Za područje

  Protivpožarna zaštita: plan i cena

  Članak je pregledalo čak 5871+ korisnika
  Plan zaštite od požara spada u kategoriju dokumenata koji su obuhvaćeni organizacionim preventivnim merama zaštite od požara. One, takođe, uključuju požarni red i plan evakuacije. Plan protivpožarne zaštite priprema vlasnik ili korisnik stambenog, poslovnog ili industrijskog objekta. Sadržaj, oblik i uslovi za izradu ovakvog plana utvrđeni su Zakonom o zaštiti od požara iz 2018. godine, odnosno, Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu od požara iz 2019. godine.
  Stručni članak 5871
  protivpozarni plan
  Imamo čak 2968 izvođača radova za područje Plan zaštite od požara:

  1. Plan protivpožarne zaštite

  Plan, zapravo, nacrt, zaštite od požara je grafički prikaz objekta i njegovih delova, na kome su obeležene sve opasnosti i sistemi, uređaji i sredstva za preventivnu i aktivnu zaštitu od požara, što smanjuje rizik od izbijanja vatre i istovremeno obezbeđuje efikasno gašenje. Protivpožarni plan je namenjen isključivo korisnicima određenog objekta, vatrogascima i ostalim spasiocima.

  Savet stručnjaka iz firme Teh Plam

  1. Od čega zavisi kakav će protivpožarni sistem imati neki objekat?

  Sistem zaštite od požara obuhvata skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom. Protivpožarne sisteme je potrebno da poseduju objekati, koji se mogu razvrstati u sledećim kategorijama:

  • sa visokim rizikom od izbijanja požara - prva kategorija ugroženosti od požara;
  • sa povećanim rizikom od izbijanja požara - druga kategorija ugroženosti od požara;
  • sa izvesnim rizikom od izbijanja požara - treća kategorija ugroženosti od požara.

  Na osnovu prethodno navedenog pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta sa visokim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u prvu kategoriju ugroženosti od požara i obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara, obezbedi tehnički opremljenu i obučenu vatrogasnu jedinicu sa potrebnim brojem vatrogasaca i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.

  Ukoliko je objekat kategorisan u drugu kategoriju ugroženosti od požara u obavezi je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i stalno dežurstvo sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara, dok objekti koji su u trećoj kategoriji imaju obavezu da organizuju sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.

  Takođe, u stambenim, poslovnim i javnim objektima mora se predvideti potreban broj mobilnih uređaja za gašenje požara, u skladu sa tehničkim propisima i uputstvima proizvođača uređaja i opreme. Takođe, moraju biti obezbeđeni spoljnom i unutrašnjom hidrantskom mrežom u skladu sa posebnim propisom, osim:

  • stambenih objekata, koji imaju visinu ≤ 12 m;
  • poslovnih ili javnih objekata površine ≤ 150 m2;
  • poslovnih prostora na nivou okolnog terena ukupne površina ≤ 150 m2

  2. Teh Plam nudi usluge redovne kontrole uređaja protivpožarne zaštite. Koliko puta godišnje se ova kontrola treba vršiti?

  Prema članu 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS" br. 111/209, 20/2015, 87/2018 - dr. zakoni) definisana je obaveza da se, ispravnost instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, instalacija za odvođenje dima i toplote, instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, kao i mobilnih uređaja za gašenje požara, mora kontrolisati na svakih šest meseci.

  G-din Goran Petković, Teh Plam

  1.1. Specifičnosti plana protivpožarne zaštite

  Plan zaštite od požara prikazuje objekt u prostoru i njegovu protivpožarnu zaštitu. Prikaz objekta u prostoru uključuje i sve podatke o položaju i nameni objekta, zemljištu, nivou požarnog opterećenja, interventnim pravcima, delovima obezbeđenim za vatrogasace i spasiloce, visokonaponskim i niskonaponskim vodovima i uređajima, instalacijama svih vrsta, protivpožarnim alatima, gasovodima te cevovodu ili opremi za zaštitu od paljenja opasnih materija, hidrantsku mrežu i druge izvore vode za gašenje, ali i opasne materije te područja gde postoji opasnost od eksplozije.

  Etažni protivpožarni prikaz objekta uključuje podatke o granicama pojedinih vatrogasnih sektora, otvorima u zidovima i plafonima s pregradama, pristupnim putevima, putevima evakuacije i stepeništima, prostorima nezaštićenim od požara, područjima u kojima je gašenje zabranjeno, područjima sa zračenjem, elektrotransformatorima; nadalje, u plan moraju biti ucrtani i uređaji za napajanje energijom, oprema pod pritiskom, instalirani aktivni sistemi zaštite od požara, oprema, uređaji i druga sredstva za sprečavanje i zaštitu od požara. U zavisnosti od veličine i strukture svakog objekta, mogu se pripremiti i pojedinačni protivpožarni planovi s ucrtanim potencijalno opasnim tačkama.

  2. Objekti za koje se protivpožarni plan radi

  Objekti koji zahtevaju izradu plana zaštite od požara obuhvaćeni su protivpožarnim propisima. Zakon i Pravilnik, takođe, određuju sadržaj i uslove za izradu plana zaštite od požara. Plan zaštite od požara izrađuje se za sve objekte koje su, u skladu s Uredbom o uvođenju i upotrebi jedinstvene klasifikacije tipova objekata i o određivanju objekata od nacionalnog značaja, svrstane u objekte 1. kategorije. Pored protipožarnog plana, pripremaju se i požarni red i plan evakuacije. U Zakonu o zaštiti od požara u okviru člana 27a i 28, tačno je definisano koji to subjekti, odnosno koje kategorije subjekata moraju imati Plan evakuacije i upustva za postupanje u slučaju požara istaknuto na vidljivom mestu, a koji subjekti nisu u obavezi da imaju ovaj Plan.  

  Prema maksimalnom broju osoba koja borave u objektu i najveće površine požarnog sektora A, objekti se razvrstavaju u klase oznake P prema Tabeli 1 u Pravilniku o protivpožarnoj zaštiti:

  Elementi plana

  3. Izrada plana zaštite i evakuacije

  Za izradu plana zaštite od požara zadužen je vlasnik ili korisnik objekta ili lice ovlašćeno za sprovođenje mera zaštite od požara. U slučaju da plan zaštite od požara sačini lice ovlašćeno za sprovođenje mera zaštite od požara, svi uslovi određeni propisima o obuci zaposlenih za zaštitu od požara i obuci lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od požara, moraju biti ispunjeni. Po našem zakonu prlan protivpožarne zaštite za privatne kuće i stanove nije obavezan.

  4. Cena izrade protivpožarnog plana

  Cena izrade protivpožarnog plana, koji uključuje nacrt puteva intervencije i evakuacije, tlocrt s položajima vatrogasnih aparata i tačkama s najvećom opasnošću od izbijanja požara, kreće se u proseku od 50 EUR pa naviše. Cena zavisi najviše od veličine objekta, detaljnosti i preciznosti plana, koliko i od ponuđača.

  Elementi protivpožarnog plana
  Elementi protivpožarnog plana

   

  Plan evakuacije
  Plan evakuacije
  Stručni članak 5871
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Tražite dobre izvođače radova za područje Plan zaštite od požara?

  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Imamo čak 2968 izvođača radova za područje Plan zaštite od požara:

  Besplatna pretraga
  Tražimo lokalno
  Bez provizije
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana