Za područje

  Varenje aluminijuma (WIG, MIG, MAG i TIG)

  Članak je pregledalo čak 19635+ korisnika
  Zavarivanje je postupak spajanja dva ili više komada metala, istog ili relativno sličnog hemijskog sastava. Na taj se način dobija nerazdvojiva veza između dva dela. Elektrolučno ručno zavarivanje je najčešći i najjednostavniji postupak koji se koristi za zavarivanje gvožđa, čelika, aluminijuma i prohroma. Postoje zavarivanje pritiskom ili topljenjem. Najčešći načini su WIG, MAG, MIG i TIG zavarivanje.
  Stručni članak 19635
  omiljen
  varenje aluminijuma
  Imamo čak 2803 izvođača radova za područje Bravarija, bravarske usluge:

  1. Zavarivanje aluminijuma

  1.1. Detaljnije o zavarivanju aluminijuma

  Zavarivanje aluminijuma je zahtevan postupak koji iziskuje puno znanja i iskustva te kvalitetnu opremu za rad. Aluminijum ili njegove legure se spajaju WIG i TIG metodama (argonsko varenje elektrodama koje su napravljene od volframa ili tungstena; IG je skraćenica za inertne gasove) čiji je cilj da se dobije što čvršći i lepši spoj, odnosno, šav ili var. Svaki postupak zavarivanja ima, kao i u svim drugim poslovima, svoje prednosti i slabosti. Elektrolučno zavarivanje volframovom elektrodom je ručni način rada i, verovatno, najpoznatiji. Zavarivanje može da se odvija na dva načina - dodavanjem trećeg materijala u spoj ili topljenjem ivica dva dela na određenoj temperaturi, tako da omekšaju i spoje se te postanu jedno kada se ohlade. U oba procesa se može primenjivati određen pritisak na var, ali i ne mora. Sve zavisi od toga šta se radi i kakvi su rezultati potrebni.

  Najvažnije je to da se svi parametri varenja mogu precizno odrediti i kontrolisati. Za zavarivanje se koriste različiti izvori energije prema kojima se razlikuju i metode rada: vrući gasovi, električni luk, tok naelektrisanih čestica, tokovi zračenja (laser), struja i tako dalje.

  Svaka vrsta posla zahteva adekvatnu zaštitnu opremu za varioca koliko i uređaje. Pogodna oprema za zavarivanje je zaštitna maska sa tamnim staklom, zaštitne rukavice, negoriva odeća i obuća, visokofrekventni generator, gorionik, aparat za zavarivanje i cilindar sa gasom. Zavarivanje se vrši samo u dobro provetrenom prostoru, jer se tokom zavarivanja ispuštaju opasni gasovi.

  1.2. Izgled zavarenog dela (var, spoj ili šav)

  Izgled zavarenog spoja zavisi od tehnike zavarivanja. Poznate su WIG, TIG, MIG i MIG MAG tehnike zavarivanja. Budući da izgled spoja ili vara, umnogome utiče na izgled celog proizvoda, nije nevažno kako će izgledati, zapravo, kojom tehnikom će biti urađen. U struci je uvreženo da najbolje deluje TIG var, premda se slično može postići i MIG tehnikom, oscilacijom gorionika, što je poprilično zahtevna metoda, ako je željeni rezultat ravnomeran i potpuno ujednačen spoj. Mnogo je jednostavnije, za lep var na aluminijumu, upotrebiti dvostruki impuls MIG MAG zavarivanja. TIG zavarivanje je osetljivije na nečistoće od MIG zavarivanja (i MIG MAG zavarivanja), ali je i u jednom i u drugom slučaju, preporučljivo da se ivice pre samog varenja dobro očiste.

  Zavarivanje aluminijuma uz dodavanje topive žice
  Zavarivanje aluminijuma uz dodavanje topive žice

  2. TIG varenje

  Prilikom varenja aluminijuma TIG metodom, za zaštitu zavarenog spoja koristi se gas argon ili netopiva volframova elektroda prečnika 0,5 do 6,4 mm za uspostavljanje električnog luka. Električni luk se uspostavlja kratkim kontaktom elektrode i osnovnog materijala; tako protok izuzetno guste struje kroz malu kontaktnu površinu gotovo trenutno dovodi do topljenja oba materijala tokom TIG zavarivanja aluminijuma. Viši kvalitet spoja se dobija ako je sve očišćeno i ako je količina toplote odgovarajuća. U slučaju da aparat za zavarivanje ne proizvodi dovoljno toplote, bira se druga vrsta elektrode ili elektroda većeg prečnika. TIG zavarivanje aluminijuma može se vršiti ručno, poluautomatski ili automatski, pri čemu se ručno vare samo mali komadi nepravilnih oblika ili teško dostupna mesta. Poluautomatsko TIG zavarivanje aluminijuma radi se pomoću topive žice za varenje koja je na vođici žice (tzv. dodavač žice). Međutim, automatsko zavarivanje ograničeno je samo na horizontalne spojeve.

  Savet stručnjaka iz firme IWB DOO

  1. Koji postupci zavarivanja postoje?

  Zavarivanje je spajanje materijala gde se materijali koje želimo spojiti na spojnom mestu omekšavaju. Na tom mestu se spajaju uz dodavanje ili bez dodavanja materijala. Takav spoj nazivamo "zavareni spoj", a on se sastoji od "zavara" i susednog materijala koji je strukturno promenjen usled zavarivanja. Zavarivanje je od izuzetne važnosti u industrijskoj izgradnji čeličnih konstrukcija na primer: brodogradnja, gradnja mostova, automobilska industrija, naftna i energetska industrija.

  MIG/MAG postupak zavarivanja

  Naziv MIG/MAG dolazi od engleskih izraza Metal Inert Gas (Metal-Inertan gas), odnosno Metal Active Gas (Metal - aktivni gas). Ovi izrazi u sebi sadrže i opis postupka, dok se kod MIG postupka zavarivanje ostvaruje pod zaštitom inertnog gasa, kod MAG postupka aktivni gas učestvuje u zavarivanju.

  U inostranstvu se može naići i na izraz GMAW, odnosno Gas Metal Arc Welding reč je o izrazu koji obuhvata MIG I MAG, odnosno zavarivanje sa topivom elektrodom u zaštitnoj gasnoj atmosferi.

  Kod MIG/MAG zavarivanja metalna elektroda namotana na kotur se potiskuje kroz vodilicu u pištolju za zavarivanje gde se topi u električnom luku uz zaštitu gasa i prenosi u rastopljeni metal koji se zavaruje. Kod MIG zavarivanja se koriste neutralni, odnosno inertni gasovi poput argona, helijuma i njihovih mešavina. Kod MAG zavarivanja koriste se aktivni gasovi najčešće CO2 i njegove mešavine sa drugim gasovima zbog ove činjenice ovaj tip zavarivanja se ponekad naziva i CO2 zavarivanje.

  Najčešće primene MIG/MAG zavarivanja su kod zavarivanja obojenih metala, zavarivanja tankih limova, viskokolegiranih čelika i drugih metala koji se vežu sa kiseonikom. Reč je o izuzetno brzoj metodi zavarivanja koja se može primeniti na sve vrste materijala, u svim položajima i moguće ju je automatizovati, odnosno robotizovati. Zbog svih tih pogodnosti MIG/MAG aparati za varenje kao i prateća oprema su relativno skupi.

  TIG postupak zavarivanja

  Ime ovog postupka zavarivanja dolazi od engleskog izraza Tungsten Inert Gas, ali se ponekad može naići na izraz WIG zavarivanje od nemačkog izraza Wolfram Inert Gas. Tungsten, odnosno Wolfram su nazivi za metal volfram.

  U TIG postupku elektroda od volframa u neutralnom odnosno inertnom zaštitnom gasu se ne topi već usmeruje intezivan električni luk na metal koji želimo zavariti.

  TIG postupak zavarivanja je veoma precizan i visoko kvalitetan postupak. Iako je razvijen za potrebe zavarivanja magnezijuma i legura magnezijuma, danas se koristi za širok raspon metala. TIG zavarivanje koristi naizmeničnu struju za zavarivanje aluminijuma, magnezijuma i njegovih legura. Za zavarivanje nerdjajućih čelika, titanijuma, bakra, čeličnih limova i ostalih materijala koristi se jednosmerna struja sa minus polom na elektrodi.

  Zaštitni gasovi koji se najčešće koriste za TIG zavarivanje su argon I helijum. Zbog toga se ova metoda često naziva "argonskim zavarivanjem". Ovaj način zavarivanja je relativno spor, ograničen na tanke materijale I skup (zbog opreme, zaštitnog gasa I volframa).

  REL – postupak zavarivanja

  Kod REL metode zavarivanja skraćenica označava izraz ručno elektrolučno zavarivanje. U inostranstvu se koriste i izrazi MMA (Manual Metal Arc Welding) i SMAW (Shielded Metal Arc Welding). Pun naziv postupka je ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom.

  U REL postupku zavarivač ručno uspostavlja električni luk između elektrode i radnog komada. Primjenjiv je na sve vrste metala uz jednosmernu ili naizmeničnu struju. REL je vrlo raširen postupak i jednostavan za rukovanje.

  Reč je o pristupačnom postupku zavarivanja sa jeftinom opremom, sa širokim izborom elektroda za različite namene. Postupak se može primeniti na sve konstrukcijske čelike, svih debljina. Zavarivanje je izvodljivo i u više slojeva. Nedostaci ovog postupka su manji kvalitet zavara zbog ručnog izvodjenja postupka i mogućih potencijalnih grešaka kod prekida i uspostavljanja električnog luka.

  Autogeno zavarivanje

  Autogeno zavarivanje, odnosno gasno zavarivanje, naziv je za postupak zavarivanja gde se toplotna energija za zavarivanje dobija sagorevanjem gasova. Visoka temperatura koja se postiže sagorevanjem gasova zagreva rubove metala koji želimo zavariti.

  Gasovi koji se koriste kod autogenog zavarivanja su: acetilen, vodonik, propan, butan, metan i sl. Kiseonik i gas se mešaju u jednakoj proporciji gde se razvija veoma visoka temperatura na primer kod acetilena i kiseonika oko 3100 °C.

  Zavarivanje gasnim plamenom koristi se za zavarivanje čelika, sivog livenog gvoždja, bakra, aluminijuma i njihovih legura, naročito pri reparaturnim radovima. Reč je o jednostavnom procesu zavarivanja uz male troškove ali uz sporu brzinu rada i potencijalnu opasnost rada sa gasovima.

  2. Da li postoje materijali koji su lakši/teži za obradu?

  - Nelegirani konstrukcijski čelici

  U nelegirane konstrukcijske čelike spada čelik sa udelom ugljenika manjim od 2%. Ako je udeo ugljenika viši od 0,25% čelik je potrebno pregrevati kako bi se izbeglo otvrdnjavanje prelazne zone zavara. Koriste se bazične elektrode.

  -Niskolegirani konstukcijski čelici

  Vrlo pogodni za zavarivanje su niskolegirani ugljenično-manganski konstrukcijski čelici gde udeo ugljenika ne prelazi 0,22% i udeo mangana 1,6%. Kod većih debljina materijala potrebno je pregrevanje uz bazične elektrode.

  -Niskolegirani čelici povišene čvrstoće

  Dobro su zavarivi uz pregrevanje, odgovarajuće elektrode i posebnu tehniku zavarivanja gde se čuva struktura ovakvih materijala.

  -Visokolegirani nerdjajući konstukcijski čelici

  Reč je o legurama čelika sa hromom, gde je ukupni udeo hroma od 12% do 36%. Dodatni sastojci legure mogu biti nikl I molibden.

  Hrom pri zavarivanju reaguje sa kiseonikom i ugljenikom tako da je pri zavarivanju bitno zaštiti zavar od kiseonika, a udeo ugljenika u materijalu bi trebao biti ispod 0,06%.

  -Zavarivanje aluminijuma

  Aluminijum i legure aluminijuma se mogu zavarivati svim postupcima zavarivanja, ali posebno delotvorno TIG I MIG postupcima, zbog zaštitinih gasova uključenih u zavarivanje.

  3. Kako se kreću cene zavarivanja?

  Cena zavarivanja zavisi od tipa konstukcije ili proizvoda koji je potrebno napraviti, reparirati itd.

  Cena može biti po kilogramu, dužnom metru, radnom satu…

  Najčešće se klijentima nudi cena po kg koja varira od 0,8 eur/kg do 2,5 eur/kg u zavisnosti od tipa posla koji se obavlja.

  U samu cenu je uljučeno mnogo faktora: količina materijala, udaljenost, bezbednost pri radu itd.

  4. Za koje još usluge naši čitaoci mogu da kontaktiraju firmu IWB DOO?

  Pored usluge zavarivanja naša firma može ponuditi usluge montaže čeličnih konstukcija, prodaje i usluge montaže svih tipova industrijske, bravarske i mobilne ograde, kao i pešačke i klizne kapije. U svom asortimanu takodje možemo ponuditi gabionske koševe, reno madrace, jarbole, uslužno savijanje profila, plastifikaciju čeličnih elementa i još mnogo toga.

  G-din Milan Obućina, IWB DOO

  3. MIG varenje (kratkokontaktno varenje)

  Dosta faktora utiče na to koliko će uspešno biti zavarivanje aluminijuma MIG metodom. Za MIG zavarivanje aluminijuma najčešće se koristi zaštitni gas argon, ali se takođe mogu koristiti smeše sa helijumom. MIG zavarivanje aluminijuma kratkokontaktnim postupkom moguće je bilo kojim MIG/MAG aparatom za zavarivanje, uz mogućnost podešavanja napona električnog luka i podešavanja brzine žice. Prednost kratkokontaktnog MIG zavarivanja aluminijuma je to što se pri jačoj struji kapljice žice bolje rasprskavaju, obezbeđujući kvalitetne horizontalne varove, premda je to rasprskavanje za vertikalne spojeve ili zavarivanje iznad visine glave, loše. Nedostatak kratkokontaktnog MIG zavarivanja aluminijuma je taj što zahteva više rasprskavanja pri nižim strujama.

  Var, šav ili spoj na aluminijumu
  Var, šav ili spoj na aluminijumu

  4. MIG MAG varenje (pulsni postupak)

  Pri MIG MAG zavarivanju aluminijuma nakon dvostrukog impulsnog postupka nema ubrizgavanja, već je neophodna precizna regulacija dužine električnog luka tamo gde se kapljice tope sa žice. Za bolju zaštitu električnog luka, preporučuje se MIG MAG zavarivanje aluminijuma s desna na levo, da bi se otopina potiskivala. Pri tom je mehanizam dodavanja žice veoma važan. Danas gotovo svi imaju pogon na sva četiri točka, pri čemu je oblik žlebova na točkovima, takođe, vrlo bitan. Najbolji oblik žlebova za MIG MAG zavarivanje aluminijuma je polukružan, na sva 4 točka.

  Iako zvuči komplikovano, MIG MAG zavarivanje aluminijuma danas je mnogo lakše, jer moderni uređaji za zavarivanje se lako prebacuju između impulsnog ili kratkokontaktnog zavarivanja.

  5. Zavarivanje aluminijuma – opšte napomene

  Kad god je to moguće, preporučujemo upotrebu tehnike za potiskivanje otopine. Time se najbolje osigurava zavarivanje aluminijuma s desna na levo, jer pruža bolju zaštitu električnog luka, čišćenje otopine ​​i posledično, smanjuje količinu štetnih čestica. Savremeni izvori za zavarivanje aluminijuma imaju automatske karakteristike, bez obzira da li je u pitanju impulsno ili kratkokontaktno varenje. To umnogome olakšava variocu postavljanje optimalnih parametara zavarivanja.

  Stručni članak 19635
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Tražite dobre izvođače radova za područje Bravarija, bravarske usluge?

  Imamo čak 2803 izvođača radova za područje Bravarija, bravarske usluge:

  Besplatna pretraga
  Tražimo lokalno
  Bez provizije
  Imamo čak 2803 izvođača radova za područje Bravarija, bravarske usluge
  8.8
  0

  AtestMont Novi Sad


  9.2
  0

  CONOSTROJ


  9.9
  0

  BB-INOX


  9.1
  0

  PR BRAVARSKA RADIONICA MR-ĐAKOVIĆ


  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana