Za područje

  Usluge geometra

  Članak je pregledalo čak 2495+ korisnika
  Geodetske agencije su posebno specijalizovane za pružanje različitih usluga u oblasti pripreme dokumenata pre početka izgradnje kao i posle nje, ali nisu ograničene samo na njih. Svakome ko namerava da sagradi kuću potreban je geometar koji će započeti radove kolčenjem objekta pre početka gradnje. Pored kolčenja, geometar određuje i veličinu parcele i njene granice, ali i kontroliše izgrađeno prema odobrenom projektu i u skladu sa zakonom. U ovom tekstu predstavićemo najčešće usluge geodetskih agencija ili biroa.
  Stručni članak 2495
  usluge geometra
  Imamo čak 198 izvođača radova za područje Geometar, geodeta:

  1. Geodetski elaborat

  Geodetski elaborat prikazuje sve fizičke strukture i pojave na površini određenog zemljišta kao i ispod površine. Strukture su prikazane na posebnoj kartografskoj karti u umanjenoj razmeri. Geodetski elaborat izrađuje se na osnovu podataka iz službene evidencije. U slučaju da podaci iz službene evidencije nisu dovoljno tačni ili nisu dovoljni za kvalitetno izvođenje radova, podaci se geodetskim merenjem proveravaju direktno na terenu.

  Geodetski elaborat sadrži podatke o vodama, reljefu, vegetaciji, zgradama, nameni zemljišta, parcelama, administrativnim granicama, geodetskim tačkama i drugim fizičkim karakteristikama. Geodetski elaborat se sastoji od grafičkog prikaza i pisanog dokumenta. Ovim dokumentima se potvrđuje usklađenost elaborata sa propisima koji uređuju izgradnju objekata i prostora.

  Svrha geodetskog elaborata je izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekta, osnove za dobijanje građevinske dozvole. To znači da građevinsku dozvolu nije moguće dobiti bez odgovarajućeg geodetskog dokumenta. Geodetski nacrti se prave na udaljenosti ne manjoj od 25 m, od planiranog objekta i u razmeri od najmanje 1:1000 za zgrade ili 1:5000 za ostale građevinsko-inženjerske objekte.

  Savet stručnjaka iz firme GEODETSKA AGENCIJA GEO-KOSMAJ

  1. Koje sve poslove je neophodno obaviti prilikom planiranja i izgradnje objekta kada govorimo o geodetskim uslugama?

  Geodetske usluge su su sastavni deo prilikom planiranja i izgradnje objekata, pa do konačnog upisa u katastar nepokretnosti.

  Geodetske aktivnosti sastoje se od više koraka:

  - Prvi je korak katastarsko-topografski plan (KTP), na kome je prikazana visinska predstava terena sa svim specifičnostima koje se nalaze na katastarskoj praceli i oko nje (objekti, šahtovi, bandere, ograde, škarpe, putevi, česme, bunari, kulture itd.) i granice parcele. On služi projektantu da projektuje objekt i da ga pozicionira na katastarskoj parceli.
  - Nakon projektovanja i dobijanja građevinske dozvole sledi postavljanje ili obeležavanje objekta. Praktično to je prenošenje pojektovane pozicije objekta na teren u isprojektovanim gabaritima.
  - Definisanu poziciju treba ispoštovati prilikom izgradnje objekta, jer je sledeći korak kontrola temelja. Kada se izvedu temelji, geodetska agencija snima temelje i izdaje potvrdu kontrole temelja, kojom se potvrđuje da su temelji poziciono i gabaritno izvedeni po projektu.
  - Sledeći korak je snimanje konstruktivnog završetka objekta. Kada se objekat završi u konstruktivnom smislu, snimaju se i predstavljaju izvedeni gabariti i visine objekta.
  - Konačno, kada je objekt u potpunosti izveden i spreman za upotrebu, snima se i izrađuje elaborat za upotrebnu dozvolu i upis u katastar nepokretnosti.
  - Pored aktivnosti koje su vezane za sam objekt, obavezno je i snimanje vodova podzemnih instalacija koje su priključene za njega (struja, voda, kanalizacija, gas) što je neophodno za dobijanje upotrebne dozvole.

  G-đa Aleksandra Spasić, GEODETSKA AGENCIJA GEO-KOSMAJ

  2. Uređenje međe

  Zahtev za regulisanje međe može podneti vlasnik, državni organ, lokalna samouprava ili druga lica u skladu sa Zakonom o državnom premeru i katastru i Zakonom o upisu u katastar nepokretnosti i vodova. Geodetska agencija pribavlja sve potrebne podatke za regulisanje međe pre sprovođenja pregleda međa. Sledi obilazak terena, gde se obavljaju potrebna merenja i merenja bez prisustva vlasnika. Svi vlasnici parcela i njihove komšije pozvani su na poslednje utvrđivanje međa, kada se utvrđuje konačno razgraničenje.

  Pod uslovom da se vlasnici i komšije slože sa linijama međa, geometar vrši merenje i prikazuje ga u izveštaju o regulisanju, odnosno, očitavanju međa. Na kraju sastanka za konačno utvrđivanje međa pravi se zapisnik koji je sastavni deo izveštaja o očitavanju međa. Izveštaj se podnosi Geodetskom zavodu Republike Srbije. U slučaju netačne izrade ili neispunjavanja svih propisanih uslova, Zavod može odbiti izveštaj. Ako se svi vlasnici slože s očitanim međama, Geodetski zavod donosi rešenje na osnovu kojeg se povlače nove međe, odnosno, upisuju u katastar.

  3. Ravnanje međe

  Ravnanje međe se vrši onda kada se promeni tok uređenog dela međe, pri čemu vlasnici treba da se dogovore o poravnanju međa. Pravilo je da se pri poravnanju međa površina manje parcele ne sme menjati za više od 500 m2.

  4. Obeležavanje međe

  Međe se označavaju na zahtev vlasnika, pri čemu se regulisana međa obeležava obeležjima na osnovu podataka iz zemljišnog katastra. Označavanje međa se može izvršiti odmah nakon sastanka radi očitavanja međa, pod uslovom da se svi vlasnici graničnih parcela slažu sa oznakama. Na kraju se međe obeležavaju, a geodetska agencija šalje tehnički izveštaj svim vlasnicima i Geodetskom zavodu Republike Srbije.

  5. Parcelacija

  Parcelacija je proces promena granica parcela. Pod pojmom parcelacije podrazumevamo spajanje ili podelu određene parcele. Postupak parcelacije se tako sprovodi u slučaju da vlasnik želi da jednu veću parcelu podeli na nekoliko manjih ili da dve susedne kombinuje u jednu veću. Pre postupka parcelacije moraju se urediti sve međe parcela koje dodiruju novi deo međe. Sve nove međe i nove parcele upisuju se u zemljišni katastar putem upravnog postupka koji vodi Geodetski zavod Republike Srbije.

  6. Komasacija

  Komasacija se vrši onda kada je u pitanju više parcela od kojih svaka ima drugog vlasnika. Glavna svrha komasacije je oblikovanje parcela koje vlasnicima omogućavaju lakšu upotrebu. Pri takvoj konsolidaciji zemljišta zapravo dolazi do vlasničke razmene parcela. Ako se svi vlasnici slože sa novim tokom prikazanih međa, Geodetski zavod Republike Srbije sprovodi upravni postupak. U slučaju uspešne komasacije, nove međe se upisuju u katastar zemljišta.

  7. Evidentiranje zemljišta pod objektom

  Upis zemljišta pod objektom je postupak pri kom se zemljište pod nekim objektom identifikuje i evidentira u katastru zemljišta. Geodetska agencija izrađuje elaborat za uknjižbu zemljišta ispod objekta ili elaborat za uknjižbu objekta. Zahtev za uknjižbu zemljišta može podneti vlasnik zemljišta, nosilac prava gradnje ili investitor. Kada su u pitanju stambene zgrade, zahtev može podneti vlasnik ili nosilac prava.

  Ukoliko se odlučite za angažovanje geometra, možete se obratiti i nama na DaiBau.rs. Na našem sajtu ćete naći još saveta vezanih za ovo temu, ali i ponuđače i proizvođače s kojima sarađujemo i koji će na vaš upit uzvratiti odgovarajućom ponudom.

  Informacije o cenama možete pogledati u našem kalkulatoru.

  Vaš tim,

  DaiBau.rs

  Stručni članak 2495
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Tražite dobre izvođače radova za područje Geometar, geodeta?

  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Imamo čak 198 izvođača radova za područje Geometar, geodeta:

  Besplatna pretraga
  Tražimo lokalno
  Bez provizije
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana