 
  • Odštampan projekt (Idejni projekt ili projekt za građevinsku dozvolu ili projekt za izvođenje, zavisno od vrste i tipa objekta, a u skladu sa zakonom), koji su overili odgovorni izvođač radova i nadzorni organ
  • Potvrda o završetku temelja
  • Potvrda o završetku objekta u konstruktivnom smislu
  • Otvorena i overena knjiga inspekcije 
  • Popunjen i overen građevinski dnevnik u skladu sa propisima.

  B: Ugovori i rešenja za prijem temelja i objekta su:

  • Ugovor o gradnji
  • Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji (investitora i projektanta ili drugih inženjera)
  • Rešenje o imenovanju nadzornog organa
  • Ugovori i zapisnici za bezbednost i zdravlje na radu.

  C: Dodatna dokumentacija, po potrebi:

  • Atesti materijala upotrebljenih za izgradnju 
  • Zapisnik o izvedenom objektu i radovima za potrebe izdavanja upotrebne dozvole
  • Overene izjave investitora, odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
  • Rešenje o kućnom broju 
  • Fotografije izvedenog objekta 
  • Energetski pasoš koji je izradilo odgovorno lice s odgovarajućom licencom 
  • Plaćene sve državne takse.

  Upotrebna dozvola

  5. Proces izdavanja upotrebne dozvole

  Prema Zakonu, nadležni organ je obavezan da po službenoj dužnosti u roku od 5 radnih dana nakon pravosnažnosti izdate upotrebne dozvole dostavi dozvolu Katastru zajedno s elaboratom geodetskih radova za izvedeni objekt ili posebne delove objekta, kao i elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije. Na osnovu tako kompletirane dokumentacije Katastar u roku od 30 dana vrši uknjižbu. 

  6. Da li je upotrebna dozvola potrebna za uknjižbu stana?

  Ovakva dozvola se izdaje za ceo objekt ili deo objekta koji je tehničko-tehnološka celina i može se samostalno koristiti. Upotrebna dozvola je preduslov za uknjižbu celog objekta, pa tako i stana kao njegovog funkcionalnog dela. Ako su kuća, zgrada ili stan neuknjiženi, vrlo su slabi izgledi za odobrenje bilo kakve bankarske pozajmice po tom osnovu.

  7. Šta ako objekt nema upotrebnu dozvolu?

  Što se Zakona tiče, ako bilo koji objekt nema upotrebnu dozvolu to znači da nema ni građevinsku, pa se samim tim smatra nelegalnim. Takvim objektom se ne može raspolagati niti trgovati u bilo kom smislu.

  8. Da li se objekt sme koristiti bez upotrebne dozvole?

  Prema Zakonu, ako u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva za izdavanje upotrebne dozvole - uz koji su priloženi svi traženi dokumenti, a kojima je utvrđeno da je objekt spreman za korišćenje - nadležni organ ne izda upotrebnu dozvolu, niti rešenjem odbije njeno izdavanje, ovakav objekt se sme koristiti.

  9. Upotrebna dozvola - cena

  Upotrebna dozvola* Iznosi
  Republička administrativna taksa oko 15 EUR
  Taksa organa gradske uprave oko 10 EUR
  Usluge geometra oko 150 EUR
  Uknjižba objekta oko 200 EUR
  Eventualni dodatni troškovi oko 150 EUR

  *Napomena: Imajte u vidu da iznosi mogu varirati u zavisnosti od cenovnika lokalnih organa samouprave i ponuđača usluga. Samo je Republička administrativna taksa fiksni iznos.

  Ukoliko vam zatreba pomoć oko upotrebne dozvole, na našem sajtu ćete naći još saveta vezanih za ovu temu, ali i stručnjake s kojima sarađujemo i koji će na vaš upit uzvratiti odgovarajućom ponudom.
  Informacije o cenama možete pogledati u našem kalkulatoru.

  Stručni članak 2343
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Tražite dobre izvođače radova za područje Legalizacija objekata?

  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Imamo čak 2309 izvođača radova za područje Legalizacija objekata:

  Besplatna pretraga
  Tražimo lokalno
  Bez provizije
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana