Za područje
  OTP banka

  Arhitekta - kako naći dobar arhitektonski biro?

  Članak je pregledalo čak 2802+ korisnika
  Planirate li renoviranje, novogradnju ili promenu enterijera? Za ostvarenje želja biće vam potreban stručnjak koji će znati da skicira ideju, napravi plan i nacrte kao i da vas vodi kroz upravne postupke za kompletiranje neophodne dokumentacije. Zakon o izgradnji propisuje da dokumentaciju za dobijanje građevinske dozvole mora da pripremi diplomirani arhitekta s licencom Inžinjerske komore i Udruženja arhitekata Srbije. Ipak, arhitekta nije tu isključivo da bi brzo i efikasno ispunio zakonske uslove. Dobar stručnjak će vas savetovati tako da dođete do kvalitetnog i smisaonog rešenja, udobnog za celu porodicu i odgovarajućeg vašim potrebama, a neškodljivog za prirodnu sredinu.
  Stručni članak 2802
  kako naci dobar arhitektonski biro
  Imamo čak 2419 izvođača radova za područje Arhitektura, arhitekta:

  1. Traži se arhitekta!

  Da biste pronašli pravog arhitektu, predlažemo da odvojite izvesno vreme. Nekako po običaju, ljudi traže stručnjake preko prijatelja i poznanika koliko i na internetu. Sada možete to da učinite i preko našeg portala Daibau.rs - pošaljite upit i naši će vam se saradnici javiti. Kada sakupite ponude, sve ih dobro proučite i proverite - ima li arhitekt važeću licencu i kakve su mu reference, odnosno, završeni projekti i mišljenje klijenata - a sve to da biste stekli prvi utisak.

  Savet stručnjaka iz firme Proinženjering plus

  1.  Zašto je važno angažovati arhitektu za novi projekat?

  Kada se radi o izgradnji nove stambene kuće, poslovne zgrade ili renoviranju postojećeg objekta, neophodno je uzeti u obzir mnoge faktore kako bi se osiguralo da projekat bude uspešno završen. Jedan od najvažnijih faktora je angažovanje arhitekte za izradu projekta.

  Arhitekte su stručnjaci koji su obučeni da dizajniraju i planiraju građevinske projekte u skladu sa potrebama klijenata, urbanističkim propisima i standardima bezbednosti. Oni su obučeni da sagledaju celokupan projekat, a ne samo izgled objekta, i na taj način obezbeđuju funkcionalnost, efikasnost i održivost objekta.

  Jedan od najvažnijih razloga za angažovanje arhitekte je njihovo znanje i iskustvo u oblasti projektovanja – što podrazumeva rad na celokupnoj tehničkoj dokumentaciji, od konceptualnog dizajna do tehničkih detalja. Arhitekta pomaže klijentu u razumevanju različitih opcija koje su dostupne, kao i pri donošenju odluke koja će najviše odgovarati njihovim potrebama, željama i budžetu.

  Arhitekte su takođe upoznate sa zakonima, propisima i standardima koje je neophodno sagledati pri izgradnji objekta. Oni pomažu klijentu da se istih pridržava kako bi se izbegli potencijalni problemi u budućim fazama realizacije projekta. Osim toga, arhitekte se brinu da projekat bude izrađen u skladu sa odgovarajućim standardima energetske efikasnosti, što će pomoći u smanjenju troškova energije i očuvanju životne sredine.

  Kada se radi o izgradnji novog doma ili poslovne zgrade, angažovanje arhitekte doprinosi stvaranju prostora koji će odgovarati potrebama klijenta. Arhitekte su obučene da razumeju različite načine korišćenja prostora, kao i kako da se napravi optimalan raspored prostorija. Samim tim pomažu klijentu da iskoristi svaki kvadratni metar i da napravi prostor koji je funkcionalan i udoban.

  Arhitekte mogu pomoći i u dizajnu enterijera – mogu pomoći klijentu da odabere boje, materijale, osvetljenje i nameštaj koji će odgovarati njihovom stilu i budžetu. Osim toga, arhitekte se brinu da se prostor koristi na najbolji mogući način i da ga je lako održavati.

  Ukupno gledano, angažovanje arhitekte je ključno za uspešno i efikasno planiranje i izgradnju objekta. Arhitekte će osigurati da projekat bude u skladu sa svim propisima i standardima, kao i sa potrebama klijenta. Njihovo znanje, iskustvo i stručnost doprineće stvaranju objekta koji je funkcionalan, efikasan i održiv i koji će predstavljati izvor zadovoljstva i uživanja za dugi niz godina.

  2.  Koliko traje period od prvog razgovora sa klijentom i definisanja projektnog zadatka do početka gradnje?

  Važno je razumeti da period od prvog razgovora arhitekte i klijenta, zatim usvajanja projektnog zadatka pa sve do početka izgradnje može zavisiti od nekoliko faktora, najvažnije od složenosti projekta. Međutim opšte je prihvaćeno da ovaj period može trajati nekoliko meseci, a nije slučajnost da traje i preko godinu dana.

  Jedan od glavnih faktora koji utiču na trajanje ovog perioda je komunikacija između arhitekte i klijenta. U zavisnosti od jasnoće potreba klijenta i mogućnosti arhitekte da to ispravno razume, period se može produžiti ili skratiti. Arhitekta bi trebalo da aktivno sluša klijenta, razume njegove potrebe, ciljeve i budžet, kako i mogao da kreira projekat koji odgovara njegovim zahtevima.

  Nakon prvog razgovora, arhitekta prelazi na fazu planiranja. Ovo uključuje istraživanje lokacije, zakonskih i planskih zahteva i mogućnosti, izradu skica i koncepata projekta. U ovom periodu arhitekta bi trebalo da radi zajedno sa klijentom na definisanju specifičnih zahteva i funkcija koje će se nalaziti u projektu.

  Kada se proces planiranja završi arhitekta ima jasan koncept projekta koji ispunjava zahteve klijenta i u skladu je sa zakonskim propisima. Tada se pristupa kreiranju tehničkih crteža, specifikacija i drugih dokumentacija neophodnih za izgradnju.

  Nakon što su sve faze planiranja i projektovanja završene, pristupa se izradi planova za izgradnju. Ovaj period uključuje dobijanje neophodnih dozvola i dovršavanje detaljnih tehničkih crteža koji se koriste za izgradnju.

  Konačno, počinje se sa gradnjom, koja može trajati od nekoliko meseci do nekoliko godina, u zavisnosti od veličine projekta. U svakom slučaju arhitekta treba da bude prisutan tokom cele faze izgradnje kako bi se osiguralo da se projekat izvodi u skladu sa crtežima, dozvolama, specifikacijama i propisima.

  Na kraju je važno napomenuti i da postoje faze u procesu dobijanja svih potrebnih dozvola kada se čeka na odgovore nadležnih institucija za pregled tehničke dokumentacije, na čije trajanje arhitekta ne može da utiče a koje mogu znatno uticati na dužinu trajanja celog perioda. 

  3. Na šta klijent treba da obrati pažnju prilikom izbora arhitekte?

  Kada klijent traži arhitektu za posao, važno je obratiti pažnju na nekoliko faktora, kako bi izbor bio adekvatan za ostvarenje projekta koji odgovara potrebama i zahtevima klijenta:

  1. Kreativnost i iskustvo. Klijent treba da obrati pažnju na kreativnost arhitekte i iskustvo u sličnim projektima. Arhitekta treba da bude sposoban da stvori inovativan dizajn koji je funkcionalan i zadovoljava potrebe klijenta Takođe, iskustvo u sličnim projektima će pomoći arhitekti da lakše upravlja projektom, smanji rizike i obezbedi kvalitetan projekat u zadatom vremenskom okviru.

  2. Komunikacija i saradnja. Neophodno je obratiti pažnju na to kakvu je komunikaciju i saradnju moguće ostvariti sa arhitektom, koji bi trebalo da bude otvoren za ideje klijenta, da čuje njegove potrebe i želje ali bi trebalo da bude sposoban i da objasni tehničke pojedinosti projekta na jednostavan i razumljiv način. Kvalitetna saradnja između arhitekte i klijenta je ključna za uspešno sprovođenje projekta.

  3. Finansijski budžet. Ne sme se prevideti finansijski budžet koji klijent ima na raspolaganju, odnosno klijent treba da pronađe arhitektu koji će mu pomoći da stvori projekat u skladu sa njegovim budžetom. Od arhitekte se očekuje da bude transparentan u vezi sa troškovima projekta i da ponudi rešenja koja su unutar zadatih finansijskih okvira.

  4. Poznavanje zakona, propisa i planske dokumentacije
  Odabrani arhitekta bi trebalo da bude upoznat sa svim aktuelnim propisima koji se odnose na gradnju - o građevinskim dozvolama, zonama gradnje, propisima o bezbednostima i drugim relevantnim podacima.

  5. Reference. Klijent treba da obrati pažnju na referentne projekte koje je arhitekta uradio u prošlosti. Pregledom portfolija projekata klijent će steći uvid u kreativnost i stil arhitekte, kao i u njegovo iskustvo u sličnim projektima.

  6. Vreme za realizaciju projekta. Neophodno je da arhitekta bude sposoban da planira i upravlja vremenom kako bi projekat bio završen u zadatom roku. Odnosno, ukoliko je klijentu potrebno da projekat bude završen u kratkom roku, treba da potraži arhitektu koji ima iskustvo u radu pod pritiskom i koji je sposoban da u ograničenom vremenskom periodu pruži efikasno rešenje. Sa druge strane, ukoliko je cilj klijenta stvaranje projekta sa visokim stepenom kreativnosti, neophodno je predvideti duži vremenski period za proces projektovanja.

  Uzimajući u obzir ove faktore, klijent će biti u stanju da izabere arhitektu koji će mu pomoći da ostvari svoje ciljeve i stvori projekat koji je funkcionalan, estetski privlačan i koji zadovoljava njegove potrebe i želje. Kvalitetna saradnja između klijenta i arhitekte je ključna za uspešan projekat, a odabir pravog arhitekte je jedan od najvažnijih koraka.

  G-din Bogdan Popović, master inženjer arhitekture i g-đa Tamara Popović master inženjer arhitekture, Proinženjering plus

  1.1. Licencirani arhitekta

  Kako da proverite ovakve podatke? Pogledajte na internetu Registar licenciranih arhitekata, na adresi http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=projarh. Vodite računa i o tome da izabrani stručnjak živi što bliže vama, odnosno, lokaciji gradnje kako bi mogao uz što manje putovanja i troškova da prati gradnju, ukoliko se tako dogovorite.

  Dobar arhitekta zna kako da vaše snove pretvori u realnost
  Dobar arhitekta zna kako da vaše snove pretvori u realnost

  2. Kako odabrati dobar arhitektonski biro?

  Kada napravite uži izbor arhitektonskih biroa na osnovu svega što ste o njima saznali - referencama, lokaciji i cenama - biće nužno da se sa njima i sastanete. Uspeh projekta i vaše zadovoljstvo učinjenim u velikoj će meri zavisiti od uspešne komunikacije s arhitektom! Ako projektant za vas odvoji dovoljno vremena, sluša o čemu govorite, pokaže relevantne preporuke i da dobre predloge – rečju, ostavi povoljan utisak na vas, sva je prilika da ćete biti zadovoljni i budućom saradnjom. Pre nego što pođete u arhitektonski biro, preporučujemo da u odgovarajućem opštinskom organu uzmete tzv. lokacijske informacije. Na osnovu tog dokumenta, projektant će odmah znati kakve su realne mogućnosti na terenu i eventualna ograničenja. Samim tim, i ponuda koju bude dao biće konkretnija.

  Osim lokacijske informacije, ponesite i spisak svojih želja, crteže, skice ili slike delova, prostorija ili celih objekata koji vam se dopadaju i za koje biste hteli da postanu deo vašeg doma.

  Cena ne sme da bude presudna, ali svakako da nije zanemarljiva. S izabranim arhitektom sklopite ugovor u kome će jasno, tačno i taksativno biti nabrojani kakvu će dokumentaciju obezbediti, po kojoj ceni i u kom roku. Potom može da počne sam idejni nacrt – usklađen s lokacijskim informacijama, vašim htenjima i stručnim predlozima arhitekte. U toj fazi izrade idejnog projekta, s arhitektom ćete se nalaziti češće, sve dok sve ideje i zahtevi ne budu sasvim usklađeni, a vi zadovoljni rešenjima i izgledom.

  Kasnije, dok se bude radila dokumentacija za građevinsku dozvolu, promene će se teže unositi, budući da zahtevaju još vremena i novca. Ali, o tome ćemo drugom prilikom. Za sada imajte u vidu da sve treba da se završi u fazi idejnog projekta, jer je tako najpraktičnije i najisplativije. Ako nađete pravog arhitektu, projektovanje kuće će biti vrlo inspirativno i poučno za vas!

  3. Arhitekta - cena arhitektonskog projekta

  Koliko košta angažovanje arhitekta? Cene originalnih projekata porodičnih kuća iznose 1-2% vrednosti ukupne investicije. Obično se cena celog projekta (IP – idejni projekt, PGD - projekt za dobijanje građevinske dozvole i PZI - projekt za izvođenje) kreće između 1.200 i 3.000 EUR. Budete li dobili nižu ponudu od toga, preporučujemo da budete naročito oprezni, pošto kvalitet takvog projekta može biti vrlo upitan.

  Tipski nacrti su jeftiniji, premda, ako se odlučite za prepravke i dorade, sve može da izađe i daleko skuplje od originalnog projekta. Tipske projekte ne preporučujemo jer oni ne daju nikakvu slobodu, a vrlo često zahtevaju prihvatanje velikih kompromisa. Imajte u vidu da je kuća ipak dugoročna investicija te da ćete u njoj provoditi veliki deo svog života. Kada se odlučujete na gradnju, to je obično zato što želite nešto isključivo svoje, lično, a nikako da se prilagođavate uniformisanom, bezličnom rešenju.

  Projektna dokumentacija je obimna i stručno vrlo zahtevna
  Projektna dokumentacija je obimna i stručno vrlo zahtevna

  4. Ko su dobre arhitekte?

  „Arhitekata na tržištu ima više nego zubnih pasti. Stvarno dobrih je vrlo malo. U svakom slučaju, i oni su proizvod subjektivne ocene i ličnog iskustva.“ (komentar na forumu)

  Dobar arhitekta:

  • ima kvalitetne reference,
  • sluša vaše želje,
  • upoznaje vas s ograničenjima,
  • savetuje vas,
  • pripremi više predloga i rešenja,
  • u stalnoj je komunikaciji s vama,
  • pripremiće jasan ugovor o saradnji i navesti tačne cene.
  Stručni članak 2802
  Autor: DaiBau trendovi magazin
  Imamo čak 2419 izvođača radova za područje Arhitektura, arhitekta:

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Tražite dobre izvođače radova za područje Arhitektura, arhitekta?

  Imamo čak 2419 izvođača radova za područje Arhitektura, arhitekta:

  Besplatna pretraga
  Tražimo lokalno
  Bez provizije
  Imamo čak 2419 izvođača radova za područje Arhitektura, arhitekta
  10
  0

  PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINARSTVO, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING UNIGRADNJA MILJKOVIĆ DOO BEOGRAD (PALILULA)


  9.7
  0

  DUŠAN MILOŠEVIĆ PR APOKRIFI


  8.7
  0

  Projekt M


  9.6
  0

  ARHIM DOO


  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana