Za područje

  Iskop zemlje, cena

  Koliko košta iskop? Cena iskopavanja građevinske jame zavisi od dimenzija iskopa (širina, dužina, dubina), vrste iskopa i zemlje, konfiguracije zemljišta, izvođača radova i sličnog. Ako je teren težak ili stenovit, iskop će biti skuplji. Ako ne znate na kakvom je terenu vaša parcela, preporučujemo da naručite geomehanički elaborat. Za površinski otkop humusa do dubine od 30 cm, nasipanje rizle i i odvoz zemlje s gradilišta biće potrebno oko 5 do 8 EUR/m3. Cena drenažnog sistema se kreće između 10 i 15 EUR/m, s materijalom i radom u novogradnji.

  Kome poveriti iskope? Pošaljite upit odgovarajućim i ocenjenim stručnjacima za iskope u vašoj okolini - besplatno i bez obaveza! Dovoljno je da popunite formular ispod.

  Brzo do majstora - lako i besplatno!
  Nađi majstore

  Cena iskopa građevinske jame


  Cena iskopavanja građevinske jame. Cena površinskog otkopa za građevinsku jamu do 30 cm dubine, nasipanje šljunka i odvoz zemlje sa gradilišta.

  5.00 €/m3

  VEOMA NISKA CENA
  6.50 €/m3

  SREDNJA CENA
  7.80 €/m3

  NAJVIŠA CENA
  Želim ponudu izvođača radova

  Detaljnije cene za Iskop zemlje (2024)

  vaša količina

  jedinica

  okvirna cena

  vaša cena

  Građevinska jama, širok iskop, 1

  do 3. kategorije zemlje. Cena građevinske jame sa širokim površinskim iskopom humusa prosečne dubine 30 cm; širok iskop građevinske jame 1. do 3. kategorije, iskop za temeljnu ploču, planiranje terena, nasipanje tampona i odvoz zemlje na deponiju.


  m3

  €/m3

  Građevinska jama, širok iskop, 3

  i 4. kategorija zemlje. Cena građevinske jame sa širokim površinskim iskopom humusa prosečne dubine 30 cm; širok iskop građevinske jame 2. kategorije, iskop za temeljnu ploču, planiranje terena, nasipanje tampona i odvoz zemlje na deponiju.


  m3

  €/m3

  Građevinska jama, širok iskop, 6

  i 7. kategorija zemlje. Cena građevinske jame sa širokim površinskim iskopom humusa prosečne dubine 30 cm; širok iskop građevinske jame 3. kategorije, iskop za temeljnu ploču, planiranje terena, nasipanje tampona i odvoz zemlje na deponiju.


  m3

  €/m3

  Iskop zemlje 3

  kategorije za kanale. Cena iskopa zemlje 3. kategorije i ponovo nasipanje do pređašnjeg stanja.


  m1

  €/m1

  Površinski iskop humusa

  Cena površinskog iskopa humusa dubine 20-30 cm i istovara na deponiju gradilišta.


  m3

  €/m3

  Iskop zemlje 3

  kategorije. Cena iskopa zemlje 3. kategorije, utovara i istovara na deponiju gradilišta.


  m3

  €/m3

  Planiranje dna građevinske jame

  Cena planiranja građevinske jame i


  m3

  €/m3

  Postavljanje podloge za tampon

  Cena postavljanja podloge za nabijanje tampona.


  m2

  €/m2

  Nasipanje tampona

  Cena nabavke materijala te nasipanja i nabijanja tampona.


  m3

  €/m3

  Cena najma bagera, 4-6 tona

  Cena najma mini bagera i amortizacije.


  dan

  €/dan

  okvirna cena
  Pošalji potražnju >

  Da li Vam je kalkulator bio koristan?

  Iskop zemlje - šta sve treba da znate

  1. Pripremni građevinski radovi

  Iskop zemlje je među prvim poslovima koji se obavljaju prilikom početka gradnje svakog objekta, pa i privatne kuće. Građevinski radovi su svi oni koji prethode samoj izgradnji ili je slede (pripremni, pomoćni i završni) i među njih se ubrajaju: kolčenje zemljišta, odnosno, obeležavanje obima buduće kuće, postavljanje ograde gradilišta te njegova zaštita i obezbeđenje; sledeći skup zadataka su obeležavanje i iskop za pristupni put (ukoliko ga već nema), iskop građevinske jame, rupà za šipove, rovova, kanala za razvod instalacija te podruma, bazena, septičkih jama, rezervoara, bunara i bušotina za toplotne pumpe. Svaki od ovih poslova mora biti definisan projektnim planovima i proračunima, a potvrđuje se dobijanjem građevinske dozvole.

  Iskop zemlje

  Kvalitet izvođenja ovih radova je vrlo važan, a možda i presudan za stabilnost i dugotrajnost budućeg objekta. Svaka konstrukcija je stalno izložena dejstvu brojnih prirodnih sila i faktora sredine, pa ako se amortizacija njihovog uticaja ne uradi u toj prvoj fazi izvođenja projekta, sve što sledi biće upitno.

  2. Gde i kako naći izvođače radova?

  Iskop zemlje, odnosno, zemljanog materijala vrši se zasecanjem i usecanjem tla. Iskopana zemlja se uklanja i odlaže ili na određenom mestu, na samom gradilištu, kako bi kasnije bila upotrebljena za druge radove ili se odvozi na posebnu deponiju. Ovakvim iskopom zemlje pravi se prostor za početak gradnje - tačnije, niskogradnje ili visokogradnje. Ukoliko ste se odlučili za podizanje kuće i već zašli u ceo poduhvat, jasno vam je da iskop ne može da se radi bez teške mehanizacije, građevinskih mašina, opreme i alata. U slučaju da ste pogodili gradnju sa nekim izvođačem na „ključ u ruke“, angažovanje firme za izvođenje radova niskogradnje neće biti vaš problem. Ako ste rešili da svoj dom podižete po fazama, onda će vas iznajmljivanje građevinske mehanizacije itekako zanimati.

  S obzirom na to koliko ponuđača za izvođenje svih vrsta zemljanih radova ima na tržištu, neće vam biti nimalo lako da napravite izbor, osim ako niste iz struke i ne raspolažete tačnim informacijama. Zbog toga bismo vam svakako preporučili da se obratite nama, budući da sarađujemo sa preduzećima i zanatlijama čije reference i sve komentare klijenata možete videti na našem veb-sajtu. Popunite onlajn formular sa najosnovnijim podacima o traženom projektu i ubrzo ćete dobiti ponude zainteresovanih izvođača sa svim detaljima.

  3. Geomehanički elaborat

  Geomehanički elaborat je zapravo dokument, nalaz geomehaničkog pregleda tla, koji se naručuje pre početka bilo kakvih radova. Obavezan je deo građevinske dozvole, ali i više od toga - bez njega se ne mogu izvršiti proračuni koji se odnose na temelj, zaštitu iskopa i građevinske jame, odvođenje otpadnih voda ni slično. Ovim elaboratom se utvrđuje kakvi su nosivost terena i sastav tla na placu koji ste kupili te da li je i kakva je gradnja uopšte moguća. Osim toga, njime se utvrđuje prisustvo podzemnih voda koje su naročito važne za toplotne pumpe i pijaće bunare. Geomehanički elaborat sastavlja inženjer geomehanike vršeći ispitivanja i sondiranje na terenu. Određujući razne faktore i parametre on/ona ocenjuje sve najvažnije činjenice o datom zemljištu i na osnovu njih projektanti odlučuju kakvi će biti temelji, građevinska konstrukcija, opterećenje i nosivost; nadalje, tu su i zaključci o tome da li će se i kakvo iskopavanje vršiti ili će se raditi nasipanje, takozvanog, zamenskog sloja, kao i svi drugi elementi objekta.

  4. Vrste iskopa zemlje

  Vrste iskopa zemlje mogu biti različite u zavisnosti od toga da li su u pitanju radovi niskogradnje ili visokogradnje. S druge strane, iskopan zemljani materijal može se koristiti za nasipanje i utvrđivanje tla, nivelisanje i rasplaniravanje terena, gradnju staza ili puteva kao i temelja. 

  Površinski i dubinski iskopi se razlikuju, kako i sam naziv kaže, po dubini jame, ali i po nameni. Svaki iskop zemlje, odnosno, način na koji se radi, kojom vrstom mehanizacije i alata, definisan je krajnjom namenom građevinskog objekta za koji se radi. Zemljište je kategorisano po vrsti zemljanog materijala, ali jednostavnije rečeno, ono je obično, rastresito, tvrdo ili stenovito, a svaka od tih vrsta zahteva drugačiji tretman, drugu mehanizaciju i - svakako - cena uvek zavisi od složenosti i obima posla. 

  Vrste iskopa se dele na dve glavne grupe - široki i uski, a među njih se ubrajaju:

  • iskopi za temelje i betonažu,
  • iskopi za razvođenje instalacija, kanalizaciju, vodovod, šahtove,
  • iskopi za drenažne kanale,
  • iskopi za bazene, podrume, 
  • iskopi građevinske jame,
  • krčenje i ravnanje terena,
  • utvrđenje i osiguranje iskopa potpornim ili upornim zidovima,
  • bušenje tunela radi provlačenja instalacija ispod puteva i slično.

  S druge strane, kada se iskop završi, on se mora i zaštiti od urušavanja ili odrona, pa su i za to potrebna posebna sredstva, materijal i mašine. 

  4.1. Široki iskopi

  Najčešći primer širokog iskopa je građevinska jama koja se radi onda kada su planirane podzemne prostorije; u privatnim kućama je to podrum, dok su u javnim i poslovnim objektima uglavnom u pitanju podzemne garaže i mašinski, odnosno, servisni prostori. 

  Široki iskopi se rade teškom mehanizacijom, zapravo, građevinskim mašinama kakve su buldožeri, bageri, dozeri i skreperi. Iskop zemljanog materijala se vrši po slojevima: plići 0.2-0.4 m i dublji 0.6-0.8 m. Takozvani grub iskop završava na koti 0.2-0.3 m iznad projektovane dubine dna jame, a sledeća faza počinje sa sledećom fazom građevinskih radova.

  Ukoliko je posle iskopavanja potrebno nasipanje tampona, sabijanje i konsolidovanje tla, to se radi utovarivačima, damperima, bagerima i skreperima, budući da se radi u slojevima, postepeno. Nasipaju se manje količine mešavine zemljanog materijala i frakcija - 0.2-0.4 m ako je tlo sitnozrno ili 0.3-0.7 m ako je tlo krupnozrno. Razastiranje i ravnanje tla se takođe vrši bagerima ili skreperima, a na kraju ide fina nivelacija grejderima.   

  4.2. Uski iskopi

  Kada je u pitanju građevinska jama uskog iskopa to znači da se novogradnja radi između postojećih objekata te je građevinsko zemljište sasvim ograničeno. Toga radi, mora se raditi uža a dublja jama sa vertikalnim osiguranjem. Naravno i za to su potrebni tačni proračuni i precizno projektovanje. I u tom slučaju uglavnom treba da se radi sabijanje i konsolidovanje dna jame, nasipanje tampona i zaštita. Jedina razlika u odnosu na široke iskope je ta što su komunalni priključci kraći kao i razvod instalacija, što se mnogo mora voditi računa o postojećim cevima i vodovima da se ne bi presekli i to što se šut uglavnom odmah odvozi na deponiju, a ne odlaže za kasnije.

  5. Iskop zemlje za objekte niskogradnje

  U iskop zemlje, odnosno, zemljane radove ulaze i pristupne veze sa vašim budućim dvorištem - prilazni put, prolaz do garaže i kasnije, staze po dvorištu. Svi se oni moraju trasirati i obeležiti, pa na odgovarajući način učvrstiti pre nego što se počne sa asfaltiranjem ili popločavanjem. 

  U ovu vrstu iskopa se ubrajaju i bušenja za bunare ili bušotine za toplotne pumpe, tuneli ispod puteva radi komunalnih priključaka, jame za bazene, septičke jame i kišne rezervoare. Tu su i razni tipovi rovova i kanala za razvod instalacija, sabirnice za meteorsku vodu, šahtovi i, eventualno, premošćavanje prilaza ili kanala za odbranu od poplava. 

  6. Iskop zemlje za razne vrste instalacija

  Jasno je da pre gradnje same kuće, mora biti obezbeđen pristup mehanizaciji kojom će se raditi na gradilištu, kako bi sami radovi uopšte mogli da počnu. Osim iskopa građevinske jame za temeljnu ploču ili bušenja i prokopavanja za tačkasti ili pojasni temelj, tu je i trasiranje rovova za sve vrste vodova - elektroinstalacije, vodovod, kanalizaciju; slede kanali za drenažu temelja i potpornih/upornih zidova te, naposletku, po potrebi, oni za telefoniju i televiziju, internet. 

  Neki od ovih iskopa se vrše u okviru pripremnih radova, neki uz građevinske i zanatske poslove, a neki na kraju, kao završni radovi uređenja okućnice. Kako god da se rade i ma koji da su u pitanju, moraju biti dobro isplanirani i stručno izvedeni, kako se problemi ne bi pojavili ili, još gore, proširili i produbili. Vrlo je bitno da imate na umu da, bez obzira na veličinu projekta i investicije, od kvaliteta izvođenja ove prve faze gradnje zavisi stabilnost, dugotrajnost i upotrebljivost vašeg budućeg doma. Svako naknadno saniranje povlači sa sobom velike troškove i još veće komplikacije.

  Daibau.rs, pomažemo pri prooceni investicije i izboru izvođača za vaš Dom  Želim ponudu izvođača radova
  Poslednji projekti

  Iskop i odvoz zemlje na deponiju

  Potreban iskop i odvoz zemlje na deponiju udaljenu do 25km, oko 5000 m3. Priprema terena za gradnju objekta je u pitanju. 105840 € do 176400 €

  ........

  Kopanje zemlje

  Potrebno kopanje zemlje iz zid kuce, 3 metara dubina, 1 m sirina, duzina 16 metara. Nmz da pridje masina 158760 € do 264600 €

  ........

  Iskop zemljista

  Iskop zemljista priprema za izgradnju hale, 4950m3. 74088 € do 123480 €

  ........

  Želim ponudu izvođača radova

  Cena, Ravnanje terena radi postavke bazena, cca 40 m2
  Iskop zemlje, Mladenovac

  180 € do 300 €

  Cena, Iskop i odvoz zemlje na kosini, lak prilaz, 25 m3
  Iskop zemlje, Rušanj

  360 € do 600 €

  Cena, Iskop zemlje za izradu potpornog zida, dužina zida 18 m visina 2 m
  Iskop zemlje, Grocka

  270 € do 450 €

  Cena, Popravka obrušene septičke jame, 1
  Iskop zemlje, Kragujevac

  180 € do 300 €

  Cena, Iskop jezera i ravnanje jednog dela dvorišta, 1 dan
  Iskop zemlje, Majdanpek

  360 € do 600 €

  Cena, Šaht i priključak na vodovod, 5m2
  Iskop zemlje, Vrčin

  450 € do 750 €

  Cena, Iskop temelja, Oko 100m
  Iskop zemlje, Vojka

  900 € do 1500 €

  Cena, Drenaža grobnice, cca 20m2
  Iskop zemlje, Valjevo

  450 € do 750 €

  Cena, Kopanje kanala za vodu, 100 m i 60cm
  Iskop zemlje, Čitluk (Kruševac)

  360 € do 600 €

  Cena, Kopanje kanala za struju, dužina 24 m
  Iskop zemlje, Prhovo

  225 € do 375 €

  Cena, Kopanje bare ili mini jezerceta za ribnjak, cca 20 x 30 m
  Iskop zemlje, Kamenica (Valjevo)

  2250 € do 3750 €

  Cena, Drenaža oko temelja kuće, cca 20 m
  Iskop zemlje, Kragujevac

  270 € do 450 €

  Cena, Kanal za drenažu, cca 200 m dužina
  Iskop zemlje, Veliki Borak

  540 € do 900 €

  Cena, Ravnjanje placa, 2 ara
  Iskop zemlje, Aleksinac

  450 € do 750 €

  Cena, Izmuljavanje jezera, cca 35 ari
  Iskop zemlje, Lazarevac

  1350 € do 2250 €

  Cena, Trazim posao - Rukovodioc građevinskim mašinama,
  Iskop zemlje, Niš

  90 € do 150 €

  Cena, Drenaža temelja oko kuće, cca 40 m
  Iskop zemlje, Batočina

  540 € do 900 €

  Cena, Iskop jednog betonskog stuba, 1 m3
  Iskop zemlje, Bor

  180 € do 300 €

  Cena, Septička jama, 2000 l
  Iskop zemlje, Svilajnac

  540 € do 900 €

  Cena, Iznajmljivanje bagera, 2 bagera
  Iskop zemlje, Beograd

  1800 € do 3000 €

  Cena, Potporni zid i iskop zemlje, cca 1.6 x 19 m, iskop zemlje oko 30m3
  Iskop zemlje, Kuršumlija

  1800 € do 3000 €

  Cena, Ravnanje placa, 5 ari
  Iskop zemlje, Čačak

  360 € do 600 €

  Cena, Iskop septicke jame, cca 5m
  Iskop zemlje, Šabac

  540 € do 900 €

  Cena, Kopanje kanala za cevi za kanalizaciju, 20m,dubina 50cm
  Iskop zemlje, Novo Selo (Niš)

  540 € do 900 €

  Cena, Iskop za bazen, 7 x 3,2 x 1,5 m
  Iskop zemlje, Niš

  630 € do 1050 €

  Cena, Iskop zemlje za potporni zid, 17 m2
  Iskop zemlje, Sremska Mitrovica

  360 € do 600 €

  Cena, Iskop zemlje za suteren kuće, 300 m2
  Iskop zemlje, Beograd

  900 € do 1500 €

  Cena, Dovoz zemlje, 50 kubika
  Iskop zemlje, Meljak

  630 € do 1050 €

  Cena, Mali bager,
  Iskop zemlje, Pirot

  360 € do 600 €

  Cena, Drenaža oko kuće, cca 40m, dubina 0.8m
  Iskop zemlje, Beli Potok (Beograd)

  540 € do 900 €

  Cena, Iskop septičke jame i zidanje iste, cca 1,5 x 1,5 m
  Iskop zemlje, Irig

  360 € do 600 €

  Cena, Kopanje i zidanje septičke jame, cca 3 x 3 m
  Iskop zemlje, Loznica

  450 € do 750 €

  Cena, Ravnanje terena, kopanje septičke jame, cca 8 x 10m
  Iskop zemlje, Vladimirovac

  1080 € do 1800 €

  Cena, Skinuti humus i nasuti šljunak, 20 m2; 5 m3
  Iskop zemlje, Borča

  270 € do 450 €

  Cena, Kopanje kanala za vodovod, 710 m, 50 cm
  Iskop zemlje, Aleksinac

  540 € do 900 €

  Cena, Iskop za jamu, cca 4m3
  Iskop zemlje, Grocka

  180 € do 300 €  Ideje za uređenje doma

  Magazin pun svežih ideja i saveta naših autora za uređenje vašeg stambenog prostora.

  Iskop zemlje cenovnik

  Zatražite neobavezujuću ponudu od firmi

  925+ Preduzeća za Iskop zemlje
  Besplatna pretraga
  Bez provizije
  Zatraži ponudu
  Izračunajte ratu kredita za planirane radove i prijavite se za konsultacije sa bankarskim savetnikom:
  Uslovi korišćenja I Politika privatnosti I Informacije o kolačićima I Impressum
  © 2024 Daibau.rs, Daibau sistem DOO | Sva prava su zadržana