Za područje

  Komasacija

  Članak je pregledalo čak 4298+ korisnika
  Komasacija je administrativni postupak, odnosno, usluga koju pružaju geometarske firme, a koja uključuje ukrupnjavanje zemljišta na određenom području i njegovu preraspodelu među istim vlasnicima na način koji će svakome od njih omogućiti da dobije jednaku, ali nepodeljenu površinu. U procesu komasacije, vlasnici zemljišta dobijaju grupisane parcele, odnosno spojene onako kako je to najizvodljivije, a da im se pri tom veličina ni vrednost imanja ne promene. Komasacija je stoga proces kojim se stvaraju nove nezavisne parcele i menjaju granice postojećih parcela.
  Stručni članak 4298
  komasacija
  Imamo čak 197 izvođača radova za područje Geometar, geodeta:

  1. Komasacija

  1.1. Čemu služi komasacija?

  Osnovna svrha komasacije su lakše i ekonomičnije korišćenje imovine, zapravo, raspoloživih parcela te lakše planiranje naselja kao i izgradnja ekonomske i javne infrastrukture. Komasacijom se, takođe, povećava vrednost nekretnina na tržištu, pa se, na kraju krajeva, lakše obavljaju i transakcije vezane za prodaju, kupovinu, iznajmljivanje i slično. Komasacija je stoga nužan postupak, tamo gde to ima smisla, pošto su time svi učesnici u procesu na dobitku.

  Savet stručnjaka iz firme GEODETSKI BIRO TEŠIĆ S I S PEĆINCI

  1. Šta je komasacija?

  Komasacija predstavlja ukrupnjavanje poljoprivrednih parcela i preraspodelu vlasništva nad njima, pri čemu se smanjuje broj parcela i omogućava obrada parcela pravilnijeg oblika. Komasacija obuhvata:
  * planiranje poljoprivredne proizvodnje
  * projektovanje, izgradnju i restauraciju poljskih puteva, irigacionih sistema i šumskih pojaseva,
  * sprovođenje mera zaštite.
  Kroz komasaciju mogu da se sprovedu i druge promene:
  * izgradnja infrastrukturnih objekata

  2. Pored geodetskih stručnjaka, ko još učestvuje u postupku komasacije ?

  U postupku donošenja odluke o sprovođenju komasacije, skupština jedinice lokalne samouprave obrazuje komisiju za komasaciju koju čini najmanje 7 stručnjaka i toliko zamenika. Za predsednika komisije imenuje se diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, a za članove komisije imenuje se po jedan inženjer poljoprivrede, geodetski inženjer, diplomirani inženjer arhitekture ili prostornog planiranja i tri predstavnika učesnika komasacije, a po potrebi i diplomirani inženjer šumarstva.

  3. Koje probleme vezane za zemljište je moguće rešiti ovim procesom ?

  Sprovođenjem komasacije zemljišta, rešava se više aktuelnih problema vezanih za zemljište. Tako se komasacijom mogu rešiti:
  * imovinsko-pravni odnosi na zemljištu,
  * usitlnjenost zemljišta,
  * ekonomkipčnost poljoprivredne proizvodnje,
  * usklađivanje katastra i zemljišne knjige,
  * pitanje staračkih domaćinstava,
  * potrebe navodnjavanja ili odvodnjavanja,
  * potrebe novih digitalnih geodetskih planova za stvaranje GIS baze podataka,
  * potrebe uređenja prostora,
  * potrebe zaštite životne sredine,
  * potrebe izgradnje objekata infratrukture i
  * postupak održavanja katastra.

  G-din Srđan Tešić, GEODETSKI BIRO TEŠIĆ S I S PEĆINCI

  1.2. Kako se izvodi komasacija?

  Komasacija se vrši u slučajevima kada pojedinac želi da objedini usitnjeno i razdvojeno vlasništvo, da poveća parcele, na lakši način obrađuje to zemljište i da mu lakše pristupa. Pojedinac ili organ uprave može da poželi i gradnju nečeg većeg, što zahteva veliku intervenciju u prostoru, pa možda i njegovu totalnu promenu ili prenamenu, što posledično može poboljšati ili pogoršati broj i vrstu opcija koje drugima ostaju na raspolaganju. Komasacija se stoga, neretko, sprovodi i na zahtev državnog organa ili organa samoupravne lokalne zajednice.

  2. Komasacija i uslovi izvođenja

  Komasacija, kao i svaki službeni postupak, ima neke uslove pod kojima se vrši, a oni mogu biti sledeći:

  • uređenje granice komasacionog područja,
  • saglasnost vlasnika poljoprivrednog zemljišta koji poseduju više od 80% površine planirane komasacione površine (u slučaju komasacije poljoprivrednog zemljišta),
  • saglasnost vlasnika građevinskog zemljišta koji poseduju više od 80% površine planirane komasacione površine (u slučaju komasacije građevinskog zemljišta).
   Komasacija je administrativni postupak preraspodele razdvojenih parcela
   Komasacija je administrativni postupak preraspodele razdvojenih parcela

  3.  Postupak komasacije

  3.1. Početak komasacije

  Komasaciju je relativno lako početi. Mogu ga naložiti strane uključene u proces komasacije, koje poseduju zemljište na određenom području. Ugovornu komasaciju može narediti bilo koji potpisnik ugovora o komasaciji, a administrativnu komasaciju može naložiti nadležni državni organ ili organ samoupravne lokalne zajednice.

  3.2. Komasacija i izvođenje

  Uvodni razgovor i uređenje međe

  Komasacija počinje uvodnim razgovorom sa vlasnikom ili vlasnicima, kojim se identifikuju potrebe, želje i očekivanja klijenta. Geometarska firma je ta koja pribavlja sve potrebne informacije za početak pružanja usluga i procenu svih troškova - tako da komasacija može početi. Proveravaju se svi ispunjeni uslovi, kao što je granica komasacionog područja, saglasnost vlasnika poljoprivrednog ili vlasnika građevinskog zemljišta. Nakon uvodnog razgovora, sledi uređenje međe koje uključuje precizno određivanje komasacionog područja, regulisanje međa i izradu elaborata o regulaciji međa.

  Snimanje trenutnog stanja i izrada elaborata

  Zatim sledi naredni korak - identifikacija izvornog stanja područja na kome se vrši utvrđivanje postojećeg stanja zemljišta te studija procene vrednosti zemljišta i objekata. Oba elaborata moraju biti dostupna svim učesnicima komasacije i drugim pravnim i fizičkim licima. Administrativna jedinica konačno potvrđuje oba elaborata izdavanjem rešenja.

  Izrada elaborata idejnog rešenja komasacije i podela zemljišta

  Izrada elaborata idejnog rešenja komasacionog područja je sledeća faza, u kojoj se predstavlja novi predlog regulacije komasacionog područja. Elaborat idejnog rešenja dostupan je i svim zainteresovanim u procesu, a na posletku je odlukom odobrava i administrativna jedinica. Nakon odobrenja elaborata idejnog projekta, počinje planiranje nove raspodele zemljišta. Elaborat o novoj raspodeli zemljišta koji je neophodan za sam proces preraspodele, sadrži grafičke planove raspodele kao i poređenje prvobitnog i novog stanja komasacionog područja. Ovaj elaborat je, takođe, dostupan na uvid svim učesnicima u procesu. Studiju nove podele zemljišta na komasacionom području, konačnim rešenjem odobrava administrativna jedinica.

  Uspostavljanje preraspodele zemljišta i završni elaborat komasacije

  U poslednjoj fazi, komasacija zahteva, naravno, novu raspodelu zemljišta. Nakon toga sledi faza uspostavljanja nove podele zemljišta, kada se obeležavaju međe novonastalih parcela i svi se vlasnici upoznaju sa njima. Na kraju, geometarska firma priprema konačni elaborat komasacije, stručni osnov za vođenje upravnog postupka, za evidentiranje komasacije pri Republičkom zavodu za geodeziju Republike Srbije.

  Konačno, zahtev za vođenje upravnog postupka za evidentiranje komasacije podnosi geometarska firma u ime vlasnika, po ovlašćenju. U slučaju da je komasacija ugovorna, uz zahtev se prilažu ugovor o komasaciji i izjave svih vlasnika koji se slažu s novim međama nastalih komasacijom.

  4. Zaključivanje komasacije

  Komasacija je zvanično završena onda kada geodetska uprava donese administrativno rešenje o registraciji. Republički zavod za geodeziju donosi rešenje nakon što dobije konačnu odluku o upisu vlasničkih prava u zemljišne knjige na novim parcelama.

  Ukoliko se odlučite za komasaciju, na našem sajtu ćete naći još saveta vezanih za ovu temu, ali i ponuđače i proizvođače s kojima sarađujemo i koji će na vaš upit uzvratiti odgovarajućom ponudom. Informacije o cenama možete pogledati u našem kalkulatoru.

  Stručni članak 4298
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Tražite dobre izvođače radova za područje Geometar, geodeta?

  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Imamo čak 197 izvođača radova za područje Geometar, geodeta:

  Besplatna pretraga
  Tražimo lokalno
  Bez provizije
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana