Za područje

  Kolčenje - poslednji korak pred gradnju kuće

  Članak je pregledalo čak 3274+ korisnika
  Kada dobijete građevinsku dozvolu, za početak radova biće neophodna još jedna stvar - kolčenje. Kolčenje je obeležavanje glavnih tačaka na terenu pre početka izrade temelja i to radi geodeta.
  Stručni članak 3274
  kolcenje
  Imamo čak 197 izvođača radova za područje Geometar, geodeta:

  1. Šta je kolčenje objekta?

  Ako ste pregledali popis radova za izgradnju kuće, verovatno ste primetili da je među pripremnim radovima i stavka kolčenje objekta. Kolčenje je geodetska aktivnost regulisana Zakonom o državnom premeru i katastru Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US, 96/2015, 47/2017 - autentično tumačenje, 113/2017 - dr. zakon, 27/2018 - dr. zakon, 41/2018 - dr. zakon i 9/2020 - dr. zakon) i Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020).

  Prema Zakonu o izgradnji, nakon izdavanja građevinske dozvole, potrebno je kolčenje objekta. Postupak sprovodi geometar koji pismeno obaveštava administrativnu jedinicu o sprovo]enju postupka uz navođenje svih propisanih detalja o parceli na kojoj se radi.

  Kolčenje se mora uraditi onako kako je navedeno u građevinskoj dozvoli. U zavisnosti od oblika objekta, arhitekta određuje referentne tačke kolčenja, koje su obično na uglovima temeljne ploče ili zidova.

  Nakon kočenja geometar priprema i zapisnik o izvršenoj proceduri, koji pored podataka o građevinskoj dozvoli sadrži i druge podatke o investitoru.

  Savet stručnjaka iz firme GEOWORK DOO

  1. Zašto je važno angažovati geodetu prilikom izgradnje novog objekta?

  Prilikom izgradnje novog objekta investitor ima obavezu da angažuje geodetu kako bi izradio katastarsko-topografski plan, što je ujedno i osnova projektantu za izradu projektne dokumentacije. Nakon što lokalna samouprava izda građevinsku dozvolu, geodeta obeležava temelje da izvođači radova ne bi odstupili od lokacijskih uslova. Posle izvedenih temelja, geodeta snima novonastalu situaciju i dostavlja geodetski snimak temelja da bi lokalna samouprava videla da investitor nije odstupio od lokacijskih uslova i projektne dokumentacije. Nakon što se objekt završi u konstruktivnom smislu, opet je potrebno da geodeta izradi snimak objekta u konstruktivnom smislu i nakon kompletno završenog objekta (stavljena stolarija, izolacija, omalterisani zidovi, uvedena struja, voda i kanalizacija,...) geodeta izrađuje Elaborat geodetskih radova - snimanje objekta i instalacija, što je i obavezna dokumentacija za izdavanje upotrebne dozvole.

  2. Ko angažuje geodetu, izvođač radova ili investitor?

  Oko angažovanja geodete sve zavisi od toga kako se izvođač radova i investitor dogovore. Obično, izvođač radova angažuje geodetu radi postavljanja objekta, snimanja temelja i objekta u konstruktivnom smislu, a investitor radi izrade Elaborata geodetskih radova za tehnički prijem.

  3. Šta sve prethodi postupku kolčenja?

  Kolčenje može da se odnosi na parcelu, objekt ili instalacije.

  Da bi se okolčila parcela potrebno je prethodno podneti zahtev Republičkom geodetskom zavodu - Službi za katastar nepokretnosti, da bi se dobili traženi podaci i na osnovu toga pristupilo kolčenju parcele.

  Da bi se okolčio objekt, postupak se ponavlja po dobijanju građevinske dozvole. Projektant dostavlja snimljenu situaciju geodeti kako bi mogao da unese podatke u instrumente i pristupi kolčenju objekta.

  Da bi se okolčile instalacije postupak se ponavlja kao i za kolčenje objekta.

  g. Laslo Kovač, GEOWORK DOO

  2. Kako kolčenje izgleda na terenu?

  Geometar referentne tačke određuje prema karakteristikama objekta preciznim geodetskim instrumentima - teodolitom i GPS uređajem. Pored kolčenja objekta (obeležavanja glavnih tačaka na terenu pre početka izrade temelja), geometar/geodeta određuje i nadmorsku visinu prizemlja. Nivelirom se linije kolčenja za temeljnu ploču, odnosno, iskop građevinske jame, prenose na pomoćne profile (kolčeve) kako bi se osiguralo kolčenje pre iskopa građevinske jame. Profili, koji su obično drveni, olakšavaju početak izvođenja građevinskih radova.

  Kolčenje objekta na terenu
  Kolčenje objekta na terenu

  3. Kolčenje: šta ako postoji razlika između stanja na terenu i onoga što je u projektnoj dokumentaciji?

  Prilikom kolčenja novog objekta može se pojaviti razlika između onoga što je navedeno u projektnoj dokumentaciji i onoga što je zapravo na terenu. Obično su takve razlike minimalne. Najčešće je u pitanju mimoilaženje u visinskim kotama za određene tačke, jer teren nije tačno izmeren. U ovom slučaju, geometar/geodeta zajedno s arhitektom i izvođačem radova, određuje nove tačke koje predstavljaju kompromis između zadatih i postojećih.

  U slučaju da se pojave veće razlike, mora se proveriti da li je raspored objekta i dalje u skladu s uslovima davalaca odobrenja.

  4. Kolčenje kuće - cena

  Cena kolčenja za prosečnu kuću kreće se između 100 i 200 EUR. Mnogo zavisi od broja tačaka.

  Stručni članak 3274
  Autor: Daibau trendovi magazin

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Tražite dobre izvođače radova za područje Geometar, geodeta?

  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Imamo čak 197 izvođača radova za područje Geometar, geodeta:

  Besplatna pretraga
  Tražimo lokalno
  Bez provizije
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana