Za područje

  Statika, cena

  Koliko košta izrada statičkog proračuna kuće? Stabilnost i nosivost objekta su od vitalnog značaja za njegovo sigurno korišćenje koliko i bezbednost ljudi u njemu, zato ne štedite kada su u pitanju planiranje i izvođenje građevinske konstrukcije. Potrebni su statički proračun, dimenzioniranje, izrada plana oplate i armature kao i tehnički izveštaj s popisom količina svih materijala. Iskusan građevinski inženjer ili statičar takav plan građevinske konstrukcije i PZI uz proračun, može da uradi za oko 640 do 1.600 EUR. Ako radite renoviranje, statičar će vam takođe biti neophodan zbog bezbednosti – da napravi statički proračun rušenja nosećeg zida ili pravljenja otvora za nov prozor ili vrata, recimo.

  Kome poveriti statičke proračune? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim statičarima u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

  Brzo do majstora - lako i besplatno!
  Nađi majstore

  Cena statike kuće


  Cena građevinske konstrukcije u dokumentaciji za građevinsku dozvolu i u projektu za izvođenje porodične kuće. Cena statičkog proračuna, dimenzioniranja, izrada plana oplate i armature kao i tehničkog izveštaja s popisom količina materijala.

  500.00 €/kom

  VEOMA NISKA CENA
  650.00 €/kom

  SREDNJA CENA
  780.00 €/kom

  NAJVIŠA CENA
  Želim ponudu izvođača radova

  Detaljnije cene za Statika (2024)

  vaša količina

  jedinica

  okvirna cena

  vaša cena

  Cena inženjera-statičara

  Cena izlaska na teren i mišljenja inženjera-statičara za predviđenu promenu u konstrukciji kuće iznosi oko


  kom

  €/kom

  okvirna cena
  Pošalji potražnju >

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Statika - sve što treba da znate

  1. Statika - šta sve treba da znate?

  Statički proračuni
  Statički proračuni obezbeđuju čvrstinu, nosivost i trajnost objekata, kao i njihovu otpornost na vetrove i zemljotrese

  1.1. Statičar je građevinski inženjer

  Statika je naučna disciplina, deo građevinske struke. Statičar je osoba koja je studirala na građevinskom fakultetu, a zatim se specijalizovala za statiku. Statičar nije arhitekta i u principu ne može da projektuje objekte osim ako nije za to posebno osposobljen.

  1.2. Uloga statičara u projektovanju

  Statičar ulazi u projekat u fazi kompletiranja dokumentacije za dobijanje građevinske dozvole. Njegov zadatak je da izvrši proračun objekta koji je arhitekta zamislio i nacrtao u skladu sa građevinskim planovima. Arhitektonske planove najčešće radi arhitekta, koji ima i sastanke sa statičarom, a ređe ovu komunikaciju vodi investitor. Uloga statičara je ključna, pošto obezbeđuje realizaciju izgradnje, zapravo, to da sve projektne ideje budu funkcionalne ne samo na papiru već i u stvarnosti. Statički proračuni obezbeđuju čvrstinu i izdržljivost građevine, koja mora biti otporna na vetrove i zemljotrese i podnositi projektovana opterećenja. Ako se ne obezbede ovi osnovni uslovi, posledice mogu biti velike, pa čak dovesti do urušavanja ili rušenja.

  1.3. Uticaj statike na arhitekturu

  Arhitektura i statika su gotovo neraskidivo povezane, jer se statika bavi konstrukcijom, koja je ključni deo svake gradnje. Arhitekta i građevinski inženjer stoga blisko sarađuju tokom projekta, sastaju se i zajedno traže rešenja. Pošto statika utiče na arhitekturu, višestruke zajedničke konsultacije o tome da li je rešenje ispravno ili ne su neminovne. Statika je kreativna nauka koja traženjem nekonvencionalnih rešenja tamo gde se za tim ukaže potreba, potpomaže u realizaciji arhitektonskih zamisli.

  1.4. Da li je statika obavezan deo dokumentacije?

  Statički proračuni su obavezan deo DGD dokumentacije (dokumentacija za građevinsku dozvolu). Kako je statika jedan od obaveznih aneksa, građevinska dozvola se ne može dobiti bez statičkih nacrta. Ako ih ne priložite, opština će vaš zahtev označiti kao nepotpun i zatražiti dopunu. Uobičajen zakonski rok iznosi 14 dana, što nije dovoljno. Ukoliko se zahtev ne dopuni u datom roku, biće odbijen, a to onda znači da ćete sve dokumente morati da podnesete ponovo i - naravno - ponovo platite sve takse.

  2. Neophodni podaci za statičara

  2.1. Lokacija objekta

  Da bi statičar uopšte počeo da radi, mora se prvo upoznati sa lokacijom na kojoj će se objekat nalaziti ili se nalazi, ako je u pitanju rekonstrukcija ili sanacija. Lokacija je važna uglavnom zbog meteorološke karte, iz koje se vidi prosečna godišnja količina padavina; drugi razlog je pregled seizmičkih karata iz kojih se saznaje koliko je i da li je dato područje trusno. Za očitavanje ovih podataka, statičaru nisu potrebne egzaktne koordinate, odnosno, precizne oznake ulice i kućnog broja; dovoljno je znati naselje. Prema svim tim informacijama, statičar će znati šta treba da uzme u obzir u svojim proračunima.

  U planinskim predelima, gde su snežne padavine veće, pa samim tim i opterećenje koje uzrokuju, takvi podaci se nikada ne smeju zanemariti. Što se seizmičkih predviđanja tiče, ona svakako ne mogu biti ni približna, jer nema „prosečnih godišnjih“ zemljotresa, ali se konkretno za Srbiju žarištima smatraju Kopaonik i Rudnik, Kraljevo, Kragujevac, Svilajnac, Lazarevac i zapadna Srbija. Osim toga, na sajtu Geološkog zavoda Srbije stoji da je čak 59% naše teritorije podložno zemljotresima jačim od 6 stepeni Merkalijeve skale.

  2.2. Nosivost tla

  Pošto je posao statičara, između ostalih, proračun sleganja zemljišta pod opterećenjem kao i samog objekta, odnosno, prvenstveno temelja, informacije o sastavu terena su mu takođe vrlo važne. Močvarno zemljište je vrlo meko, pa se kuće na takvim mestima sležu mnogo brže od kuća na kamenitom tlu. Toga radi, mekan teren se ne sme opteretiti koliko kameni, što znači da se projekat kuće mora drugačije planirati - veličina, broj spratova i sama konstrukcija. Pokažu li statički proračuni da će se temelji objekta zbog opterećenja, odnosno, manje nosivosti brže slegnuti, mora se pronaći drugačije projektantsko rešenje.

  2.3. Arhitektonski plan

  Osnovna stvar koja je potrebna statičaru je, naravno, arhitektonski plan kuće. Za statičke proračune dovoljna je dokumentacija za građevinsku dozvolu, pošto ovi planovi već sadrže podatke o građevinskim sistemima, materijalima i predviđenim dimenzijama građevinskih elemenata. Na osnovu arhitektonskih planova, statičar će napraviti proračune od temelja do krova.

  2.4. Arhitektonske specifičnosti

  Statičar mora biti obavešten o tome da li projektovana kuća ima izvesnih specifičnosti koje je nemoguće zaobići ili promeniti, pošto bi time bio narušen ceo koncept. Ako, na primer, arhitekta želi konzolnu, odnosno, isturenu terasu, statičar ne sme da je usidri postavljanjem stuba ispod nje. Iako bi ovo bilo daleko najlakše rešenje, narušilo bi arhitektonsku sliku i promenilo celinu. U takvim slučajevima on/ona mora da iskoristi svo svoje znanje i kreativnost da pronađe celishodno rešenje koje neće promeniti arhitekturu, ali će, istovremeno, ispuniti zahteve vezane za stabilnost i sigurnost strukture.

  2.5. Finansije

  Za statičara je važno da bude svestan i finansijskog limita investitora, jer to utiče na rešenja koja će predložiti. Ako su raspoloživa sredstva sasvim ograničena, moraće da prilagodi svoja rešenja i za najmanju sumu pronađe zadovoljavajući predlog i slično. Međutim, ako je budžet veliki, statičar ima i više slobode da kreativno razmišlja i pronalazi nestandardna rešenja.

  3. Statički proračun novogradnje

  3.1. Nosivost kuće

  Proračun statike sadrži podatke o nosivosti kuće. To znači da statičar izračunava celu nosivu konstrukciju kuće, od poda do plafona, da bi odredio kojih dimenzija moraju da budu pojedini elementi i kakav konstrukcijski sistem mora da bude da bi kuća izdržala opterećenje. Opterećenje obuhvata sopstvenu težinu objekta, odnosno težinu konstruktivnih elemenata, opterećenje snega, opterećenje vetra i ukupno opterećenje pokućstvom, nameštajem i stanarima. Da bi mogao da zna težinu pojedinih elemenata, statičaru su potrebni tačni podaci o građevinskim materijalima. Statički proračun kuće uvek počinje na krovu, nastavlja se prema zemlji i završava na temeljima.

  3.2. Dimenzije pojedinačnih elemenata

  Na osnovu rezultata proračuna, statičar će odrediti dimenzije pojedinačnih konstruktivnih elemenata. Konkretno, to znači da će se određivati debljina zidova, prečnik nosivih stubova, visina i širina krovnih greda (rogova), dimenzije temelja... Sve dimenzije su određene kako bi se obezbedilo najoptimalnije korišćenje materijala. Cilj statičkog elaborata nije u tome da svi elementi budu što deblji i veći kako bi držali sva opterećenja. Dimenzije veće od neophodnih znače veću sopstvenu težinu i samim tim veće opterećenje, a istovremeno više utrošenog materijala što znači i veći trošak. Dobar statičar će stoga uvek težiti tome da izvuče najbolje, da obezbedi sigurnost ali i efikasnost.

  3.3. Smrzavanje i dimenzioniranje temelja

  Statičar, uz ostalo, određuje i dimenzije temelja. Dimenzije temelja pre svega zavise od toga da li su u pitanju temeljna ploča ili pojasni temelji. Kada je reč o pojasnim temeljima, bitno je da su otporni na mraz, na šta utiče i dubina postavljanja, tačnije, položaja - što su dublje pod zemljom, to su bezbedniji od smrzavanja. Pored dubine temelja, statičar će navesti i potrebne dimenzije kako bi mogli da izdrže opterećenje kuće bez nasedanja.

  3.4. Otpornost na zemljotres

  Proračun statike uključuje i projekciju situacije zemljotresa. Danas postoje pouzdani, posebni kompjuterski programi simulacije koji statičaru omogućavaju da planirani objekat izloži raznim potencijalnim situacijama, zapravo, uslovima delovanja raznih sila, pa i zemljotresa i na osnovu tih projekcija predvidi ponašanje terena, materijala i samog objekta. Naravno, ne postoji građevina koja može da izdrži katastrofalne zemljotrese koji mogu da se dogode jednom u sto godina ili ređe, ali uobičajena podrhtavanja koja se predviđaju na osnovu izveštaja seizmoloških zavoda za određena područja, svaki objekat mora da amortizuje bez problema. Naposletku, ako do rušenja delova ili urušavanja dođe, ono se mora dogoditi na predviđen način tako da prouzrokuje što manje štete i nijedan gubitak ljudskog života.

  3.5. Otpor na vetar

  Još jedno horizontalno opterećenje pored zemljotresa je ubrzanje vetra. Statičar će proračunati da li izabrani sistem konstrukcije kuće omogućava bezbedno premošćavanje opterećenja vetrom i po potrebi ga ojačati dodatnim horizontalama ili zidovima. Opterećenje vetrom nije zanemarljivo, posebno u oblastima koje karakterišu jaki sezonski vetrovi.

  3.6. Detalji

  Na kraju, ali ne i najmanje važno, statičar, takođe, ima ulogu savetnika u vezi sa detaljima gradnje. Pošto ima dosta znanja o konstrukcijama, arhitekti će preporučiti detalje koji su najpogodniji za izabrani sistem gradnje.

  4. Statički proračun postojećeg objekta

   4.1. Mišljenje o čvrstini konstrukcije

  Ako se pitate da li će vaša 100 godina stara kuća uspešno izdržati sledeći zemljotres ili joj je hitno potrebna sanacija, možete pozvati građevinskog inženjera i zatražiti njegovo mišljenje. Statičar će pregledati čvrstinu i oštećenja postojeće konstrukcije. Pregledaće krovnu konstrukciju kako bi proverio stanje drveta (ima li truleži ili oštećenja), proveriće da li postoje pukotine na zidovima i podnim pločama i završiće pregled na temeljima, gde će proveriti sleganje kuće kao i propadanje materijala usled delovanja vlage, buđi ili mraza.

  Da bi se moglo proveriti u kakvom su stanju temelji, prvo se mora uraditi iskop ili sondiranje na najmanje dve tačke oko kuće, a za to su potrebni takođe stručni majstori. Teoretski, iskopavanje biste mogli da uradite i sami, ali temelji mogu biti veoma duboki, što znači da biste morali da kopate vrlo duboko. Kada je reč o kamenitim zemljištima, takav posao je dugotrajan i zahtevan, pa će najbolje biti da angažujete profesionalce.

  4.2. Mišljenje o sanaciji postojećeg objekta

  U skladu sa nalazom na objektu, statičar će potom dati mišljenje i uputstva o sanaciji postojećeg objekta. Uputstva će sadržati konkretne predloge kako ojačati zidove i podne ploče, odnosno, vertikalne i horizontalne linije, da li je neki element bolje srušiti i zameniti novim (pošto je u lošem stanju), kako ojačati temelje (ako je potrebno) i sve tome slično. Takođe će predložiti hidro i termo zaštitu objekta.

  5. Koliko košta statika?

  Troškovi statičkih proračuna zavise od veličine i složenosti objekta. Za standardnu porodičnu kuću možete očekivati cenu između 640 i 1.600 EUR, a za veće ili složenije objekte cena raste direktno proporcionalno kvadraturi.

  Daibau.rs, pomažemo pri prooceni investicije i izboru izvođača za vaš Dom  Želim ponudu izvođača radova
  Poslednji projekti

  Procena i izvodjenje radova

  Potrebno je probiti zid izmedju dva hodnika (stana). Zid ne bi trebalo da je noseci, od cigle je. Skica u prilogu, obelezeno crvenom bojom. Prostorije oznacene brojem 1 su hodnici , prostorije oznacene brojem 5 su kupatila.
  Potreban je staticar kako bi izvrsio procenu i izvodjac radova. 31752 € do 52920 €

  ........

  Statika za jedan zid u kupatilu,suteren

  Trebalo bi izracunati koliki zid i sa kolikim ojacanjem treba uraditi u kupatilu jer se nalazi u suterenu i "zid je ispkrivljen".iznad se nalazi sprat i na postojecem zidu je nemoguce ista uraditi a da se ne rizikuje rusenje kuce. Postojeci temelji su od cigle. 31752 € do 52920 €

  ........

  Analize polovne kuce

  Planiram kupovinu polovne kuce na Popovici, i potrebna mi je procena/analiza gradjevinskog inzenjera u vezi statike kuce, kao i opsta analiza stanja kuce i neophodna ulaganje. 31752 € do 52920 €

  ........

  Želim ponudu izvođača radova

  Cena, Procena slezanja kuce,
  Statika, Ljig

  270 € do 450 €

  Cena, Proračun za krovnu noseću ćeličnu gredu,
  Statika, Beograd

  270 € do 450 €

  Cena, Procena za rušenje zida, cca 33m2
  Statika, Ugrinovci (Zemun)

  270 € do 450 €

  Cena, Betonsko postolje staticki proračun, cca 3m x 6,2m
  Statika, Mladenovac

  270 € do 450 €

  Cena, Staticki proračun za gređevinsku dozvolu, cca 255 m2
  Statika, Beograd

  180 € do 300 €

  Cena, Sečenje plafona radi izlaza na galeriju u lokalu, otvor: cca 150 x 150 cm
  Statika, Beograd

  270 € do 450 €

  Cena, Provera statike u stanu - rušenje zida, cca 350 x 220 cm
  Statika, Beograd

  270 € do 450 €

  Cena, Analiza statike kuce zbog popravka krova,
  Statika, Ljig

  270 € do 450 €

  Cena, Statički projekat za bilbord, cca 10 x 6 m
  Statika, Kruševac

  135 € do 225 €

  Cena, Statika kuće, cca 12.5 x 8 m
  Statika, Beograd

  450 € do 750 €

  Cena, Geomehanički elaborat, 150 m2
  Statika, Požarevac

  225 € do 375 €

  Cena, Račun statike za drvenu ploču, 135m2
  Statika, Požarevac

  270 € do 450 €

  Cena, procena statike zgrade za nadogradnju krova,
  Statika, Beograd

  270 € do 450 €

  Cena, Statičar zbog proširenja dečije sobe., Terasa 5m2, soba 9m2
  Statika, Ugrinovci (Zemun)

  270 € do 450 €

  Cena, Ispitivanje procene stanja konstrukcije objekta, 12855m2
  Statika, Leskovac

  270 € do 450 €

  Cena, Procena za mogucnost uklanjanja stubova na balkonu na, cca 4 x 1.1 m izvan ploce
  Statika, Zmajevo

  270 € do 450 €

  Cena, Statika temelja,
  Statika, Vlaška

  270 € do 450 €

  Cena, Ponuda za procenu štete na zgradi, Zgrada površine 1000m2
  Statika, Beograd

  540 € do 900 €

  Cena, Statika za potporni zid pored kuće, cca 20m
  Statika, Beograd

  270 € do 450 €

  Cena, Statika kuće, 260 m2
  Statika, Bačka Palanka

  180 € do 300 €

  Cena, Statika potpornog zida za dvoriste koje je pod nagibom, dužina 6 m
  Statika, Valjevo

  180 € do 300 €

  Cena, Statika kuće, cca 8 x 7 m
  Statika, Barajevo

  270 € do 450 €

  Cena, Statika porodične kuće,
  Statika, Ostružnica

  270 € do 450 €

  Cena, Statičar za rekonstrukciju krova, cca 42 m2
  Statika, Beograd

  270 € do 450 €

  Cena, Procena o mogućoj statičkoj promeni stana, Zid 2,5 x 3
  Statika, Stara Pazova

  270 € do 450 €

  Cena, Statika na vikendici, Vikendica: 46 m2
  Statika, Barajevo

  360 € do 600 €

  Cena, Analize statike kuće za rekonstrukciju krova, cca 11 x 9m
  Statika, Ljig

  270 € do 450 €

  Cena, Procena statike zida koji se smatra nosećim,
  Statika, Beograd

  270 € do 450 €

  Cena, Procena isečenog zida u zgradi, 5 x 2,5 m
  Statika, Beograd

  180 € do 300 €

  Cena, Konsultacija i plan sanacije vikendice od strane statičara, cca 6 x 6 m
  Statika, Grocka

  270 € do 450 €

  Cena, Rušenje noseceg zida, procena staticara,
  Statika, Ugrinovci (Zemun)

  270 € do 450 €

  Cena, Staticar, probijanje zida, cca 60 x 200cm
  Statika, Beograd

  270 € do 450 €

  Cena, Provera i izmena statičkog projekta, cca 85m2
  Statika, Beograd

  270 € do 450 €

  Cena, Statika kuće, 100 m2
  Statika, Omoljica

  450 € do 750 €

  Cena, Otvaranje vrata iz hodnika stambene zgrade,
  Statika, Niška Banja

  270 € do 450 €

  Cena, Statika kalkana radi ojačavanja konstrukcije, cca 4,2 m x 2,1 m
  Statika, Šabac

  270 € do 450 €  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Statika cenovnik

  Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

  3044+ Preduzeća za Statika
  Besplatna pretraga
  Bez provizije
  Zatraži ponudu
  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana