Iskop zemlje cena

Koliko košta iskop? Cena iskopavanja građevinske jame zavisi od dimenzija iskopa (širina, dužina, dubina), vrste iskopa i zemlje, konfiguracije zemljišta, izvođača radova i sličnog. Ako je teren težak ili stenovit, iskop će biti skuplji. Ako ne znate na kakvom je terenu vaša parcela, preporučujemo da naručite geomehanički elaborat. Za površinski otkop humusa do dubine od 30 cm, nasipanje rizle i i odvoz zemlje s gradilišta biće potrebno oko 5 do 8 EUR/m3. Cena drenažnog sistema se kreće između 10 i 15 EUR/m, s materijalom i radom u novogradnji.

Kome poveriti iskope? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim stručnjacima za iskope u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

Zatražite ponudu:
Nađi majstore

Cena iskopa građevinske jame


Cena iskopavanja građevinske jame. Cena površinskog otkopa za građevinsku jamu do 30 cm dubine, nasipanje šljunka i odvoz zemlje sa gradilišta.

5.00 €/m3

VEOMA NISKA CENA
€/m3

SREDNJA CENA
7.80 €/m3

NAJVIŠA CENA
ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Iskop zemlje cena

DETALJNIJE CENE ZA Iskop zemlje

vaša količina

jedinica

okvirna cena

vaša cena

Građevinska jama, širok iskop, 1

do 3. kategorije zemlje. Cena građevinske jame sa širokim površinskim iskopom humusa prosečne dubine 30 cm; širok iskop građevinske jame 1. do 3. kategorije, iskop za temeljnu ploču, planiranje terena, nasipanje tampona i odvoz zemlje na deponiju.€/m3

m3
potražnja>

Građevinska jama, širok iskop, 3

i 4. kategorija zemlje. Cena građevinske jame sa širokim površinskim iskopom humusa prosečne dubine 30 cm; širok iskop građevinske jame 2. kategorije, iskop za temeljnu ploču, planiranje terena, nasipanje tampona i odvoz zemlje na deponiju.€/m3

m3
potražnja>

Građevinska jama, širok iskop, 6

i 7. kategorija zemlje. Cena građevinske jame sa širokim površinskim iskopom humusa prosečne dubine 30 cm; širok iskop građevinske jame 3. kategorije, iskop za temeljnu ploču, planiranje terena, nasipanje tampona i odvoz zemlje na deponiju.€/m3

m3
potražnja>

Iskop zemlje 3

kategorije za kanale. Cena iskopa zemlje 3. kategorije i ponovo nasipanje do pređašnjeg stanja.€/m1

m1
potražnja>

Površinski iskop humusa

Cena površinskog iskopa humusa dubine 20-30 cm i istovara na deponiju gradilišta.€/m3

m3
potražnja>

Iskop zemlje 3

kategorije. Cena iskopa zemlje 3. kategorije, utovara i istovara na deponiju gradilišta.€/m3

m3
potražnja>

Planiranje dna građevinske jame

Cena planiranja građevinske jame i€/m3

m3
potražnja>

Postavljanje podloge za tampon

Cena postavljanja podloge za nabijanje tampona.€/m2

m2
potražnja>

Nasipanje tampona

Cena nabavke materijala te nasipanja i nabijanja tampona.€/m3

m3
potražnja>

Cena najma bagera, 4-6 tona

Cena najma mini bagera i amortizacije.€/dan

dan
potražnja>
Ukupno:
Pošalji potražnju >

Da li Vam je kalkulator bio koristan?

Ideje za uređenje doma

Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

Iskop zemlje - šta sve treba da znate

1. Pripremni građevinski radovi

Iskop zemlje je među prvim poslovima koji se obavljaju prilikom početka gradnje svakog objekta, pa i privatne kuće. Građevinski radovi su svi oni koji prethode samoj izgradnji ili je slede (pripremni, pomoćni i završni) i među njih se ubrajaju: kolčenje zemljišta, odnosno, obeležavanje obima buduće kuće, postavljanje ograde gradilišta te njegova zaštita i obezbeđenje; sledeći skup zadataka su obeležavanje i iskop za pristupni put (ukoliko ga već nema), iskop građevinske jame, rupà za šipove, rovova, kanala za razvod instalacija te podruma, bazena, septičkih jama, rezervoara, bunara i bušotina za toplotne pumpe. Svaki od ovih poslova mora biti definisan projektnim planovima i proračunima, a potvrđuje se dobijanjem građevinske dozvole.

Iskop zemlje

Kvalitet izvođenja ovih radova je vrlo važan, a možda i presudan za stabilnost i dugotrajnost budućeg objekta. Svaka konstrukcija je stalno izložena dejstvu brojnih prirodnih sila i faktora sredine, pa ako se amortizacija njihovog uticaja ne uradi u toj prvoj fazi izvođenja projekta, sve što sledi biće upitno.

2. Gde i kako naći izvođače radova?

Iskop zemlje, odnosno, zemljanog materijala vrši se zasecanjem i usecanjem tla. Iskopana zemlja se uklanja i odlaže ili na određenom mestu, na samom gradilištu, kako bi kasnije bila upotrebljena za druge radove ili se odvozi na posebnu deponiju. Ovakvim iskopom zemlje pravi se prostor za početak gradnje - tačnije, niskogradnje ili visokogradnje. Ukoliko ste se odlučili za podizanje kuće i već zašli u ceo poduhvat, jasno vam je da iskop ne može da se radi bez teške mehanizacije, građevinskih mašina, opreme i alata. U slučaju da ste pogodili gradnju sa nekim izvođačem na „ključ u ruke“, angažovanje firme za izvođenje radova niskogradnje neće biti vaš problem. Ako ste rešili da svoj dom podižete po fazama, onda će vas iznajmljivanje građevinske mehanizacije itekako zanimati.

S obzirom na to koliko ponuđača za izvođenje svih vrsta zemljanih radova ima na tržištu, neće vam biti nimalo lako da napravite izbor, osim ako niste iz struke i ne raspolažete tačnim informacijama. Zbog toga bismo vam svakako preporučili da se obratite nama, budući da sarađujemo sa preduzećima i zanatlijama čije reference i sve komentare klijenata možete videti na našem veb-sajtu. Popunite onlajn formular sa najosnovnijim podacima o traženom projektu i ubrzo ćete dobiti ponude zainteresovanih izvođača sa svim detaljima.

3. Geomehanički elaborat

Geomehanički elaborat je zapravo dokument, nalaz geomehaničkog pregleda tla, koji se naručuje pre početka bilo kakvih radova. Obavezan je deo građevinske dozvole, ali i više od toga - bez njega se ne mogu izvršiti proračuni koji se odnose na temelj, zaštitu iskopa i građevinske jame, odvođenje otpadnih voda ni slično. Ovim elaboratom se utvrđuje kakvi su nosivost terena i sastav tla na placu koji ste kupili te da li je i kakva je gradnja uopšte moguća. Osim toga, njime se utvrđuje prisustvo podzemnih voda koje su naročito važne za toplotne pumpe i pijaće bunare. Geomehanički elaborat sastavlja inženjer geomehanike vršeći ispitivanja i sondiranje na terenu. Određujući razne faktore i parametre on/ona ocenjuje sve najvažnije činjenice o datom zemljištu i na osnovu njih projektanti odlučuju kakvi će biti temelji, građevinska konstrukcija, opterećenje i nosivost; nadalje, tu su i zaključci o tome da li će se i kakvo iskopavanje vršiti ili će se raditi nasipanje, takozvanog, zamenskog sloja, kao i svi drugi elementi objekta.

4. Vrste iskopa zemlje

Vrste iskopa zemlje mogu biti različite u zavisnosti od toga da li su u pitanju radovi niskogradnje ili visokogradnje. S druge strane, iskopan zemljani materijal može se koristiti za nasipanje i utvrđivanje tla, nivelisanje i rasplaniravanje terena, gradnju staza ili puteva kao i temelja. 

Površinski i dubinski iskopi se razlikuju, kako i sam naziv kaže, po dubini jame, ali i po nameni. Svaki iskop zemlje, odnosno, način na koji se radi, kojom vrstom mehanizacije i alata, definisan je krajnjom namenom građevinskog objekta za koji se radi. Zemljište je kategorisano po vrsti zemljanog materijala, ali jednostavnije rečeno, ono je obično, rastresito, tvrdo ili stenovito, a svaka od tih vrsta zahteva drugačiji tretman, drugu mehanizaciju i - svakako - cena uvek zavisi od složenosti i obima posla. 

Vrste iskopa se dele na dve glavne grupe - široki i uski, a među njih se ubrajaju:

  • iskopi za temelje i betonažu,
  • iskopi za razvođenje instalacija, kanalizaciju, vodovod, šahtove,
  • iskopi za drenažne kanale,
  • iskopi za bazene, podrume, 
  • iskopi građevinske jame,
  • krčenje i ravnanje terena,
  • utvrđenje i osiguranje iskopa potpornim ili upornim zidovima,
  • bušenje tunela radi provlačenja instalacija ispod puteva i slično.

S druge strane, kada se iskop završi, on se mora i zaštiti od urušavanja ili odrona, pa su i za to potrebna posebna sredstva, materijal i mašine. 

4.1. Široki iskopi

Najčešći primer širokog iskopa je građevinska jama koja se radi onda kada su planirane podzemne prostorije; u privatnim kućama je to podrum, dok su u javnim i poslovnim objektima uglavnom u pitanju podzemne garaže i mašinski, odnosno, servisni prostori. 

Široki iskopi se rade teškom mehanizacijom, zapravo, građevinskim mašinama kakve su buldožeri, bageri, dozeri i skreperi. Iskop zemljanog materijala se vrši po slojevima: plići 0.2-0.4 m i dublji 0.6-0.8 m. Takozvani grub iskop završava na koti 0.2-0.3 m iznad projektovane dubine dna jame, a sledeća faza počinje sa sledećom fazom građevinskih radova.

Ukoliko je posle iskopavanja potrebno nasipanje tampona, sabijanje i konsolidovanje tla, to se radi utovarivačima, damperima, bagerima i skreperima, budući da se radi u slojevima, postepeno. Nasipaju se manje količine mešavine zemljanog materijala i frakcija - 0.2-0.4 m ako je tlo sitnozrno ili 0.3-0.7 m ako je tlo krupnozrno. Razastiranje i ravnanje tla se takođe vrši bagerima ili skreperima, a na kraju ide fina nivelacija grejderima.   

4.2. Uski iskopi

Kada je u pitanju građevinska jama uskog iskopa to znači da se novogradnja radi između postojećih objekata te je građevinsko zemljište sasvim ograničeno. Toga radi, mora se raditi uža a dublja jama sa vertikalnim osiguranjem. Naravno i za to su potrebni tačni proračuni i precizno projektovanje. I u tom slučaju uglavnom treba da se radi sabijanje i konsolidovanje dna jame, nasipanje tampona i zaštita. Jedina razlika u odnosu na široke iskope je ta što su komunalni priključci kraći kao i razvod instalacija, što se mnogo mora voditi računa o postojećim cevima i vodovima da se ne bi presekli i to što se šut uglavnom odmah odvozi na deponiju, a ne odlaže za kasnije.

5. Iskop zemlje za objekte niskogradnje

U iskop zemlje, odnosno, zemljane radove ulaze i pristupne veze sa vašim budućim dvorištem - prilazni put, prolaz do garaže i kasnije, staze po dvorištu. Svi se oni moraju trasirati i obeležiti, pa na odgovarajući način učvrstiti pre nego što se počne sa asfaltiranjem ili popločavanjem. 

U ovu vrstu iskopa se ubrajaju i bušenja za bunare ili bušotine za toplotne pumpe, tuneli ispod puteva radi komunalnih priključaka, jame za bazene, septičke jame i kišne rezervoare. Tu su i razni tipovi rovova i kanala za razvod instalacija, sabirnice za meteorsku vodu, šahtovi i, eventualno, premošćavanje prilaza ili kanala za odbranu od poplava. 

6. Iskop zemlje za razne vrste instalacija

Jasno je da pre gradnje same kuće, mora biti obezbeđen pristup mehanizaciji kojom će se raditi na gradilištu, kako bi sami radovi uopšte mogli da počnu. Osim iskopa građevinske jame za temeljnu ploču ili bušenja i prokopavanja za tačkasti ili pojasni temelj, tu je i trasiranje rovova za sve vrste vodova - elektroinstalacije, vodovod, kanalizaciju; slede kanali za drenažu temelja i potpornih/upornih zidova te, naposletku, po potrebi, oni za telefoniju i televiziju, internet. 

Neki od ovih iskopa se vrše u okviru pripremnih radova, neki uz građevinske i zanatske poslove, a neki na kraju, kao završni radovi uređenja okućnice. Kako god da se rade i ma koji da su u pitanju, moraju biti dobro isplanirani i stručno izvedeni, kako se problemi ne bi pojavili ili, još gore, proširili i produbili. Vrlo je bitno da imate na umu da, bez obzira na veličinu projekta i investicije, od kvaliteta izvođenja ove prve faze gradnje zavisi stabilnost, dugotrajnost i upotrebljivost vašeg budućeg doma. Svako naknadno saniranje povlači sa sobom velike troškove i još veće komplikacije.

Daibau.rs, pomažemo pri prooceni investicije i izboru izvođača za vaš DomŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA
Poslednji projekti

Iskop zemlje za temelj

Potreban iskop za temelj potpornog zida 0,7 x0,7 m dužine 15 met. 63504 € do 105840 €

........

Nivelisanje terena i odvoz zemlje

Potrebno da se niveliše teren u dva nivoa 6 do maksimalno 10 dana bagerom.
I odvoz 900 kubika zemlje.
Plac je na Puckarosu(Petrovaradin). 63504 € do 105840 €

........

Ravnanje terena, utovar i odvoz zemlje i šuta

Potrebno:
- ravnanje terena
- Utovar i odvoz zemlje i šuta
- GPS: 45.22053527991659, 19.84708042394027
- kvadratura oko 400 - 500 m2.

Slike u prilogu. 105840 € do 176400 €

........

ŽELIM PONUDU IZVOĐAČA RADOVA

Cena, Uslužno drobljenje kamena, cca 2000m3
Iskop zemlje, Novi Pazar

900 € do 1500 €

Cena, Kopanje i betoniranje šahte za vodu kanalizaciju i struju, 4 šahte, 50 metara kopanje
Iskop zemlje, Jagodina

1800 € do 3000 €

Cena, Otkop travnatog puta, 4 x 57 m, 20-30cm
Iskop zemlje, Kraljevo

360 € do 600 €

Cena, Kopanje kanala za električni kabl, 100 m dužina 80cm dubina
Iskop zemlje, Ledinci

180 € do 300 €

Cena, Iskop jame, cca 3m x 2m x 2m
Iskop zemlje, Ub

540 € do 900 €

Cena, Kopanje drenažnog kanala uz potporni zid, Dužina 20m, dubina 0,8
Iskop zemlje, Kruševac

540 € do 900 €

Cena, Septička jama, cca 3 x 3 m
Iskop zemlje, Niš

180 € do 300 €

Cena, Priprema i ograđivanje dvorišta, cca 370m dužnih
Iskop zemlje, Mladenovac

1080 € do 1800 €

Cena, Kopanje kanala radi postavljanja drenže i hidroizolacije, Obim kuće je oko 26m
Iskop zemlje, Niš

630 € do 1050 €

Cena, Ravnanje terena, 80ari
Iskop zemlje, Rekovac

1350 € do 2250 €

Cena, Iskop kanala, cca 30 x 1 m
Iskop zemlje, Smederevo

900 € do 1500 €

Cena, Septička jama, 8 m
Iskop zemlje, Borča

180 € do 300 €

Cena, Izrada podruma, cca 4.5 x 4.5 x 2.5 m
Iskop zemlje, Bogatić

1800 € do 3000 €

Cena, Drenaža kuće, cca 8 x 10 m
Iskop zemlje, Trstenik

900 € do 1500 €

Cena, Kopanje za podrum i temelj kuće, cca 6 x 4m
Iskop zemlje, Majur (Jagodina)

540 € do 900 €

Cena, Kopanje septicke jame i kopanje kanala, cca 30 m x 1m
Iskop zemlje, Trstenik

540 € do 900 €

Cena, Drenaža oko kuce, Oko 25 metara, sirina 50 cm
Iskop zemlje, Lebane

450 € do 750 €

Cena, Kopanje kanala za vodu, cca 40 x 0.60 x 0.15m
Iskop zemlje, Beograd

630 € do 1050 €

Cena, iskop zemlje za temelj i septičku jamu, cca 11.76 x 6.80m
Iskop zemlje, Zlatibor

450 € do 750 €

Cena, Usluga bagera i buldožera za izradu prilaznog puta, cca 30m
Iskop zemlje, Niš

1350 € do 2250 €

Cena, Iskopavanje septičke jame i spajanje cevi sa kupatilom, cca 2m2
Iskop zemlje, Debeljača

360 € do 600 €

Cena, Manji iskop 7 m za polaganje vodovodne cevi i veza šaht - vertikala, 7m iskop , H=0.80m , povezivanje na vodomer i vertikalu u suterenu
Iskop zemlje, Beograd

2700 € do 4500 €

Cena, Krčenje prilaznog puta sa nasipanjem tucanika, cca 5 ari
Iskop zemlje, Obrenovac

1800 € do 3000 €

Cena, Iskop zemlje za trakasti temelj, cca 25 m3
Iskop zemlje, Ub

540 € do 900 €

Cena, Iskop kanala za temelje, cca 28m
Iskop zemlje, Čelarevo

180 € do 300 €

Cena, Kopanje kanala za priključak za vodu, Oko 15m, 80cm dubine
Iskop zemlje, Bački Petrovac

135 € do 225 €

Cena, Kopanje sahta, temelj za ogradu 2 strane, ravnanje dvorista, cca 350m2
Iskop zemlje, Novi Sad

1080 € do 1800 €

Cena, Kopanje kanala za vodovodne cevi, cca 350m i 1m dubine
Iskop zemlje, Požega

540 € do 900 €

Cena, Kopanje septičke jame, cca 10m3
Iskop zemlje, Beograd

270 € do 450 €

Cena, Iskop za bazen i odnošenje materijala, cca 50m2
Iskop zemlje, Vrčin

540 € do 900 €

Cena, Iskop septičke jame, cca 20m
Iskop zemlje, Bojnik

540 € do 900 €

Cena, Potrebno iskopati i betonirati rupu za bazen, Bazen 1,50 Dubina 737x360 (33 m3)
Iskop zemlje, Aranđelovac

6300 € do 10500 €

Cena, Izravnavanje terena , cca 800m2
Iskop zemlje, Šabac

360 € do 600 €

Cena, Ravnanje terena na placu oko novoizgađene kuće, cca 400 m2
Iskop zemlje, Temerin

270 € do 450 €

Cena, Kopanje temelja , cca 24 metra kanal
Iskop zemlje, Malo Crniće

1080 € do 1800 €

Cena, Kopanje drenažnog kanala, cca 10m, 0,5m
Iskop zemlje, Lazarevac

540 € do 900 €Pogledajte druge završene projekte i cene

Iskop zemlje cenovnik

Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

801+ PREDUZEĆA ZA Iskop zemlje
BESPLATNA PRETRAGA
BEZ PROVIZIJE
ZATRAŽI PONUDU

Tražite dobre izvođače radova za područje Iskop zemlje?

Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
© 2023 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana