Za područje

  Komunalni priključci, cena

  Koliko košta priključivanje na komunalnu mrežu? Cena vodovodnog priključka za porodičnu kuću, zajedno s nabavkom poklopaca od livenog gvožđa, iskopa šahta za vodomer s dva merna mesta, izradom navrtnih ventila i ostalih radova, uključujući sečenje asfalta po potrebi i ponovno asfaltiranje, može da izađe između 1.600 i 2.500 EUR. Priključak porodične kuće na kanalizacioni sistem, uz izvođenje kišne kanalizacije do javnog voda, izradu priključka, komunalni nadzor i takse, može da košta 1.000 do 2.000 EUR.

  Kome poveriti izvođenje priključaka za struju i vodu? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim stručnjacima za komunalne priključke u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

  Brzo do majstora - lako i besplatno!
  Nađi majstore

  Cena priključka na vodovod


  Cena izgradnje vodovodnog priključka za porodičnu kuću. Cena izgradnje vodovodnog priključka za porodičnu kuću, zajedno s nabavkom poklopaca od livenog gvožđa, iskopa šahta za vodomer s dva merna mesta, izradom navrtnih ventila i ostalih radova, uključujući sečenje asfalta, po potrebi, i ponovno asfaltiranje. Cena uključuje komunalni nadzor ali ne i takse.

  1000.00 €/kom

  VEOMA NISKA CENA
  1400.00 €/kom

  SREDNJA CENA
  1680.00 €/kom

  NAJVIŠA CENA
  Želim ponudu izvođača radova

  Detaljnije cene za Komunalni priključci (2024)

  vaša količina

  jedinica

  okvirna cena

  vaša cena

  Priključak na kanalizaciju


  kom

  €/kom

  okvirna cena
  Pošalji potražnju >

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Komunalni priključci - sve što treba da znate

  1. Komunalni priključci - šta sve treba da znate?

  Prilikom izgradnje kuće, odnosno, bilo kog objekta, vrlo važan deo projektovanja i izvođenja su radovi pod zajedničkim nazivom komunalni priključci. Ovi radovi su, iako spolja nevidljivi, toliko bitni zato što objekt bez njih ne može biti ni funkcionalan ni upotrebljiv. Mašinske instalacije su linijski vodovi za vodu, kanalizaciju, grejanje i hlađenje, ređe za lift. Oni se razvode po kući na osnovu planskih i projektnih nacrta, kao i dalje do linija javnih komunalnih vodova na koje se priključuju, takođe, po proračunima, za koje se traži i dobija objedinjena građevinska dozvola. Dakle, ako gradite vlastitu kuću, instalacije u njoj mogu biti povezane ili na javne ili na sopstvene izvore snabdevanja, odnosno odvoda (bunar, toplotna pumpa i septička jama, recimo).

  Komunalni priključci
  Početak izvođenja mašinskih instalacija i komunalnih priključaka

  U oba slučaja su neophodne dozvole i saglasnosti opštinskih organa i javnih preduzeća za vodovod, kanalizaciju i elektrodistribucije, a razlikuju se samo visine taksi koje ćete platiti. Novčane nadoknade određuju se posebnim odlukama opština, odnosno, nadležnih javnih preduzeća i plaćaju se po jedinstvenom godišnjem cenovniku.

  1.1. Komunalni priključci

  Kada govorimo o komunalnim priključcima, reč je o povezivanju na kanalizacionu mrežu, gasovod, vodovod i struju. Jednostavno rečeno, komunalni priključci su najosnovniji elementi jedne kuće, koji vam omogućavaju da u njoj normalno živite i funkcionišete. Bez ovih priključaka, odnosno, mašinskih instalacija, kuća bi bila praktično neupotrebljiva, jer ne biste mogli da koristite toalet niti biste imali tekuću vodu, kao što bez struje ne biste mogli da koristite aparate ni uređaje. Stoga, instalacije i priključci predstavljaju osnovnu infrastrukturu svake kuće.

  1.2. Zemljani radovi za priključke

  Za razvođenje komunalnih priključaka te mašinskih i elekričnih instalacija do kuće, potrebni su zemljani radovi kojima se pravi čitava mreža direktno do objekta. Ovi radovi se izvode pre nego što izgradnja samog objekta počne, a cena im varira u zavisnosti od vrste zemljišta i njegovih geoloških karakteristika. Što je teren tvrđi i nepristupačniji, iskopavanje zahteva više napora, bolju mehanizaciju, a samim tim je i skuplje.

  2. Priključak na vodovod

  Odluku o obaveznim uslovima koje svaki tražilac saglasnosti za priključenje na javni vodovod mora da ispuni, kao i visine naknada, definišu se pravilnicima koji se objavljuju u Službenom listu Republike Srbije. Ono što je svima zajedničko jesu terminološka određenja, odnosno, pojmovi i izrazi koji se u njima koriste. U ovom slučaju to su:

  1. „snabdevanje vodom za piće" jeste zahvatanje, prečišćavanje, prerada i isporuka vode vodovodnom mrežom do mernog instrumenta korisnika, obuhvatajući i merni instrument;
  2. „javni vodovod" jeste komunalni sistem za snabdevanje vodom za piće na određenoj teritoriji, koji ima uređeno i zaštićeno izvorište, postrojenje za prečišćavanje i preradu sirove vode, vodovodnu mrežu sa pratećim objektima, uređajima i postrojenjima i priključke na vodovodnu mrežu;
  3. „vodovodna mreža" jeste mreža cevovoda sa pratećim objektima za snabdevanje vodom;
  4. „seoski vodovod" jeste sistem komunalnih objekata izvan sistema javnog vodovoda putem kog se vrši skupljanje, prerada, odnosno prečišćavanje i isporuka vode u određenim seoskim ili drugim izdvojenim naseljima i služi isključivo potrebama stanovništva i drugim objektima u tim naseljima;
  5. „ulična vodovodna mreža" jeste deo vodovodne mreže za snabdevanje vodom u pojedinoj ulici na koju su korisnici neposredno priključeni vodovodnim priključkom;
  6. „priključak na vodovodnu mrežu" jeste cevovod od spoja na uličnoj vodovodnoj mreži do glavnog vodomera smeštenog u vodomernom oknu ili izvan njega, uključujući i vodomer;
  7. „vodomerno okno" jeste prostor za smeštaj jednog ili više vodomera sa pripadajućom armaturom na parceli ili prostorija unutar objekta (šaht, okno);
  8. „unutrašnja vodovodna instalacija" jesu cevovodi i uređaji od vodomera korisnika do točećeg mesta u objektu ili dvorištu korisnika, koji služe za snabdevanje vodom iz vodovoda;
  9. „merno mesto" jeste mesto na kome se meri količina isporučene vode;
  10. „vodomer" jeste odgovarajući standardizovani merni uređaj koji se postavlja na merno mesto i služi za merenje isporučene vode;
  11. „korisnik" u smislu ove odluke jesu fizička i pravna lica i preduzetnici koji su vlasnici, zakupci ili korisnici po drugom osnovu nekretnina spojenih sa javnim vodovodom i na taj način iz njega koriste vodu;
  12. „cena vode" jeste visina novčane naknade po 1 m³ isporučene vode, koju plaćaju korisnici, a koju utvrđuje Preduzeće uz saglasnost Osnivača;
  13. „naknada za isporučenu vodu za piće" jeste visina novčane obaveze korisnika prema Preduzeću, koja se utvrđuje na osnovu cene 1 m³ vode za piće i količine isporučene vode.

  2.1. Kako se priključujete na vodovod?

  Svaki objekt koji se snabdeva vodom iz javnog vodovoda mora imati svoj zaseban vodovodni priključak.

  Vodovodni priključak počinje od spoja s uličnim cevovodom a završava se u šahtu za vodomer. U izuzetnim slučajevima, Preduzeće može da dozvoli postavljanje vodomera bez izgrađenog šahta za vodomer u sam objekt korisnika na mestu koje odredi stručno lice Preduzeća (na primer: nedostatak mesta za izgradnju šahta za vodomer).

  Opšti uslovi za priključenje stambenog objekta na vodovodnu mrežu su:

  1. objekt za koji se traži priključenje mora imati građevinsku dozvolu, odnosno, mora biti ozakonjen ili u postupku ozakonjenja;
  2. ispred parcele na kojoj se nalazi objekt postoji izgrađena vodovodna mreža.

  Uz zahtev za priključenje objekta na vodovodnu mrežu, za postojeće objekte, potrebno je dostaviti:

  1. kopiju plana parcele s ucrtanim objektom;
  2. dokaz o vlasništvu (ugovor o prodaji nepokretnosti ili list nepokretnosti);
  3. građevinsku dozvolu ili rešenje koje menja građevinsku dozvolu;
  4. uverenje da je pokrenut postupak ozakonjenja, za objekte u postupku ozakonjenja;
  5. kopiju lične karte vlasnika.

  Nakon podnošenja zahteva, Preduzeće propisuje tehničke uslove za priključenje na vodovodnu mrežu i podnosi, kroz objedinjenu proceduru, zahtev nadležnom organu za Izdavanje odobrenja za priključenje u skladu sa Zakonom.

  Za novoizgrađene objekte, Zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje objekta na vodovodnu mrežu podnosi imalac javnih ovlašćenja - Preduzeće kroz objedinjenu proceduru nadležnom organu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, a po zahtevu Korisnika.

  Uz zahtev za priključenje na vodovodnu mrežu Korisnik je dužan da Preduzeću dostavi:

  1. građevinsku dozvolu ili rešenje koje menja građevinsku dozvolu;
  2. lokacijske uslove;
  3. dokaz o vlasništvu (ugovor o prodaji nepokretnosti ili list nepokretnosti);
  4. kopiju lične karte vlasnika.

  2.2. Obavezne saglasnosti za vodovod

  Kada je u pitanju priključenje na vodovodnu mrežu, potrebna dokumentacija dostavlja se Sektoru vodovodne mreže, Službi novih spojeva. Pojedinačne adrese ovih službi za svaki grad, odnosno, opštinu, pogledajte na njihovim zvaničnim veb-sajtovima.

  Tehničke uslove za priključenje na vodovodnu mrežu utvrđuje Preduzeće kroz objedinjenu proceduru. Tehnički uslovi obavezno sadrže:

  1. mesto priključenja na primarnu vodovodnu mrežu;
  2. pritisak u mreži;
  3. prečnik primarne vodovodne linije;
  4. prečnik sekundarne vodovodne linije;
  5. tehničke detalje oko ugradnje mernog instrumenta-vodomera i izgradnje vodomernog okna-šahta;
  6. predmer i predračun radova.

  Svakim pravilnikom se, takođe, propisuju obaveze budućih korisnika. Tako, troškove izgradnje vodovodnog priključka i vodomernog okna, snosi podnosilac zahteva za priključenje. Nakon ispunjenja uslova za vodovodni priključak, stručna služba preduzeća daje pisanu saglasnost za priključenje podnosioca zahteva za priključenje na javni vodovod. Nakon dobijanja saglasnosti, Preduzeće i Korisnik zaključuju ugovor o izgradnji vodovodnog priključka. Priključenje na javni vodovod vrši isključivo Preduzeće. Radove na izgradnji unutrašnje vodovodne mreže, odnosno od vodomernog okna prema objektu, izvodi Korisnik.

  Kućna vodovodna instalacija može se izvoditi samo na osnovu projekta koji je odobrio nadležni organ. Izgrađena instalacija ne sme se predati na upotrebu, ako je pre toga nisu pregledali nadležni organi i ako nije izdata dozvola za upotrebu od nadležnih organa.

  Odredbe ovog člana ne primenjuju se samo za manje objekte (stambene zgrade najviše sa 3 stana ili poslovni objekti slične veličine) na kojima se posle njihove izgradnje izvodi kućna vodovodna instalacija.

  2.3. Plaćanja za vodovodni priključak

  Pravilnicima objavljenim u Službenom glasniku Republike Srbije određeno je sledeće:

  1. Cenu vode za piće po jednom kubnom metru utvrđuje Nadzorni odbor Preduzeća uz saglasnost Skupštine grada.
  2. Utvrđivanje cene vode za piće vrši se na osnovu elemenata predviđenih zakonom. Potrošnja vode se utvrđuje i naplaćuje prema količini izmerenoj vodomerom, a izuzetno po proceni.
  3. Potrošnja vode se izračunava prema stanju brojila na vodomeru na kraju i na početku vremenskog perioda čitanja vodomera. Kod obračuna se čitaju samo celi kubni metri.
  4. Naknada za isporučenu vodu za piće jeste visina novčane obaveze korisnika prema Preduzeću, koja se utvrđuje na osnovu cene 1 m3 vode za piće i količine isporučene vode.

  Po trenutnom cenovniku grada Beograda (za 2021. godinu, ali svaki grad ima svoj cenovnik, što lako možete videti na veb-sajtovima opština), fiksni deo naknade na mesečnom nivou sa PDV-om je 130, 68 DIN/m3. Kubni metar utrošene vode za piće je 59,46 DIN, a odvođenje otpadnih voda plaća se 24,04 DIN/m3.

  Po istom cenovniku, Registracija individualnog vodomera je 10.387,62 DIN, dok se priključenje naplaćuje po zonama, odnosno, kategorijama naselja i kreće se od 42.000 DIN do 360.000 DIN.

  3. Priključak na kanalizaciju

  Svi korisnici koji žele da priključe postojeće objekte na kanalizacionu mrežu treba da se obrate Korisničkom centru Službe tehničke dokumentacije JKP vodovod i kanalizacija na svojoj opštini, a pojedinačne adrese i brojeve telefona možete naći na veb-sajtovima lokalnih organa samouprave. Predviđena procedura se sastoji iz nekoliko faza.

  Prvi korak je zahtev za dobijanje Uslova za projektovanje unutrašnjih instalacija objekta koji se dobijaju na osnovu priložene dokumentacije o lokaciji, objektu i pravu vlasništva. Dokumentacija ne sme da bude starija od šest meseci.

  Na osnovu uslova, licencirani projektni biro, kojeg bira sam korisnik, izrađuje Glavni projekt unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije na arhitektonsko-građevinskim podlogama projekta ili projekta izvedenog stanja objekta za objekt upisan u list nepokretnosti po Zakonu o ozakonjenju objekata (za objekt koji poseduje Rešenje o ozakonjenju).

  3.1. Kako se priključujete na kanalizaciju?

  Nakon izrade projekta, drugi korak je podnošenje zahteva za dobijanje Saglasnosti na Glavni projekt, koji se predaje na šalteru Korisničkog centra. Dobijanjem rešenja o saglasnosti i overom grafičkih priloga u projektu, pristupa se finalnom, trećem koraku, gde se predaje zahtev za vodovodni ili kanalizacioni spoj. Oformljeni dosije priključka (zeleni karton) se šalje na adresu nadležnog pogona kanalizacione mreže, nakon čega ekipa JKP BVK izlazi po nalogu na teren i vrši nadzor i montažu budućeg priključka.

  Napominje se da objekt izgrađen bez građevinske dozvole pravo na priključenje ostvaruje samo po završetku postupka ozakonjenja (sa dobijenim Rešenjem o ozakonjenju), uz obavljeno projektovanje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije u skladu sa izdatim uslovima JKP BVK na arhitektonsko-građevinskim podlogama Glavnog projekta izvedenog stanja objekta.

  3.2. Obavezne saglasnosti za kanalizaciju

  Obaveza je korisnika, odnosno, vlasnika objekta, da po realizaciji priključka, geodetski snimi izvedeni priključak. Snimak (u elektronskoj i papirnoj formi) se dostavlja nadležnom sektoru kanalizacione mreže JKP BVK radi dobijanja Potvrde da je objekt priključen na gradsku mrežu vodovoda i kanalizacije. Kada je u pitanju priključenje na kanalizacionu mrežu, potrebna dokumentacija dostavlja se Sektoru kanalizacione mreže, tj. nadležnim pogonima.

  3.3. Plaćanja za kanalizacioni priključak

  Priključak na javnu kanalizaciju se vodi kao Naknada za učešće u priključku na kanalizaciju, pa na zvaničnim veb-sajtovima opštinskih organa možete naći važeće cenovnike za tekuću godinu. Tako je, na primer, za grad Beograd, za 2021. cena bila 50.814,58 DIN.

  4. Priključak na gasovod

  Priključivanje na javni gasovod u Srbiji se vrši po jedinstvenoj proceduri, obaveznoj za sva preduzeća koja se bave uvozom i isporukom gasa. Cene se formiraju u zavisnosti od ponuđača na lokalnom nivou, pa se zato dobro raspitajte o uslovima i cenama u svojoj opštini.

  4.1. Kako se priključujete na gasovod?

  Zajednički uslovi, odnosno, način podnošenja zahteva i izdavanje dozvola sada izgleda ovako:

  1. Korisnik podnosi zahtev za odobrenje za priključenje na distributivni sistem (uz dostavljanje potrebne dokumentacije).
  2. Na osnovu podnesenog zahteva zakazuje se izlazak projektanta radi definisanja tehničkog rešenja za priključenje objekta na distributivnu gasovodnu mrežu.
  3. Zahtev za odobrenje za priključenje na distributivni sistem uz dostavljenu dokumentaciju razmatra stručno, odgovorno lice ponuđača. Ukoliko se zahtev odobri, izdaje se pozitivno rešenje za gasifikaciju i definiše se ponuda, u suprotnom, zahtev se odbija.

  Ukoliko je novi korisnik dobio pozitivno rešenje i prihvatio ponudu, pristupa se izradi ugovora. Postoje dva tipa ugovora:

  1. Ugovor za individualni priključak (jedan merni set-jedna stambena jedinica).
  2. Ugovor za grupni priključak (jedan merni set-više stambenih jedinica).
  3. Prava i obaveze ugovornih strana se precizno definišu ugovorom.
  4. Nakon aktiviranja ugovora, pristupa se izradi projekta sa tehničkom kontrolom.
  5. Izdavanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju.
  6. Izvodi se mašinska instalacija (unutrašnja gasna i/ili termo-tehnička instalacija), prema dinamici aktiviranih ugovora i sticanju neophodnih uslova za izvođenje istih. Nakon izvođenja vrši se ispitivanje mašinskih instalacija i na osnovu ispitivanja se izdaje odgovarajući zapisnik.
  7. Nakon svih završenih radova, korisnik podnosi zahtev za puštanje gasa. Nakon toga vrši se pregled tehničke ispravnosti unutrašnje gasne instalacije i u slučaju pozitivnog nalaza pristupa se izradi ugovora o isporuci i potrošnji prirodnog gasa.
  8. Prava i obaveze ugovornih strana se precizno definišu ugovorom.
   Shematski prikaz procedure za gasni priključak
   Shematski prikaz procedure za gasni priključak

  4.2. Plaćanja za gasni priključak

  1. jula 2020. godine počela je velika akcija priključenja domaćinstava širom Srbije na javni gasovod i tada su mnogi dobavljači ponudili promotivne ugovore koji su zbog pandemije produženi te će najverovatnije važiti i do kraja ove godine. Pojavila se i jedinstvena cena priključka (takozvani, standardni priključak G4 kapaciteta 6m3/h) od 780 EUR i to na 36 rata bez kamate za stambene objekte do 150 m2. U isto vreme, svoje ponude za projektovanje i izvođenje unutrašnjih gasnih instalacija uz isporuke potrebnog materijala, opreme, gasnih kotlova i peći, dala su i brojna preduzeća širom Srbije i to, takođe na 36 rata.    

  5. Priključak na elektro-mrežu

  Procedura priključenja na elektro-mrežu je utvrđena jedinstvenim pravilnikom za celu teritoriju Republike Srbije, tako da se i postupci priključenja i priključka odvijaju po ustaljenom redosledu i naplaćuju po jedinstvenom cenovniku.

  Postupak priključenja objekta budućeg kupca (korisnika) na distributivni sistem električne energije (DSEE) u postupku objedinjenje procedure pokreće Investitor objekta, podnošenjem zahteva za prijavu radova za objekat koji se gradi, nadležnom organu kroz Centralnu evidenciju objedinjenih procedura (CEOP).

  1. Uz prijavu radova za objekat koji se gradi i priključuje na DSEE dostavlja se pravilno popunjen i potpisan tipski Ugovor o izgradnji priključka na DSEE, odnosno Ugovor o pružanju usluge za priključenje na DSEE (Ugovor), koji je kroz CEOP dostavljen u postupku izdavanja lokacijskih uslova.
  2. Za sve priključke koji nisu tipski, Investitor objekta ima pravo da po ovlašćenju ODS „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd (ODS) izgradi priključak ili deo priključka o svom trošku u ime ODS. U ovom slučaju je potrebno da se Investitor objekta, nakon dobijanja građevinske dozvole, direktno obratiti ODS-u radi zaključivanja novog Ugovora kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze, a koji se razlikuje od ponuđenog tipskog Ugovora. Ovaj ugovor se umesto tipskog prilaže uz prijavu radova.
  3. Danom uplate iznosa iz Ugovora nastupa obaveza ODS da pristupi izgradnji priključka tj. izdaje investiciono tehničku dokumentaciju za priključak, prijavi radove na izgradnji priključka, obezbedi dozvolu za raskopavanje i izgradi priključak u ugovorenom roku u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja.
  4. Nakon završetka izgradnje objekta, Investitor objekta podnosi zahtev za priključenje nadležnom organu kroz CEOP koji je dužan da u roku od 3 dana zahtev prosledi ODS-u.

  5.1. Kako se priključujete na elektro-mrežu?

  Uz zahtev za priključenje, kroz CEOP je potrebno dostaviti:

  1) separat iz projekta izvedenog objekta koji se priključuje, odnosno iz projekta za izvođenje ako u toku građenja nije odstupljeno od projekta za izvođenje sa tehničkim opisom i grafičkim prilozima, kojim se prikazuje predmetni priključak i sinhron plan svih priključaka;

  2) upotrebna dozvola ili Potvrda odgovornog izvođača radova da su uređaji i instalacije izvedeni u skladu sa propisima i standardima koji važe za pojedine vrste radova, instalacija i opreme, s izveštajem o ispravnosti te instalacije, koju je izvođač radova sačinio, u skladu sa aktom kojim se uređuju tehnički uslovi za električne instalacije niskog napona, odnosno upotrebna dozvola za objekat koji se priključuje na naponski nivo iznad 1 kW;

  3) informacija o broju i datumu zaključenja ugovora o snabdevanju, vrsti ugovora, periodu snabdevanja, snabdevaču i krajnjem kupcu.

  U slučaju da sa krajnjim kupcem nije zaključen ugovor o potpunom snabdevanju, podnosilac zahteva pored navedene informacije prilaže i:

  1) informaciju o broju i datumu zaključenja ugovora kojim je uređena balansna odgovornost sa operatorom prenosnog sistema električne energije;

  2) informaciju o broju i datumu zaključenja ugovora kojim je uređen pristup sistemu sa operatorom distributivnog sistema električne energije.

  Ako je za priključenje objekta na naponski nivo iznad 1 kW potrebno priključenje transformatorske stanice i/ili podzemnog ili nadzemnog voda, dostavljaju se i drugi dokazi navedeni u uslovima za projektovanje i priključenje, koji su pribavljeni u proceduri izdavanja lokacijskih uslova:

  1. Spisak za TS - PR-INV-01.08;
  2. Uslovi za projektovanje, izgradnju i eksploataciju TS - PR-INV-01.09;
  3. Tabela najvećeg otpora uzemljenja TS - PR-INV-01.10.

  Za validne zahteve za priključenje, ODS u roku od 8 dana izdaje Odobrenje kroz CEOP:

  1.  Odobrenje za grupni individualni priključak;
  2.  Odobrenje za grupni tipski priključak;
  3.  Odobrenje za pojedinačni individualni priključak;
  4.  Odobrenje za pojedinačni tipski priključak;
  5.  Odobrenje za srednji napon.

  Priključenje objekta na DSEE se vrši u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za priključenje kroz CEOP.

  5.2. Plaćanja za strujni priključak

  Na veb-sajtu Elektrodistribucije Srbije naći ćete cenovnike njihovih usluga za privremene, tipske i individualne priključke kao i cenovnike dela troškova sistema nastalih zbog priključenja. Međutim, poslednjih godina postoji i mogućnost kupovine struje od drugih, lokalnih distributera, pa ako odlučite da vam oni budu snabdevači, onda je najbolje da se njima obratite i saznate sve detalje načina distribucije i priključka, kao i ostale troškove.

  6. Izgradnja vlastite komunalne infrastrukture

  U slučaju da kuću podižete u kraju koji nema javne komunalne vodove – dakle, nema javni vodovod, kanalizaciju ni grejanje ili se odlučite za potpuno autohton, ekološki i energetski efikasan sistem funkcionisanja domaćinstva, onda će projekt i plan vašeg doma od samog početka biti zasnovani i izvedeni na drugačiji način. Potpuna samostalnost stambenog objekta znači da postoje autonomni sistemi snabdevanja vodom i energijom (bunar, toplotna pumpa kao i solarni sistem) i uređaji za prečišćavanje i odvod (septička jama ili komunalni uređaji za prečišćavanje vode za domaćinstvo). U tom slučaju preostaju samo elektroinstalacije i telekomunikacije. Troškove ugradnje i izvođenja pojedinačnih infrastrukturnih linija, u ovom slučaju, plaćate po pojedinačnim ugovorima koje sklapate s izvođačima mašinskih instalacija. Pa ipak, i za ovakvo individualno i potpuno samostalno izvođenje infrastrukture biće vam neophodne određene dozvole i saglasnosti nadležnih javnih preduzeća i organa samouprave. Sve je ovo deo projektne dokumentacije za dobijanje građevinske dozvole, pa će ih vaš projektant ili arhitekta pravovremeno tražiti prema projektnim fazama i tako plaćati. Ukoliko se odlučite za kompletnu rekonstrukciju starijeg objekta i zamenu mašinskih instalacija, same priključke na javne komunalne vodove nećete morati da plaćate ako već postoje, već samo račune po mesečnom utrošku.

  Tražite dobre izvođače radova za područje Komunalni priključci?

  Daibau.rs, pomažemo pri prooceni investicije i izboru izvođača za vaš Dom  Želim ponudu izvođača radova
  Poslednji projekti

  Priključenje na vodovodnu mrežu

  Potrebna izrada vodovodnih instalacija za kupatilo i kuhinju.
  Povezivanje kanalizacione instalacije sa septičkom jamom.
  Povezivanje na vodovodnu mrežu 63504 € do 105840 €

  ........

  Nacrt za priključak na gradski vodovod

  Potreban nacrt za prvi priključak na gradski vodovod kuce u Pinosavi. 31752 € do 52920 €

  ........

  Priključak na vodovodnu mrežu

  U skladu sa tehničkim uslovima dobijenim od Elektrane, treba izvršiti priključak na vodovodnu mrežu (molim ponudu sa i bez izrade šahte). Radove treba izvršiti u Bjeluši, Zaovine. 63504 € do 105840 €

  ........

  Želim ponudu izvođača radova

  Cena, Priključak za kanalizaciju, 1 kom
  Komunalni priključci, Futog

  1260 € do 2100 €

  Cena, Projekat priključenja na vodoodnu mrežu, cca 160m2
  Komunalni priključci, Beli Potok (Beograd)

  270 € do 450 €

  Cena, Priključenje na mrežu vodovoda, 1 kom
  Komunalni priključci, Donja Bela Reka

  270 € do 450 €

  Cena, Priključak na kanalizaciju, 80 m2
  Komunalni priključci, Futog

  540 € do 900 €

  Cena, Izrada septičke jame, za kuću 140 m2
  Komunalni priključci, Vitkovac

  360 € do 600 €

  Cena, Potreban je iskop i zidanje nove septičke jame veličine, cca 10 m3
  Komunalni priključci, Sopot

  360 € do 600 €

  Cena, Šaht za vodomer, 5 m
  Komunalni priključci, Borča

  540 € do 900 €

  Cena, Saniranje kanalizacione cevi, 10 m
  Komunalni priključci, Pukovac

  360 € do 600 €

  Cena, Razvodne cevi od glavnog razvoda, vodomera, kopanje kanala, 1
  Komunalni priključci, Grocka

  540 € do 900 €

  Cena, Šahta za vodu sa tri vodomera i povezivanje sa objektima, 1 sahta, tri okiten creva duzine cca. po 35 m
  Komunalni priključci, Smederevo

  1260 € do 2100 €

  Cena, Povezivanje na vodovod, Dužina ulice oko 4 m
  Komunalni priključci, Niš

  540 € do 900 €

  Cena, Kanalizacioni priključak sa kišnim šahtom, 15 m
  Komunalni priključci, Novi Sad

  630 € do 1050 €

  Cena, Uvođenje vode, 50 m2
  Komunalni priključci, Valjevo

  1080 € do 1800 €

  Cena, Potrebna je nova kanalizacija iako imam postojeću, do 150 m2 - 3 apartmana
  Komunalni priključci, Beograd

  1260 € do 2100 €

  Cena, Iskop za šaht,
  Komunalni priključci, Novi Sad

  540 € do 900 €

  Cena, Izgradnja komunalnog priključka, 1
  Komunalni priključci, Kać

  90 € do 150 €

  Cena, Kopanje i betoniranje šahte za vodu kanalizaciju i struju, 4 šahte, 50 metara kopanje
  Komunalni priključci, Jagodina

  1800 € do 3000 €

  Cena, Cevi za vodu i šahta, cca 7 m
  Komunalni priključci, Niš

  900 € do 1500 €

  Cena, Prikljucak na vodovodnu mrezu, 1 prikljucak na placu od 5 ari
  Komunalni priključci, Pančevo

  1260 € do 2100 €

  Cena, Priključak vode, cca 100m
  Komunalni priključci, Borča

  1260 € do 2100 €

  Cena, Manji iskop 7 m za polaganje vodovodne cevi i veza šaht - vertikala, 7m iskop , H=0.80m , povezivanje na vodomer i vertikalu u suterenu
  Komunalni priključci, Beograd

  2700 € do 4500 €

  Cena, Kopanje kanala oko kuće, kanalizacione cevi i spajanje na gradsku mrežu, 90 m
  Komunalni priključci, Rumenka

  1800 € do 3000 €

  Cena, Puni se septička jama, cca 30m2
  Komunalni priključci, Karavukovo

  540 € do 900 €

  Cena, Priključenje na kanalzaciju za 4 parcele , 1 kom
  Komunalni priključci, Beograd

  855 € do 1425 €

  Cena, Spajanje cevi za septičku jamu i izrada poklopca,
  Komunalni priključci, Novi Sad

  450 € do 750 €

  Cena, Izmeštanje vodomera i nova cev do ulaska u kuću,
  Komunalni priključci, Beograd

  270 € do 450 €

  Cena, Drenaža , cca 30 m
  Komunalni priključci, Novi Sad

  450 € do 750 €

  Cena, Prikopčavanje na kanalizacioni priključak,
  Komunalni priključci, Beograd

  1350 € do 2250 €

  Cena, Priključak za vodu, kanalizacija, cca 200m2
  Komunalni priključci, Aranđelovac

  540 € do 900 €

  Cena, Priključak ma kanalizaciju, cca 130m²
  Komunalni priključci, Sremski Karlovci

  540 € do 900 €

  Cena, Priključak na kanalizaciju, 20m2
  Komunalni priključci, Beograd

  540 € do 900 €

  Cena, Zamena kanalizacione cevi, 9 dužnih metara
  Komunalni priključci, Srbobran

  720 € do 1200 €

  Cena, Septička jama i povezivanje na cev,
  Komunalni priključci, Mala Moštanica

  1800 € do 3000 €

  Cena, Izvođenje radova na stambeno poslovnoj zgradi od 40 stanova , 40 stanova
  Komunalni priključci, Sombor

  36000 € do 60000 €

  Cena, Zidanje novog šahta, 1 ком, 2 m dubina
  Komunalni priključci, Beograd

  900 € do 1500 €

  Cena, Priključenje kanalizacije i vode na mrežu, 1 kom
  Komunalni priključci, Sremska Kamenica

  855 € do 1425 €  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Komunalni priključci cenovnik

  Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

  147+ Preduzeća za Komunalni priključci
  Besplatna pretraga
  Bez provizije
  Zatraži ponudu
  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana