x

  Novogradnja cena

  Koliko košta novogradnja? Izgradnja nove kuće je veliki poduhvat, ali možete ponešto uštedeti na samom početku. Fasaderski radovi su skupi te je najbolje kada je oblik kuće sasvim jednostavan i sveden. Unutrašnja garaža je, recimo, vrlo skupo i nepraktično rešenje, pa predlažemo da se radije odlučite za nastrešnicu. Ako se opredelite i za običan krov ili jednostavne detalje biće jeftinije od kitnjastih elemenata i zahtevnih gipsarskih radova. Uštedećete poprilično i ako rešite da kuća ima modernu, otvorenu osnovu. To će, istovremeno, značiti i manje unutrašnjih vrata i pregradnih zidova, manje elektro i vodovodnih instalacija. Više manjih kupatila je skuplje rešenje od jednog velikog s odvojenim toaletom. Ovakve stvari najviše utiču na cenu kuće i kada sve to definišete, usredsredite se na izbor materijala i izvođače radova. Računa se da je realna cena izgradnje kuće između 700 i 1.100 EUR/m2. Posebno vodite računa o instalacijama jer one iznose 23-27% ukupne vrednosti gradnje. Troškovi izgradnje umeju dosta da variraju, zato pratite kretanja cena, dobro proveravajte izvođače radova i nikako ne prihvatajte najjeftinije ponude. Da biste dobili tačnu cenu pošaljite upit našim najiskusnijim ponuđačima novogradnje, a oni će uzvratiti mogućim ponudama. Pripremili smo i brojne savete o novogradnji kuća. Srećna gradnja!

  CENA GRADNJE KUĆE


  Gradnja kuće do treće građevinske faze. Cena za iskop, temelje, zidarske i betonske radove i postavljanje krovišta sa crepom i završecima.

  12750 RSD/m2

  VEOMA NISKA CENA
  RSD/m2

  SREDNJA CENA
  210000 RSD/m2

  NAJVIŠA CENA
  ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
  Novogradnja cena

  DRUGE CENE ZA NOVOGRADNJA

  vaša količina

  jedinica

  okvirna cena

  vaša cena

  POŠALJI POTRAŽNJU >
  ZAJEDNO:

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?  Novogradnja – sve što treba da znate

  1. Šta sve treba da znate pre nego se latite gradnje?

  Odlučili ste za gradnju kuće. Imate plac, sredili ste i ostalo, pa čak i znate kako biste želeli da vaš dom izgleda. I, šta sad? Prvi sledeći korak je da potražite arhitektu koji će sve vaše ideje preneti na papir i sakupiti sve neophodne informacije o uslovima i mogućnostima gradnje – geodetski elaborat, recimo, bez kog planiranje ne može ni da počne. U geodetskom elaboratu se moraju naći mora da se nađu tačni podaci o postojećem stanju – postoje li na placu objekti i kakvi, kakva je konfiguracija terena i zemljišta kao i sva eventualno postojeća podzemna i nadzemna infrastruktura (voda, struja, kanalizacija i slično). Ukratko rečeno, to je prvi korak celog procesa izgradnje projektovanja koji je podeljen na tri dela: projektni zadatak, idejni projekt i glavni projekt.

  gradnja-hise.jpg
  Imate plac i znate kako biste želeli da vaš dom izgleda. I, šta sad?

   

  1.1. Projektni zadatak

  Ovo je, zapravo stručni opis vaših želja i podaci o realnom stanju na terenu. Projektni zadatak sadrži mnogobrojne i neophodne zadatke za dalju izradu dokumentacije, a koji se dele u četiri grupe: opšti podaci, podaci o gradilištu, podaci o građevini i podaci o instalacijama i opremi.

  1.2. Idejni projekt kuće

  Na osnovu onoga što biste želeli, geodetskog elaborata te nekolicine ostalih dokumenata, ovlašćeni arhitekta može se latiti idejnog projekta kuće i njene pozicije na placu. Idejni se projekat sastoji od osnova, preseka, opisa, proračuna, predračuna i raznih drugih detalja. Ako, kao investitor, želite da vidite kako bi naposletku u realnim uslovima izgledalo ono što ste zamislili, arhitekta može da napravi trodimenzionalni model vaše kuće. Ovlašćeni projektant će se postarati za to da kuća bude u skladu sa važećim propisima, a da to i dalje bude ono što ste hteli. Kada se idejni projekt završi, prelazi se na lokacijske uslove. Lokacijski uslovi su uputstva i propisi koji se moraju poštovati pri gradnji prilaznog puta i njegovom povezivanju sa javnim kao i one koji se odnose na komunalne priključke i vodove i tako dalje. Sve ove dozvole, rešenja i saglasnosti izdaju nadležni organi uprave i samouprave zaduženi za zaštitu infrastrukture, prirodne i kulturne baštine. Ako oni nemaju nikakvih zamerki, daće pozitivno mišljenje i izdati odgovarajuća dokumenta.

  1.3. Glavni projekt

  Arhitekta na osnovu prihvaćenog idejnog projekta ide korak dalje – radi dokumentaciju za izgradnju, odnosno, glavni projekt. On je konačno rešenje funkcionalnosti, detaljno određenje konstrukcije i izgleda objekta te tačna proračunska i predračunska vrednost. Tu su tehnološki i građevinski kao i ostali projekti instalacija i opreme u domaćinstvu. Nadalje tu su neizbežno i potvrde o svim plaćenim taksama, sva dokumenta o gradnji i saglasnosti koje ste dobili te potvrda vlasništva. Po novom Zakonu o izgradnji iz 2018. cela procedura izdavanja građevinske dozvole ne sme da traje više od 28 dana. Ako ne bude bilo nikakvih primedbi i vraćanja projekta na doradu, građevinska dozvola će postati punovažna.

  1.4. Izvođački projekt

  Izvođački projekt ili projekt za izvođenje (PZI), arhitekta obično radi dok se čeka građevinska dozvola. Njega čine arhitektonski projekt i statički proračuni, projekti elektro i mašinskih instalacija. Svaki od ovih projekata radi neko od ovlašćenih stručnjaka iz odgovarajuće branše i svako od njih je odgovoran za svoj rad. Ovi projekti sadrže i popise radova a oni se dalje šalju izvođačima radova kada se traže ponude. Uz sve nabrojane tu su i obimom manji, ali ne manje važni proračuni – građevinska fizika, zvučna zaštita i protivpožarna bezbednost.

  2.  Izbor izvođača radova

  2.1. Popis radova (predmer)

  Pre izbora izvođača radova i početka gradnje, potrebno je sastaviti detaljan popis radova tzv. Predmer te potrebnih vrsta i količina materijala. Arhitekta-projektant sastavlja ovaj predmer kao deo izvođačkog projekta ili može da ga sastavi neki drugi građevinski stručnjak. Vrlo je važno da je popis radova što detaljniji i što tačniji jer će samim tim i pregled troškova biti tačniji. Na osnovu predmera će vam i izvođači radova slati svoje ponude.

  2.2. Prikupljanje ponuda izvođača radova i konačan izbor

  Naručilac često organizaciju projekta izgradnje, uključujući tu i izbor izvođača i građevinski nadzor, prepušta projektnom birou. To naročitito važi za kupovinu i izgradnju montažne kuće po sistemu „ključ u ruke“, gde ponuđač može voditi ceo proces od pregleda parcele do finalizacije. Međutim, ako nameravate da lično odaberete jednog, glavnog izvođača ili više pojedinačnih, vrlo je važno da to radite sistematski i, po mogućstvu, u saradnji s nezavisnim građevinskim stručnjakom ili sa nadzornikom koga ste izabrali na osnovu referenci. U praksi se često ispostavi da je greška ako investitor sam pronađe izvođače pojedinih faza radova i sam koordinira njihov rad. Na taj se način radovi često odlažu, mnogo je komplikacija, odstupanja od prvobitnih cena, kašnjenja su učestalija, a izgradnja može ispasti prilično skupa. U tom pogledu, izbor glavnog izvođača koji ima sopstvene podizvođače, pokazao se kao bolje rešenje. Na taj način odgovornost za koordinisani rad, poštovanje rasporeda i troškova, prebacuje se na glavnog izvođača, a investitor rešava sve moguće probleme na osnovu jedinstvenog ugovora. Ipak, pre svega je vrlo važno proveriti sve reference prilikom odlučivanja o izvođaču radova, kao i o projektantu i nadzoru; dobra iskustva prijatelja i poznanika su takođe dobrodošla.   

  2.3. Građevinski nadzor

  Nadzornik radova, koji se u praksi skraćeno naziva Nadzor, može zapravobiti jedna ili više osoba, stručnjaka jednakih kvalifikacija projektantu i izvođaču građevinskih radova. Projektant objekta može biti i nadzor, ali samo ako nije izvođač radova. Ako ima potrebne kvalifikacije i sam investitor može biti nadzornik gradnje. Ipak, izvođač radova ne može biti istovremeno i nadzor. Nadzornikova odgovornost je pre svega u tome da izgradnja bude u skladu sa građevinskom dozvolom, a s druge strane da se radi kvalitetno i prema propisima i specifikacijama određenim za svaku pojedinačnu vrstu materijala i elemenata, instalacija i opreme. On je taj koji od izvođača radova traži ateste i dokaze o izvršenim merenjima i proverama. Nadzor se stara i o poštovanju rokova i građevinskom dnevniku u koji mora da se upiše svaka promena i dopuna. On je taj koji traži saglasnosti projektanta i naručioca. Može se reći da je u praksi, samo prisustvo nadzora jednom sedmično na gradilištu dovoljno, ali i neophodno u vreme kada se montiraju ili izlivaju elementi konstrukcije ili drugi noseći materijali. Nadzornik sve beleži u građevinski dnevnik, a kada se sve završi, potpisima izvođača se overava pouzdanost upotrebe objekta. Nadzornika investitor može i da ovlasti da odobrava promene obima radova ili cena.  

  2.4. Građevinski ugovor

  Kada su u pitanju manje transakcije može biti dovoljna pisana potvrda ponude klijenta (s upisom na predračunu), dok je kod većih preporučljivo ili skoro obavezno da se sklopi ugovor o gradnji. Sastavni deo ugovora moraju biti, pored podataka naručioca i izvođača radova kao i njihovih zastupnika, podaci o objektu, detalji finansijskog dogovora i ugovorenih količina materijala (na osnovu predračuna), načini obračunavanja i plaćanja, rokovi te garancije.

  3. Različite vrste novogradnje

  3.1. Prema načinu gradnje

  Prema načinu gradnje možete birati između klasične i montažne. Kod nas još uvek preovlađuje klasičan – pomoću cigle (opeke), maltera i betonskih elemenata. Kuća napravljena od cigala (opeka) nekako se povezuje sa stabilnošću i sigurnošću dok se u montažne kuće još nema dovoljno poverenja. U južnoj Evropi klasična gradnja kuća je najzastupljenija zbog izloženosti Suncu, odnosno, energije koja danju greje zidove, a noću zrači; tako se unutrašnji prostor noću zagreva, a danju ne pregreva. U hladnijim delovima Evrope češća je gradnja od drveta pošto je izolacija takvih kuća bolja i toplota dobijena pećima, radijatorima i drugim grejnim telima se duže zadržava. U skandinavskim zemljama klasična gradnja je prava retkost jer je cigleni zid vrlo slab izolator, dok povezana drvena konstrukcija odlično podnosi jake i hladne vetrove, opterećenje snegom kao i potrese koje izazivaju snežne lavine. Na područjima gde je nosivost zemljišta manja, drvo je idealan građevinski materijal.

  3.1.1. Zidana kuća

  Klasičnom gradnjom se naziva gradnja od cigala (opeka), maltera i betonskih elemenata. Odvija se po fazama, počevši od temelja pa prema krovu. Ovo je i „mokra gradnja“ jer se vezivni materijali (malteri) mešaju vodom koja kasnije treba da ispari, odnosno, da se izgrađeni delovi osuše pre nastavka radova. Pozitivna karakteristika ovakvog rada je da može da se prekida i nastavlja. To zapravo znači, da možete zidati kuću postepeno, prema svojim finansijskim mogućnostima i vremenu. Pri ovakvom zidanju, radove možete obavljati sami ili uz pomoć porodice i prijatelja, a čime se znatno smanjuju i troškovi gradnje.

  3.1.2. Montažna kuća

  Pravljenje montažne kuće je, u stvari, sastavljanje fabrički napravljenih elemenata, skolopova i delova koje stručnjaci za montažnu gradnju mogu potpuno montirati. Osim temeljne ploče koja mora biti uređena na klasičan način i na licu mesta, svi ostali delovi kuće se rade na principu suve montaže. Toga radi, montažna gradnja je jeftinija, a svakako i brža. Za razliku od klasične, montažna gradnja može da se završi za jedno leto čak i pri lošijim vremenskim uslovima jer se većina radova završava u proizvodnoj hali. Dobra karakteristika je i to što imate uvid u proizvodni proces pošto se svi elementi prave po detaljnim nacrtima i planovima, a samim tim je i sastavljanje preciznije i kvalitetnije. Sama montaža na lokaciji protiče brzo te ni konstrukcija objekta nije dugo izložena uticaju vremenskih prilika. Montažna kuća može da se izgradi u roku od 2 do 6 mesci u zavisnosti od zahtevnosti, veličine i vrste gradnje.

  3.2.  Prema materijalu

  3.2.1. Gradnja armiranim betonom

  Beton spada u prirodne građevinske materijale a uz to je čvrst, trajan, otporan na vlagu i ne gori. Beton je mešavina agregata, vode, kamena i cementa. Budući da nije dobar izolator i nije paronepropusan, u gradnji se uglavnom koristi za međuspratne ploče, noseće zidove i stubove u podrumskim prostorima. Za gradnju podruma i konstrukcijskih elemenata najbolji su betonski blokovi dok se od fasadne opeke (cigle) prave ograde te kosnici (uporni i potporni zidovi). Ukopani se podrumi (zbog većeg pritiska tla) najviše rade od šupljih betonskih blokova koji se pune malterom i ojačavaju armaturom.

  3.2.2. Gradnja opekom (ciglom)

  Klasična opeka se, takođe, ubraja u prirodne, ekološki prihvatljive građevinske materijale jer su od gline, potpuno obnovljive sirovne, kojoj je pri tom i cena vrlo povoljna. Stara se opeka može očistiti i upotrebiti, recimo, za popločavanje, ozidavanje kamina ili kao dekorativna obloga zidova. Za gradnju kuće najčešće se koriste opekarski (cigleni) blokovi koji se vezuju klasičnim ili izolacionim malterima. Brušeni blokovi se postavljaju na podlogu s lepkom. Odlična paropropusnost opeke omogućava prirodnu regulaciju vlage, a samim tim, čini prostorije prijatnijim za boravak. Opeka leti štiti prostor od pregrevanja, a zimi zadržava toplotu. Masivna konstrukcija od opeke je odlična zaštita od požara i zemljotresa.  

  3.2.3. Gradnja porobetonom

  Jedan od sve popularnijih i korišćenijih materijala postaje porobeton, odnosno, ćelijasti beton koji se pravi od kvarcnog peska, kreča, cementa i vode. Porobetonski blokovi se prave na nižoj temperaturi od cigala (opeke), ali se svakako mogu sasvim reciklirati, pri čemu u procesu pečenja oslobađa manje vodonika. Gradnja porobetonskim blokovima je suva i brza; uz to, postavljanje posebne izolacije nije potrebno jer je porobeton odličan termoizolator - dovoljno je tanko malterisanje fasade. Blokovi se lepe slojem maltera od nekoliko milimetara. Porobeton je i lagan materijal i omogućava različita konstrukcijska rešenja, a sama gradnja njime može biti i tri puta brža u odnosu na gradnju ciglom. Iako je lagan, objekti od porobetona su otporni na požar i zemljotres. Naposletku, porobetonski blokovi su idealni za one koji žele da grade sami jer se od njih jednostavno prave kanali za instalacije, lako se buše i sidre, a u njih se lako stavljaju i različiti umeci.

  3.2.4. Gradnja ekspandiranim polistirenom

  Kada se rade pasivne ili niskoenergetske kuće, sistem konstrukcije koji se sastoji od dva sloja ekspandiranog polistirena uz dodatak grafitnog lima i betonskog jezgra – a što sve zajedno čini odličnu toplotnu izolaciju – postaje sve popularnije. Uz to, ovakav način izgradnje konstrukcije u potpunosti sprečava nastanak tzv. toplotnih mostova putem kojih se gubi toplota. Sistem čine sve komponente koje postoje i u gradnji blokovima – uglova, premošćavanja, izolacija ivičnih ploča itd. – a popularan je najverovatnije zato što je precizan i predvidiv, a samim tim i brz. Objekt od ekspandiranog polistirena je termički stabilan, odnosno, nema velikih temperaturnih kolebanja te su i godišnji troškovi grejanja niski. Sistemski elementi se lako ugrađuju pošto se slažu jedan na drugi, učvršćuju armiranom mrežom i zalivaju betonom. Rad teče toliko brzo da se praktično podiže sprat za dan i ulivanje betona traje još jedan dan. Cela kuća može da se postavi za tri sedmice.

  4. Postupak

  4.1. Pre početka – ograđivanje i osiguranje gradilišta

  Pre početka gradnje obavezno je postavljanje sigurnosne ograde u prisustvu građevinskog nadzora jer upravo tada može doći do grešaka čije je popravljanje vrlo teško i skupo. Početak izgradnje se prijavljuje lokalnom organu vlasti najmanje sedam dana unapred. Prijavi gradnje dodaju se izvođački projekt i zapisnik o postavljanju zaštitne ograde. Pre početka gradnje izvođač radova prvo priprema teren. Investitor i nazornik gradnje obezbeđuju sve potrebne preduslove i neophodnu dokumentaciju. Gradilište mora biti obezbeđeno na zakonom propisan način i postavljena tabla s obaveštenjem.

  4.2. Gradnja

  Proces izgradnje zavisi od načina gradnje. Pri podizanju montažne kuće gradi se samo temeljna ploča i radovi niskogradnje. Za zidanu kuću tu su temelj, zidovi, krovna konstrukcija i krov (treća faza gradnje). Oko objekta se prave svi komunalni priključci (vodovod, kanalizacija, elektrovodovi, odvodnjavanje). Unutar objekta se, pak, postavljaju elektro i mašinske instalacije, a onda završavaju i svi zanatski radovi. Dužnost izvođača radova je da se striktno pridržava projekta, dok je dužnost nadzora da eventualne greške i neuskalađenosti uoči i ispravi. Projekt za izvođenje se ne sme menjati ni na koji način bez pisane saglasnosti projektanta.  

  4.3. Pre useljenja – upotrebna dozvola

  Kada se izgradnja završi, investitorova je obaveza da zatraži upotrebnu dozvolu za objekt, a bez nje ne može dobiti ni kućni broj u adresi. Porodične kuće su uvrštene u kategoriju manje zahtevnih objekata te jednostavnije dobijaju i upotrebnu dozvolu. Prilažu se izjave projektanta, nadzora i izvođača da su radovi prema građevinskom projektu završeni i u skladu s građevinsakom dozvolom te da su time ispunjeni svi preduslovi. Prilaže se i popis završenih radova. Nakon dobijanja upotrebne dozvole sledi – useljenje! Srećno vam bilo!

  DAIBAU.RS, POMAŽEMO PRI OCENI INVESTICIJE I IZBORU IZVOĐAČA ZA VAŠ DOM  IZGRADNJA KUĆE - SIVA FAZA SA TEMELJEM SA PRIBAVLJANJEM GRAĐ. DOZVOLE

  Poštovani,

  potrebna je kompletna gradnja kuće u sivoj fazi , sa temeljem i pvc spoljasnjom stolarijom, kao i pribavljanje građevisnek dozvole i ostale potrebne dokumentacije.

  Hvala 13500 RSD do 22500 RSD


  ........

  ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA - FAZA 1. RUŠENJE I ČIŠĆENJE

  Objekat Sava Centar, potrebno je sledece za Fazu 1 projekta:
  Rusenje i ciscenje svih pregradnih zidova od rigipsa i drvenih obloga,
  skidanje kompletnog spustenog plafona, skidanje podova, vadjenje kompletne elektro instalacija i svih ostalih kablova.
  Prakticno se demontira sve staro da bi se doslo do betona i kako bi se pripremilo za dalje faze i izvodjenje. Ne postoji rusenje betonski zidova, iskljucivo je sve rigips i drvene pregrade - laka gradnja. Plafon je delimicno armstrong, na drugim mestima od lima kako se radilo 70tih. podovi su tepison, tepisi, parket i lamelni pod itd.
  Ukupna povrsina je od 4000-5000m2.
  Za ostale prostore potrebna je demontaza staklenih pregrada, prozora itd.
  Na licu mesta bi se videlo sta je sve potrebno.
  45000 RSD do 75000 RSD


  ........

  IZGRADNJA KUĆE SIVA FAZA

  Poštovani,

  Planiramo izgradnju kuće cca 115m2 bruto u Surčinu.
  Teren je idealno ravan, postoji prilaz parceli.
  Objekat je planiran kao prizemna kuća, jedan nivo, krov je na 4 vode.

  Početak radova je planiran za početak Oktobra 2020 ili malo ranije, u zavisnosti od dobijanja građevinske dozvole.

  Potrebna nam je cena po m2 bruto površine za grube građevinske radove, okvirni spisak radova u nastavku:

  Trakasti temelj: iskop i izrada temelja.
  Temeljna ploča
  Konstruktivni zidovi izrađeni od giter bloka d=20cm
  Pregradni zidovi od giter bloka
  Krovna i tavanska konstrukcija drvena, krovna pokrivka crep Tondach continetal plus. Krov provetren, preko rogova sa postavljenom paropropusnom folijom preko podaščane površine
  Dimnjak 1kom, Schiedel
  Limarski radovi: izrada horizontalnih i vertikalnih oluka od pocinkovanog plus plastificiranog lima sa svim potrebnim završnim elementima

  Ukoliko se ponudjena cena bude uklapala u nas budzet, kontaktiracemo izvodjace i dostaviti IDR, za sastavljanje detaljnije ponude.


  Hvala
  18000 RSD do 30000 RSD


  ........

  ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA

  CENA, NOVOGRADNJA KUĆE,
  Novogradnja, Ostružnica

  18000 RSD do 30000 RSD

  CENA, GRADNJA ZGRADE SA 4 ETAZE I PODRUM,
  Novogradnja, Pančevo

  135000 RSD do 225000 RSD

  CENA, KUĆA ZA ŽIVOT,
  Novogradnja, Beograd

  16200 RSD do 27000 RSD

  CENA, VIŠEPORODIČNI OBJEKAT SA AKCENTOM NA ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI,
  Novogradnja, Vrbas

  40500 RSD do 67500 RSD

  CENA, IZGRADNJA MONTAŽNE HALE ZA SKLADIŠTENJE ROBE,
  Novogradnja, Čačak

  13500 RSD do 22500 RSD

  CENA, VIKENDICA,
  Novogradnja, Apatin

  6750 RSD do 11250 RSD

  CENA, IZVOĐAĆ RADOVA PO NAŠEM PROJEKTU,
  Novogradnja, Negotin

  15300 RSD do 25500 RSD

  CENA, NOVOGRADNJA,
  Novogradnja, Ostružnica

  18000 RSD do 30000 RSD

  CENA, GRADNJA KUĆE - KLJUČ U RUKE,
  Novogradnja, Beograd

  18000 RSD do 30000 RSD

  CENA, ZAVRSETAK KUĆE - ZAVRŠNI RADOVI,
  Novogradnja, Veliki Popović

  9900 RSD do 16500 RSD

  CENA, PRIZEMNI STAMBENI OBJEKAT,
  Novogradnja, Borča

  8100 RSD do 13500 RSD

  CENA, IZGRADNJA ZGRADE,
  Novogradnja, Beograd

  45000 RSD do 75000 RSD

  CENA, DOGRADJIVANJE KUPATILA NA POSTOJEĆI OBJEKAT,
  Novogradnja, Prolom Banja

  2700 RSD do 4500 RSD

  CENA, ISKOP I IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA,
  Novogradnja, Golubac

  1350 RSD do 2250 RSD

  CENA, PROŠIRIVANJE PROSTORIJE, IZMESTANJE ULAZA U PODRUM,
  Novogradnja, Irig

  360 RSD do 600 RSD

  CENA, PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA GARAZE I POMOĆNIH PROSTORIJA,
  Novogradnja, Batočina

  22500 RSD do 37500 RSD

  CENA, UREDJENJE KROVIŠTA,
  Novogradnja, Jagodina

  1800 RSD do 3000 RSD

  CENA, VIKENDICA,
  Novogradnja, Novi Sad

  5400 RSD do 9000 RSD

  CENA, DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA KROVA I KUĆE,
  Novogradnja, Beograd

  6300 RSD do 10500 RSD

  CENA, ZAMENA KROVA, CREP, LETVE,
  Novogradnja, Resavica

  1800 RSD do 3000 RSD

  CENA, GRADNJA KUĆE - KLJUČ U RUKE,
  Novogradnja, Čačak

  22500 RSD do 37500 RSD

  CENA, GRADNJA KUĆE -KLJUČ U RUKE,
  Novogradnja, Novi Banovci

  13500 RSD do 22500 RSD

  CENA, NOVOGRADNJA,
  Novogradnja, Novi Sad

  22500 RSD do 37500 RSD

  CENA, TEMELJ, TEMELJNA PLOČA,
  Novogradnja, Obrenovac

  3150 RSD do 5250 RSD

  CENA, YTONG METERIJAL ZA KOMPLETNU KUĆU SA GARAŽOM,
  Novogradnja, Novi Sad

  18000 RSD do 30000 RSD

  CENA, LETNJA KUĆA SA GARAZOM,
  Novogradnja, Belegiš

  13500 RSD do 22500 RSD

  CENA, MONTAŽNA KUĆA,
  Novogradnja, Ašanja

  13500 RSD do 22500 RSD

  CENA, MONTAŽNA PORODIČNA KUĆA ,
  Novogradnja, Beograd

  15300 RSD do 25500 RSD

  CENA, IZGRADNJA KUĆE ,
  Novogradnja, Klek

  22500 RSD do 37500 RSD

  CENA, IZGRADNJA TRAFO STANICE,
  Novogradnja, Kovin

  4500 RSD do 7500 RSD

  CENA, PRIZEMNA PORODIČNA KUĆA,
  Novogradnja, Obrenovac

  16200 RSD do 27000 RSD

  CENA, SIVA GRADNJA ,
  Novogradnja, Inđija

  13500 RSD do 22500 RSD

  CENA, GRADNJA KUĆE,
  Novogradnja, Novi Sad

  13500 RSD do 22500 RSD

  CENA, GRADNJA KUĆE - KLJUČ U RUKE,
  Novogradnja, Beograd

  31500 RSD do 52500 RSD

  CENA, TEMELJ I PODRUM,
  Novogradnja, Beli Potok (Beograd)

  5400 RSD do 9000 RSD

  CENA, GRADNJA KUĆE - KLJUČ U RUKE,
  Novogradnja, Novi Sad

  18000 RSD do 30000 RSD  Pogledaj druge završene projekte i cene

  NOVOGRADNJA CENOVNIK

  SARAĐUJEMO SA VIŠE OD 405 PREDUZEĆA ZA NOVOGRADNJA


  BESPLATNE USLUGE
  TRAŽIMO LOKALNO
  BEZ PROVIZIJE
  PRIDOBIJ PONUDU

  TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE RADOVA ZA PODRUČJE NOVOGRADNJA?

  Serbia
  DAIBAU.RS

  Slovačka 20
  21000 Novi Sad

  00381 114 300 340

  KONTAKTI

  Potražnje: 00381 114 300 340
  Preduzeća: 00381 114 300 340

  GLOBALNE STRANICE

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  © 2020 DaiBau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana